โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ภาค กศ.บป. ปริญญาโท
 ภาควิชา : หมู่วิชาการสอนอิสลามศึกษา
 สาขาวิชา : การสอนอิสลามศึกษา (แผน ก1)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1202203 ยุทธศาสตร์การสอนและการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา
 Instruction Strategies and Learning Management in Islamic Education
3 (2-2-5)
1202204 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนอิสลามศึกษา
 Development of Curriculum and Instruction in Islamic Education
3 (2-2-5)

    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1204105 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษา
 Research Methodology in Islamic Education
2 (1-2-3)

    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1204106 วิยานิพนธ์
 Thesis
36 (0-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002