โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ภาค กศ.บป. ปริญญาโท
 ภาควิชา : หมู่วิชาการสอนอิสลามศึกษา
 สาขาวิชา : การสอนอิสลามศึกษา (แผน ก2)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    31 หน่วยกิต
    17 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1203101 นวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนอิสลามศึกษา
 Innovation and Application of Information Technology for Instruction in Islamic Education
2 (1-2-3)
1204207 การสัมมนาและการเผยแพร่ทางอิสลามศึกษา
 Seminar and Academic Publication in Islamic Education
2 (1-2-3)
1201105 ปรัชญาการศึกษาและแนวคิดอิสลาม
 Philosophy of Education and Islamic Thoughts
2 (1-2-3)
1204206 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้อิสลามศึกษา
 Measurement and Evaluation of Learning in Islamic Education
2 (1-2-3)
1203102 การประกันคุณภาพการศึกษา
 Quality Assurance in Education
2 (1-2-3)
1202204 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนอิสลามศึกษา
 Development of Curriculum and Instruction in Islamic Education
3 (2-2-5)
1200401 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนสำหรับบัณฑิตศึกษา
 Professional Teaching Practices during Classes for Graduate Studies
2 (0-0-90)
1202102 การเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นครูอิสลามศึกษา
 Enhancing of Teacher Competencies in Islamic Education
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1200403 การปฏิบัติวิชาชีพครูสำหรับบัณฑิตศึกษา 2
 Professional Teaching Practices for Graduate Studies 2
3 (0-0-240)
1200402 การปฏิบัติวิชาชีพครูสำหรับบัณฑิตศึกษา 1
 Professional Teaching Practices for Graduate Studies 1
3 (0-0-240)

    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1202207 การบูรณาการศาสตร์อิสลามกับศาสตร์ทั่วไป
 Integration of Islamic amd General Sciences
2 (1-2-3)
1202203 ยุทธศาสตร์การสอนและการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา
 Instruction Strategies and Learning Management in Islamic Education
3 (2-2-5)
1201101 การศึกษาอัลกุรอานและอัลสุนนะฮฺ
 Study of al-Quran and al-Sunnah
3 (2-2-5)

    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1204105 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษา
 Research Methodology in Islamic Education
2 (1-2-3)

    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1204106 วิทยานิพนธ์
 Thesis
12 (0-0-0)

    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1214101 ภาษาไทยสำหรับบัณฑิตศึกษา
 Thai for Graduate Studies
2 (1-2-3)
1215101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
 English for Graduate Studies
2 (1-2-3)
1219101 ภาษาอาหรับสำหรับบัณฑิตศึกษา
 Arabic for Graduate Studies
2 (1-2-3)
1218101 ภาษามลายูสำหรับบัณฑิตศึกษา
 Malay for Graduate Studies
2 (1-2-3)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002