โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ภาค กศ.บป. ปริญญาโท
 ภาควิชา : ไม่ระบุ
 สาขาวิชา : วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา (แผน ก)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1204330 สัมมนาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา
 Seminar on Topic of Problems in Research Methodology for Development
2 (1-2-3)
1204110 การสร้างและการพัฒนาเครื่องมือสำหรับการวิจัยทางการศึกษา
 Creation and Development of Education Research Tools
3 (2-2-5)
1204212 วิธีวิทยาการวิจัยและสถิติขั้นสูง
 Advanced Research Methodology and Statistics
3 (2-2-5)
1204329 สัมมนาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
 Seminar on Topic of Problems in Education Research Methodology
2 (1-2-3)

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1204224 สถิตินอนพาราเมตริก
 Nonparametric Statistics
2 (1-2-3)
1204221 การวิจัยพยากรณ์
 Forecast Research
3 (2-2-5)
1204216 การวิจัยสังเคราะห์
 Synthetic Research
3 (2-2-5)
1204215 การวิจัยทดลองและกึ่งทดลอง
 Experimental and Quasi-Experimental Research
3 (2-2-5)
1204217 การวิจัยปฏิบัติการในสถานศึกษา
 Action Research in Education Institutions
2 (1-2-3)
1204129 การประกันคุณภาพการศึกษา
 Education Quality Assurance
2 (1-2-3)
1204223 ทฤษฎีและเทคนิคการเลือกตัวอย่าง
 Sampling Theory and Technique
3 (2-2-5)
1204229 พหุวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา
 Multi-Culture for Development
2 (1-2-3)
1204228 การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อการพัฒนา
 Need Assessment for Development
2 (1-2-3)
1204225 การประเมินโครงการเพื่อการพัฒนา
 Program Evaluation for Development
3 (2-2-5)
1204222 บริหารการวิจัยเพื่อการพัฒนา
 Research Management for Development
2 (1-2-3)
1204220 การวิจัยพรรณนา
 Descriptive Research
2 (1-2-3)
1204218 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน
 Curriculum and Instructional Research
2 (1-2-3)
1204214 การวิจัยเชิงคุณภาพ
 Qualitative Research
3 (2-2-5)

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1204209 สถิติเพื่อการวิจัย
 Statistics for Research
2 (1-2-3)
1204108 วิธีวิทยาการวิจัย
 Research Methodology
2 (1-2-3)
1202120 สารัตถะเพื่อการพัฒนา
 Essential for Development
2 (1-2-3)

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1204432 วิทยานิพนธ์ แผน ก2
 Thesis
12 (0-0-0)

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1202323 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับบัณฑิตศึกษา
 Language and Technology for Graduate Studies
3 (2-2-5)
1202324 ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนผลงานวิชาการ
 English for Academic Writing
3 (2-2-5)
1202121 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบัณฑิต
 Innovation and Information Technology for Graduate
3 (2-2-5)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002