โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาลัยการสาธารณสิรินธรยะลา
 ภาควิชา : ไม่ระบุ
 สาขาวิชา : สาธารณสุขชุมชน

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    31 หน่วยกิต
    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2104103 ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย
 Introduction to Linguistics for Thai Language Teachers
2 (2-0-4)
2104102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร2
 Thai for Communication 2
2 (2-0-4)
2104104 พัฒนาการของวรรณกรรมไทย
 Development of Thai Literature
3 (3-0-6)
2104101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1
 Thai for Communication 1
2 (2-0-4)

    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2180202 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetic Appreciation
2 (2-0-4)
2100105 สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
 Information for Study Skills and Research
2 (2-0-4)
2150101 การคิดและการพัฒนาตน
 Thinking and Self Development
2 (2-0-4)
2100106 ความจริงของชีวิต
 Meaning of Life
2 (2-0-4)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2150203 วิถีโลก
 Global Society and Living
2 (2-0-4)
2150102 วิถีไทย
 Thai Living
2 (2-0-4)
2150204 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 Man and Environment
2 (2-0-4)

    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100206 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
2 (2-0-4)
4100207 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
 Information Technology for Life
3 (2-2-5)
4100205 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of life
2 (2-0-4)
4100208 การกีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sport for Health
2 (1-2-3)

    92 หน่วยกิต
    20 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4101102 ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์
 Principles of Physics Laboratory
1 (0-3-2)
4101101 หลักฟิสิกส์
 Principles of Physics
3 (3-0-6)
4103102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
 Principles of Biology Laboratory
1 (0-3-2)
4103101 หลักชีววิทยา
 Principles of Biology
3 (3-0-6)
4102101 หลักเคมี
 Principles of Chemistry
3 (3-0-6)
2105113 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
 English for Science
2 (2-0-4)
4109101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
 Fundamental Mathematics
3 (3-0-6)
4102102 ปฏิบัติการหลักเคมี
 Principles of Chemistry Laboratory
1 (0-3-2)
4111307 สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น
 Introduction to Statistics for Research
3 (2-2-3)

    58 หน่วยกิต
    44 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4107239 จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข
 Microbiology and Parasitology for Public Health
3 (2-2-5)
4107355 อาชีวอนามัย
 Occupational Health
2 (1-2-3)
4107241 ชีวเคมีพื้นฐาน
 Basic Biochemistry
3 (2-2-5)
4107346 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์
 Health Education and Public Relation
3 (2-2-5)
4107358 อนามัยครอบครัว
 Family Health
3 (2-2-5)
4107356 การจัดหาน้ำสะอาดและการจัดการของเสีย
 Water Supply and Waste Management
2 (1-2-3)
4107354 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข
 Special Problem for Public Health
2 (0-4-2)
4107240 การพยาบาลพื้นฐาน
 Basic Concept of Nursing
3 (2-2-5)
4107357 วิทยาการะบาด
 Epidemiology
3 (2-2-5)
4107130 การพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมวิชาชีพ
 Professional Behavioral Ethics Development
2 (1-2-3)
4107132 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
 Anatomy and Physiology
3 (2-2-5)
4107462 การพัฒนาอนามัยชุมชน
 Community Health Development
2 (1-2-3)
4107348 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 1
 Basic Medical Care 1
2 (1-2-3)
4107360 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 Public Health and Environmental Law
2 (2-0-4)
4107238 เภสัชวิทยา
 Pharmacology
3 (3-0-6)
4107347 อนามัยสิ่งแวดล้อม
 Environmental Health
2 (1-2-3)
4107351 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
 Research Methodology in Public Health
2 (1-2-3)
4107359 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 2
 Basic Medical Care II
2 (1-2-3)
4107463 ทันตกรรมพื้นฐาน
 Fundamental in Dentistry
2 (2-0-4)

    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4107465 การปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม
 Laboratory in Environmental Health
2 (1-2-3)
4107136 การสาธารณสุขขั้นนำ
 Introduction to Public Health
2 (2-0-4)
4107353 โภชนศาสตร์
 Special Problem for Public Health
2 (1-2-3)
4107135 พิษสุราและสารเสพติด
 Alccoholism and Chemical Dependence
2 (2-0-4)
4107466 เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 Rehabilitation
2 (2-0-4)
4107472 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
 Elderly Health Care
2 (1-2-3)
4107473 การจัดการของเสียอันตราย
 Hazardous Waste Management
2 (2-0-4)
4107243 สุขภาพผู้บริโภค
 Consumer Health
2 (2-0-4)
4107131 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
 Life and Sufficiency Economic
2 (1-2-3)
4107471 สัมมนาสาธารณสุข
 Public Health Seminar
2 (1-2-3)
4107237 สุขภาพจิตชุมชน
 Community Mental Health
2 (2-0-4)
4107352 พฤติกรรมสุขภาพ
 Health Behavior
2 (2-0-4)
4107245 การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 Thai Traditional Medicine and Alternative Medicine
2 (1-2-3)
4107464 การจัดการสิ่งแวดล้อม
 Environmental Management
2 (1-2-3)

    14 หน่วยกิต
    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4107468 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
 Field Experience in Community Health
5 (450)
4107467 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
 Preparation for Professional Experience in Community Health
2 (90)

    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4107349 การบริหารงานสาธารณสุข
 Public Health Administration
3 (3-0-6)
4107133 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเบื้องต้น
 Introduction to Public Health
2 (2-0-4)
4107350 การสร้างทีมงานและพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
 Teamwork Developing Techniques and Efficiency Development
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002