โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ภาค กศ.บป
 ภาควิชา : หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 สาขาวิชา : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แผน 1.1)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4306103 สัมมนาทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1
 Seminar in Natural Resources and Environmental Management I
1 (0-2-1)
4306105 สัมมนาทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3
 Seminar in Natural Resources and Environmental Management III
1 (0-2-1)
4306104 สัมมนาทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2
 Seminar in Natural Resources and Environmental Management II
1 (0-2-1)

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4306126 วิทยานิพนธ์
 Thesis
48 (0-144-0)

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4306129 การนำเสนอภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์
 Scientific English Presentation
3 (2-2-5)
4306127 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์
 Scientific English Reading
3 (2-2-5)
4306128 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์
 Scientific English Writing
3 (2-2-5)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002