โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาลัยการสาธารณสิรินธรยะลา
 ภาควิชา : หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 สาขาวิชา : สาธารณสุขชุมชน

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    15 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication 2
2 (1-2-3)
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา
 English for Fun
3 (3-0-6)
5100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
6200001 ยกเว้นหมวดศึกษาทั่วไป
 except
30 (30-0-0)
5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ
 Technology and Media Literacy
3 (3-0-6)
5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
 Thai for Careers
3 (3-0-6)
5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร
 Language Thought and Communication
3 (3-0-6)
5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 English for Communication 1
2 (1-2-3)
5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 English for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์
 English Usage for Social Network
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 English Communication Skills Development
3 (3-0-6)
5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย
 Developments of Thai Speaking and Writing Skills
3 (3-0-6)
5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
3 (3-0-6)
5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
 Melayu for Communication
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข
 Well-being
3 (3-0-6)
5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Science in Daily Life
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
 Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Sports for the Quality of Life Development
2 (1-2-3)
5100126 การพัฒนาตน
 Self Development
2 (2-0-4)
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
 Life and Thai Culture
2 (1-2-3)
5100125 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)
5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
3 (3-0-6)
5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง
 Step to the World
2 (1-2-3)
5100127 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
5100119 การบริหารร่างกาย
 Body Exercise
1 (0-2-2)
5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น
 King’s Philosophy for Local Development
3 (3-0-6)
5100123 ความงดงามแห่งตน
 Beauty of Life
3 (3-0-6)
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ
 Information Technology for Presentation
3 (3-0-6)
5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย
 Introduction of Ethics and Wealth
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ
 Multiculture and Peace
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม
 Life Skill for Society
3 (3-0-6)
5100131 สังคมภิวัตน์
 Socialization
3 (3-0-3)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100132 ครูแห่งแผ่นดิน
 Teachings of King Rama 9
3 (3-0-6)
5100133 วิถีไทย วิถีถิ่น
 Thai and Local Ways
3 (3-0-6)
5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น
 Science for Community
3 (3-0-6)
5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์
 Young Enterpreneurs
3 (3-0-6)

    100 หน่วยกิต
    30 หน่วยกิต
    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4120103 หลักชีววิทยา
 Principle of Biologicals
3 (2-2-5)
4120102 หลักเคมี
 Principle of Chemistry
3 (2-2-5)
4120107 ชีวเคมีพื้นฐานทางสาธารณสุข
 Basix Biochemistry in Public Health
3 (2-2-5)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4120218 สถิติเพื่อการวิจัยทางสาธารณสุข
 Statistics for Research in Public Health
3 (2-2-5)

    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4120108 จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข
 Microbiology and Parasitology for Public Health
3 (2-2-5)
4120104 การสาธารณสุขเบื้องต้น
 Introduction to Public Health
2 (2-0-4)
4120109 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
 Anatomy and Physiology
3 (2-2-5)
4120110 สุขภาพจิตชุมชน
 Community Mental Health
2 (2-0-4)
4120212 ภาษาอังกฤษสำหรับสาธารณสุข
 English for Public Health
2 (2-0-4)
4120220 การดูแลสุขภาพพื้นฐาน
 Basic Health Care
3 (2-2-5)
4120101 โภชนวิทยา
 Nutrition
3 (2-2-5)

    34 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4120323 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
 Research Methodology in Public Health
3 (2-2-5)

    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4120443 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
 Field Experience in Community Health
5 (450)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4120215 วิทยาการระบาด
 Epidemiology
3 (2-2-5)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4120213 การบริหารสาธารณสุข
 Public Health Administration
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4120324 อนามัยสิ่งแวดล้อม
 Environmental Health
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4120325 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 Occupational Health and Safety
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4120329 กฎหมายสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 Public Health, Environmental Law and Professional Ethics
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4120214 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
 Health Education and Health Behavior
3 (2-2-5)

    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4120436 เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 Rehabilitation
2 (2-0-4)
4120330 การบำบัดโรคเบื้องต้น
 Basic Medical Care
3 (2-2-5)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4120219 เวชศาสตรป้องกัน
 Prevention Medicine
3 (3-0-6)

    36 หน่วยกิต
    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4120111 การส่งเสริมสุขภาพและการให้คำปรึกษา
 Health Promotion and Counselling
3 (2-2-5)
4120437 การพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืน
 Sustainable Health System Development
2 (2-0-4)
4120216 เศรษฐศาสตร์ในงานสาธารณสุขชุมชน
 Economic in Community Health
2 (2-0-4)

    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4120333 การฝึกปฏิบัติงานบริการปฐมภูมิ 2
 Primary Care Practices 2
2 (225)
4120326 อนามัยครอบครัว
 Family Health
3 (2-2-5)
4120221 เภสัชวิทยา
 Pharmacology
3 (3-0-6)
4120222 การฝึกปฏิบัติงานบริการปฐมภูมิ 1
 Primary Care Prctices 1
2 (225)

    11 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4120331 เวชศาสตร์ครอบครัว
 Family Medicine
2 (2-0-4)
4120217 การคุ้มครองผู้บริโภค
 Consumer Protection
2 (1-2-3)
4120327 การปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในชุมชน
 Laboratory in Environmental Health and Occupational Health in Community
2 (1-2-3)
4120439 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
 Elderly Health Care
2 (1-2-3)
4120438 การพัฒนาสุขภาพชุมชน
 Community Health Development
3 (2-2-5)

    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4120440 คอมพิวเตอร์สำหรับงานสาธารณสุขชุมชน
 Computer in Community Health
3 (2-2-5)
4120328 ระบบสารสนเทศสุขภาพ
 Health Information System
2 (1-2-3)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4120332 ปัญหาเฉพาะทางสาธารณสุข
 Specific Problem for Public Health
3 (0-6-4)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4120441 ทันตกรรมชุมชน
 Community Dentistry
2 (1-2-3)
6200002 ยกเว้นหมวดวิชาเลือกเสรี
 except
6 (6-0-0)
4120106 การพัฒนาบุคลิกภาพ
 Personality Development
2 (1-2-3)
4120334 เวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว
 Travel Medicine
2 (2-0-4)
4120442 การดูแลสุขภาพวิถีมุสลิม
 Muslim Health Care
2 (2-0-4)
4120105 สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 Herb for Health
2 (1-2-3)
4120335 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
 Exercise for Health
2 (1-2-3)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002