โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ภาค กศ.บป
 ภาควิชา : หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 สาขาวิชา : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แผน 2.1)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4306101 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขั้นสูง
 Advanced Natural Resources and Environmental Management
3 (2-2-5)
4306105 สัมมนาทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3
 Seminar in Natural Resources and Environmental Management III
1 (0-2-1)
4306104 สัมมนาทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2
 Seminar in Natural Resources and Environmental Management II
1 (0-2-1)
4306102 วิธีวิทยาการวิจัยทางสิ่งแวดล้อมและสถิติ
 Environmental Research Methodology and Statistics
3 (3-0-6)
4306103 สัมมนาทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1
 Seminar in Natural Resources and Environmental Management I
1 (0-2-1)

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4306124 หัวข้อพิเศษด้านการจัดการและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 Special Topic in Management and Environmental Technology
3 (3-0-6)
4306107 ทฤษฎีกิจกรรมกลุ่มกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 Theories of Collective Action and Environmental Management
3 (3-0-6)
4306123 การจัดการมูลฝอย
 Solid Waste Management
3 (3-0-6)
4306108 นิเวศวิทยาการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง
 Coastal Aquaculture Ecology
3 (2-1-5)
4306122 การควบคุมมลพิษทางอากาศ
 Air Pollution Control
3 (3-0-6)
4306114 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน
 Sustainable Environmental Health Management
3 (3-0-6)
4306112 การพัฒนากระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา
 Environmental Education Process Development
3 (2-2-5)
4306120 หัวข้อพิเศษด้านการพัฒนาและการปฏิบัติ
 Special Topic in Development and Practice
3 (3-0-6)
4306116 หัวข้อพิเศษด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
 Special Topic in Environmental Health
3 (3-0-6)
4306106 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 Environmental Impact Assessment
3 (2-2-5)
4306113 หัวข้อพิเศษด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
 Special Topic in Public participation of locality
3 (3-0-6)
4306115 การพัฒนาสุขภาพในชุมชน
 Community Health Development
3 (3-0-6)
4306119 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 Environment and Sustainable Development
3 (3-0-6)
4306121 การบำบัดน้ำเสียและเทคโนโลยีเมมเบรน
 Wastewater Treatment and Membrane Technology
3 (3-0-6)
4306111 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 Environmental Economics
3 (3-0-6)
4306117 นโยบายและการปฏิบัติเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 Policies and Action for Natural Resources and Environmental Management
3 (3-0-6)
4306118 ทฤษฎีการพัฒนาและการปฏิบัติ
 Development Theory and Practice
3 (3-0-6)
4306109 หัวข้อพิเศษด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 Special Topic in Natural Resources and Environment
3 (3-0-6)
4306110 ชุมชนกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 Community and Environmental Development
3 (2-2-5)

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4306125 วิทยานิพนธ์
 Thesis
36 (0-108-0)

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4306128 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์
 Scientific English Writing
3 (2-2-5)
4306129 การนำเสนอภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์
 Scientific English Presentation
3 (2-2-5)
4306127 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์
 Scientific English Reading
3 (2-2-5)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002