โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ภาค กศ.บป. ปริญญาโท
 ภาควิชา : หมู่วิชาการบริหารการศึกษา
 สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา (แผน ก)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1206118 สัมมนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา
 Seminar in Educational Administration
3 (2-2-5)
1206119 ปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา
 Practicum in Educational Administration
3 (90)
1206113 การบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา
 Educational Administration and School Administration
3 (2-2-5)
1206115 การวิจัยทางการบริหารการศึกษา
 Research in Educational Administration
3 (2-2-5)
1206114 ภาวะผู้นำมืออาชีพ
 Professional Leadership
3 (2-2-5)
1206117 คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ สำหรับผู้บริหาร
 Ethics and Morality Advancement for Administrators
3 (2-2-5)
1206116 การประกันคุณภาพการศึกษาทางการบริหารการศึกษา
 Educational Quality Assurance in Educational Administration
3 (2-2-5)
1206112 กิจการและกิจกรรมนักเรียนในศตวรรษที่ 21
 Student Affairs and Activities in the 21st Century
3 (2-2-5)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1206122 การบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ
 Comparative Educational Administration
3 (3-0-6)
1206124 สันติศึกษาสำหรับผู้บริหารในสังคมพหุวัฒนธรรม
 Peace Study for Administrators in multicultural society in multicultural society
3 (3-0-6)
1206123 กฎหมายสำหรับนักบริหารการศึกษา
 Laws for Educational Administrators
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1206111 การพัฒนาวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาและการบริหารนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Professional Development in Educational Administration and InformationTechnologyInnovationManagement
3 (2-2-5)

    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1206125 วิทยานิพนธ์
 Thesis
3 (0-9-0)
1206125 วิทยานิพนธ์
 Thesis
9 (0-27-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002