โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาลัยการสาธารณสิรินธรยะลา
 ภาควิชา : หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 สาขาวิชา : สาธารณสุขศาสตร์

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 English for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
 Speaking and Writing Skills Development
2 (1-2-3)
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
2 (1-2-3)
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 Malay for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
 Malay for Communication
2 (1-2-3)

    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
 Basic Arabic
2 (1-2-3)
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
 Basic Malay
2 (1-2-3)
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน
 English for Reading and Writing Development
2 (1-2-3)
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคำไทย
 Principles of Reading and Writing Thai Words
2 (2-0-4)
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ
 Development of Speaking and Reading skills in English
2 (1-2-3)
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 Information for Life Long Learning
2 (1-2-3)
2100112 วิทยาการแห่งความสุข
 Happiness Study
2 (1-2-3)
2100113 สุนทรียวิจักขณ์
 Aesthetics Approach
2 (2-0-4)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
 Life Skills and Public Conscious Mind
2 (1-2-3)
2150102 การจัดการทางสังคม
 Social Management
2 (2-0-4)
2150101 สังคมภิวัตน์
 Socialization
2 (2-0-4)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life Development
2 (1-2-3)
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
 Information Technology in Daily Life
2 (1-2-3)
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
2 (1-2-3)

    96 หน่วยกิต
    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4107215 การดูแลสุขภาพพื้นฐาน
 Basic of Health Care
3 (2-2-5)
4107209 จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข
 Microbiology and Parasitology for Public Health
3 (2-2-5)
4107106 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
 Anatomy and Physiology
3 (2-2-5)
4107104 พิษสุราและสารเสพติด
 Alcoholism and Chemical Dependence
2 (2-0-4)
4107105 ชีวเคมีพื้นฐานทางสาธารณสุข
 Basic Biochemistry in Public Health
2 (1-2-3)
4107210 สุขภาพจิตชุมชน
 Community Mental Health
2 (2-0-4)
4107214 เภสัชวิทยา
 Pharmacology
3 (3-0-6)

    28 หน่วยกิต
    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4107216 สถิติเพื่อการวิจัยทางสาธารณสุข
 Statistics for Research in Public Health
2 (1-2-3)
4107324 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
 Research Methodology in Public Health
2 (1-2-3)

    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4107322 อนามัยสิ่งแวดล้อม
 Environmental Health
2 (1-2-3)
4107323 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 Occupational Health and Safety
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4107103 การสาธารณสุขเบื้องต้น
 Introduction to Public Health
2 (2-0-4)
4107217 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเบื้องต้น
 Introduction to Public Health Economics
2 (2-0-4)
4107326 การบริหารงานสาธารณสุข
 Public Health Administration
2 (2-0-4)

    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4107211 ประชากรศาสตร์
 Population Sciences
2 (2-0-4)
4107218 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
 Health Education and Health Behavior
2 (1-2-3)

    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4107325 วิทยาการระบาด
 Epidemiology
3 (2-2-5)
4107212 พยาธิสรีรวิทยา
 Pathophysiology
2 (2-0-4)

    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4107451 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
 Field Experience in Public Health
5 (450)

    50 หน่วยกิต
    44 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4107445 การพัฒนาอนามัยชุมชน
 Community Health Development
2 (1-2-3)
4107102 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
 Life and Sufficient Economy
2 (1-2-3)
4107327 การดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น 1
 Basic Medical Care I
2 (1-2-3)
4107332 การปฎิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม
 Laboratory in Environmental Health
2 (1-2-3)
4107334 ปัญหาเฉพาะทางสาธารณสุข
 Specific Problem for Public Health
2 (0-4-2)
4107335 การบริหารโครงการสาธารณสุข
 Public Health Project Administration
2 (1-2-3)
4107101 การพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมวิชาชีพ
 Professional Behavioral Ethics Development
2 (1-2-3)
4107221 การคุ้มครองผู้บริโภค
 Consumer Protection
2 (1-2-3)
4107336 อนามัยครอบครัว 2
 Family Health II
2 (1-2-3)
4107107 สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 Herb for Health
2 (1-2-3)
4107329 เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 Rehabilitation
2 (2-0-4)
4107213 การส่งเสริมสุขภาพ
 Health Promotion
2 (2-0-4)
4107333 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 Public Health and Environmental Law
2 (2-0-4)
4107450 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
 Preparation for Professional Experience in Public Health
2 (90)
4107220 โภชนศาสตร์
 Nutrition
2 (1-2-3)
4107446 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 Environmental and Health Impact Assessment
2 (1-2-3)
4107328 อนามัยครอบครัว 1
 Family Health I
2 (1-2-3)
4107447 สัมมนาสาธารณสุข
 Public Health Seminar
2 (1-2-3)
4107219 ภาษาอังกฤษสำหรับสาธารณสุข
 English for Public Health
2 (2-0-4)
4107338 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
 Elderly Health Care
2 (1-2-3)
4107448 การจัดการพิบัติภัย
 Disaster Management
2 (1-2-3)
4107337 การดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น 2
 Basic Medical Care II
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4107108 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
 Exercise for Health
2 (1-2-3)
4107341 การสื่อสารสุขภาพ
 Health Communication
2 (1-2-3)
4107344 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในชุมชน
 Occupational Health and Safety for Community
2 (1-2-3)
4107340 อนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
 Environmental Health for Community and Appropriate Technology
2 (1-2-3)
4107343 การจัดหาน้ำสะอาดและการจัดการน้ำเสีย
 Water Supply and Wastewater Management
2 (1-2-3)
4107339 การจัดการสิ่งแวดล้อม
 Environmental Management
2 (1-2-3)
4107330 การจัดการของเสียอันตราย
 Hazardous Waste Management
2 (2-0-4)
4107342 การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
 Solid Waste and Excreta Management
2 (1-2-3)
4107449 ทันตกรรมชุมชน
 Community Dentistry
2 (1-2-3)
4107331 สุขาภิบาลอาหาร และความปลอดภัยของอาหาร
 Food Sanitation and Food Safety
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002