โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ภาค กศ.บป. ปริญญาโท
 ภาควิชา : ไม่ระบุ
 สาขาวิชา : การสอนอิสลามศึกษา (แผน ข)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    43 หน่วยกิต
    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1202202 การเขียนทางวิชาการ
 Academic Writing
2 (1-2-3)
1204103 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษา
 Research Methodology in Islamic Education
3 (2-2-5)
1204204 สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัยทางอิสลามศึกษา
 Applied Statistics for Research in Islamic Education
2 (1-2-3)
1202101 สารัตถะทางการศึกษาอิสลาม
 Essential of Islamic Education
2 (1-2-3)

    28 หน่วยกิต
    16 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1202106 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนอิสลามศึกษา
 Development of Curriculum and Instruction in Islamic Education
2 (1-2-3)
1204105 การวัดผลและประเมินผลการสอนอิสลามศึกษา
 Measurement and Evaluation in Teaching of Islamic Education
2 (1-2-3)
1202113 สัมมนาทางการศึกษาอิสลามศึกษา
 Seminar in Islamic Education
2 (1-2-3)
1202215 การนิเทศการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา
 Supervision on Learning Management for Islamic Education
2 (1-2-3)
1202103 การศึกษาอัลกุรอานและสุนนะฮฺ
 Study of Al-Quran and Sunnah
3 (2-2-5)
1202104 ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษาในอิสลาม
 Philosophy and Educational Thought in Islam
2 (1-2-3)
1202105 ยุทธศาสตร์การสอนและการเรียนรู้อิสลามศึกษา
 Teaching and Learning Strategies in Islamic Education
3 (2-2-5)

    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1202112 การสอนทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ในอิสลาม
 Teaching of Critical and Creative Thinking Skills in Islam
2 (1-2-3)
1202109 ศาสนาเปรียบเทียบ
 Comparative Religions
2 (1-2-3)
1202108 โลกทัศน์อิสลาม
 Islamic Worldviews
2 (1-2-3)
1203102 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
 Using of Information Technology for Instruction
2 (1-2-3)
1202110 อิสลามานุวัตรทางการศึกษา
 Islamization of Education
2 (1-2-3)
1206117 การบริหารจัดการงานวิชาการ
 Administration and Management in Academic Works
2 (1-2-3)
1202107 การพัฒนาและการบริหารจัดการหลักสูตรอิสลามศึกษา
 Development and Administration of Curriculum in Islamic Education
2 (1-2-3)
1202111 ประวัติการศึกษาอิสลาม
 History of Islamic Education
2 (1-2-3)
1206118 การประกันคุณภาพทางอิสลามศึกษา
 Quality Assurance in Islamic Education
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1204107 การค้นคว้าอิสระ
 Independent Studies
6 (0-6-12)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002