โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาลัยการสาธารณสิรินธรยะลา
 ภาควิชา : หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 สาขาวิชา : สาธารณสุขชุมชน

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
 Speaking and Writing Skills Development
2 (1-2-3)
2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 English for Communication 1
2 (1-2-3)
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 Malay for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
 Thai for Careers
2 (1-2-3)
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 English for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
 Malay for Communication
2 (1-2-3)
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
2 (1-2-3)

    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
2 (1-2-3)
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
 Basic Malay
2 (1-2-3)
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคำไทย
 Principles of Reading and Writing Thai Words
2 (2-0-4)
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication 2
2 (1-2-3)
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
 Basic Arabic
2 (1-2-3)
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ
 Development of Speaking and Reading skills in English
2 (1-2-3)
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน
 English for Reading and Writing Development
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100112 วิทยาการแห่งความสุข
 Happiness Study
2 (1-2-3)
2100119 การพัฒนาตน
 Self Development
2 (2-0-4)
2100118 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
2 (2-0-4)
2100120 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
2 (1-2-3)
2100113 สุนทรียวิจักขณ์
 Aesthetics Approach
2 (2-0-4)
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 Information for Life Long Learning
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2150102 การจัดการทางสังคม
 Social Management
2 (2-0-4)
2150108 ทักษะในการดำเนินชีวิต
 Skills for Life
2 (1-2-3)
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
 Life and Thai Culture
2 (1-2-3)
2150101 สังคมภิวัตน์
 Socialization
2 (2-0-4)
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
 Life Skills and Public Conscious Mind
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Sports for the Quality of Life Development
2 (1-2-3)
4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Science in Daily Life
2 (1-2-3)
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life Development
2 (1-2-3)
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
2 (1-2-3)
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
 Information Technology in Daily Life
2 (1-2-3)

    100 หน่วยกิต
    30 หน่วยกิต
    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4120107 ชีวเคมีพื้นฐานทางสาธารณสุข
 Basix Biochemistry in Public Health
3 (2-2-5)
4120103 หลักชีววิทยา
 Principle of Biologicals
3 (2-2-5)
4120102 หลักเคมี
 Principle of Chemistry
3 (2-2-5)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4120218 สถิติเพื่อการวิจัยทางสาธารณสุข
 Statistics for Research in Public Health
3 (2-2-5)

    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4120101 โภชนวิทยา
 Nutrition
3 (2-2-5)
4120104 การสาธารณสุขเบื้องต้น
 Introduction to Public Health
2 (2-0-4)
4120109 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
 Anatomy and Physiology
3 (2-2-5)
4120220 การดูแลสุขภาพพื้นฐาน
 Basic Health Care
3 (2-2-5)
4120212 ภาษาอังกฤษสำหรับสาธารณสุข
 English for Public Health
2 (2-0-4)
4120110 สุขภาพจิตชุมชน
 Community Mental Health
2 (2-0-4)
4120108 จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข
 Microbiology and Parasitology for Public Health
3 (2-2-5)

    34 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4120323 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
 Research Methodology in Public Health
3 (2-2-5)

    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4120443 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
 Field Experience in Community Health
5 (450)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4120215 วิทยาการระบาด
 Epidemiology
3 (2-2-5)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4120213 การบริหารสาธารณสุข
 Public Health Administration
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4120324 อนามัยสิ่งแวดล้อม
 Environmental Health
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4120325 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 Occupational Health and Safety
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4120329 กฎหมายสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 Public Health, Environmental Law and Professional Ethics
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4120214 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
 Health Education and Health Behavior
3 (2-2-5)

    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4120330 การบำบัดโรคเบื้องต้น
 Basic Medical Care
3 (2-2-5)
4120436 เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 Rehabilitation
2 (2-0-4)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4120219 เวชศาสตรป้องกัน
 Prevention Medicine
3 (3-0-6)

    36 หน่วยกิต
    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4120111 การส่งเสริมสุขภาพและการให้คำปรึกษา
 Health Promotion and Counselling
3 (2-2-5)
4120216 เศรษฐศาสตร์ในงานสาธารณสุขชุมชน
 Economic in Community Health
2 (2-0-4)
4120437 การพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืน
 Sustainable Health System Development
2 (2-0-4)

    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4120326 อนามัยครอบครัว
 Family Health
3 (2-2-5)
4120333 การฝึกปฏิบัติงานบริการปฐมภูมิ 2
 Primary Care Practices 2
2 (225)
4120221 เภสัชวิทยา
 Pharmacology
3 (3-0-6)
4120222 การฝึกปฏิบัติงานบริการปฐมภูมิ 1
 Primary Care Prctices 1
2 (225)

    11 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4120438 การพัฒนาสุขภาพชุมชน
 Community Health Development
3 (2-2-5)
4120331 เวชศาสตร์ครอบครัว
 Family Medicine
2 (2-0-4)
4120439 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
 Elderly Health Care
2 (1-2-3)
4120217 การคุ้มครองผู้บริโภค
 Consumer Protection
2 (1-2-3)
4120327 การปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในชุมชน
 Laboratory in Environmental Health and Occupational Health in Community
2 (1-2-3)

    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4120440 คอมพิวเตอร์สำหรับงานสาธารณสุขชุมชน
 Computer in Community Health
3 (2-2-5)
4120328 ระบบสารสนเทศสุขภาพ
 Health Information System
2 (1-2-3)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4120332 ปัญหาเฉพาะทางสาธารณสุข
 Specific Problem for Public Health
3 (0-6-4)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4120442 การดูแลสุขภาพวิถีมุสลิม
 Muslim Health Care
2 (2-0-4)
4120105 สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 Herb for Health
2 (1-2-3)
4120441 ทันตกรรมชุมชน
 Community Dentistry
2 (1-2-3)
4120106 การพัฒนาบุคลิกภาพ
 Personality Development
2 (1-2-3)
4120335 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
 Exercise for Health
2 (1-2-3)
4120334 เวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว
 Travel Medicine
2 (2-0-4)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002