โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ภาคปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 สาขาวิชา : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    63 หน่วยกิต
    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4306104 สัมมนาทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2
 Seminar in Natural Resources and Environmental Management II
1 (1-2-3)
4306105 สัมมนาทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3
 Seminar in Natural Resources and Environmental Management III
1 (1-2-3)
4306102 วิธีวิทยาการวิจัยและสถิติวิเคราะห์ขั้นสูง
 Research Methodology and Advanced Statistical Analysis
3 (2-2-5)
4306101 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขั้นสูง
 Advance Natural Resources and Environmental Management
3 (2-2-5)
4306103 สัมมนาทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1
 Seminar in Natural Resources and Environmental Management I
1 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4306115 นโยบายและปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 Policies and Actions for Natural Resources and Environmental Management
3 (2-2-5)
4306114 ประเด็นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
 Topic in Environmental Health
3 (2-2-5)
4306112 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน
 Sustainable Management for Environmental Health
3 (2-2-5)
4306106 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 Environmental Impact Assessment
3 (2-2-5)
4306109 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพัฒนาแบบยั่งยืน
 Local Wisdom and Sustainable Development
3 (2-2-5)
4306118 ประเด็นด้านการพัฒนาและการพัฒนาเชิงปฎิบัติ
 Topic in Development and Practice
3 (2-2-5)
4306116 ทฤษฎีการพัฒนาและการพัฒนาเชิงปฎิบัติ
 Development Theory and Practice
3 (2-2-5)
4306108 ประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 Topic in Natural Resources and Environment
3 (2-2-5)
4306111 ประเด็นด้านการจัดการทรัพยากรการเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 Topic in Management in Agriculture local Wisdom
3 (2-2-5)
4306117 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 Environment and Sustainable Development
3 (2-2-5)
4306113 การพัฒนาสุขภาพในชุมชน
 Community Health Development
3 (2-2-5)
4306110 การจัดการทรัพยากรการเกษตรและป่าไม้อย่างยั่งยืน
 Sustainable Management in Agriculture and Forestry
3 (2-2-5)
4306107 ทฤษฎีกิจกรรมกลุ่มกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 Theories of Collective Action and Application to Environmental
3 (2-2-5)

    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4306120 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์
 English scientific Reading
3 (2-2-5)
4306121 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์
 English scientific Writing
3 (2-2-5)

    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4306119 ดุษฎีนิพนธ์
 Doctoral Dissertation
36 (0-72-36)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002