โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท วิทยาลัยสาธารณสุขยะลา
 ภาควิชา : ไม่ระบุ
 สาขาวิชา : สาธารณสุขศาสตร์ (แผน ก)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    43 หน่วยกิต
    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4207207 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
 Environmental and Occupational Health
3 (3-0-6)
4207103 ระบาดวิทยาและการป้องกันโรค
 Epidemiology and Disease Control
3(3-0-6)
4207105 การบริหารจัดการงานสาธารณสุข
 Health Administration and Management
3 (3-0-6)
4207106 สังคมและพฤติกรรมศาสตร์ทางสาธารณสุข
 Social and Behavior Sciences in Public Health
3 (3-0-6)
4211101 ชีวสถิติประยุกต์
 Applied Biostatistics
3 (3-0-6)
4207119 พยาธิสรีรวิทยาเพื่อสุขภาวะ
 Pathophysiology for Advanced Health Care
3 (3-0-6)

    13 หน่วยกิต
    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4207208 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
 Health Economics
3 (3-0-6)
4207210 สัมมนาสาธารณสุข
 Seminar in Public Health
1 (0-2-1)
4207104 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสาธารณสุข
 Recearch Nethodology in Public Health
3 (3-0-6)
4207209 ประชากรศาสตร์
 Population Sciences
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4207214 การจัดการในระบบการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ
 Primary Health Care Management
3 (3-0-6)
4207215 การบริหารจัดการงานสาธารณสุขในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 Health Administration and Management in Local Administrative Organization
3 (3-0-6)
4207211 การเตรียมการและการรองรับอุบัติภัย
 Preparedness and Response in Disaster
3 (3-0-6)
4207212 โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ
 Nutrition and Health
3 (3-0-6)
4207220 การประเมินผลโครงการสาธารณสุข
 Project Evaluation in Public Health
3 (2-2-5)
4207213 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 Environmental Quality Management
3 (3-0-6)
4207221 การสาธารณสุขยุคใหม่สู่วิถีแห่งสังคม
 Modern Public Health for Social Way of Life
3 (3-0-6)

    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4207102 การสาธารณสุขทั่วไป
  -
3 (3-0-6)
4212101 คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา
 Computer for Graduate Student
3 (2-2-5)
4207101 ภาษาอังฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
  -
3 (2-2-5)

    12 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4207217 วิทยานิพนธ์
 Thesis
3 (0-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002