โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ภาค กศ.บป. ปริญญาโท
 ภาควิชา : หมู่วิชาการบริหารการศึกษา
 สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา (แผน ก)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1206102 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Management of Information Technology
3 (2-2-5)
1206101 การวิจัยทางการศึกษาและการพัฒนาการบริหารการศึกษา
 Research in Education and Development ot Educational Administration
3 (2-2-5)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1206115 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
 English for Graduate Studies
3 (2-2-5)
1206116 คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา
 Computer for Graduate Studies
3 (2-2-5)

    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1206112 สัมมนาประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา
 Seminar in Educational Profession
3 (2-2-5)
1206105 การประกันคุณภาพการศึกษา
 Quality Assurance in Education
3 (2-2-5)
1206109 การบริหารงานวิชาการ การนิเทศการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
 Academic Administration, Educational Supervision and Curriculum Development
3 (2-2-5)
1206103 หลักการและกระบวนการบริหารการศึกษา
 Principle and Process in Educational Administration
3 (2-2-5)
1206113 ภาวะผู้นำ
 Leadirship
3 (2-2-5)
1206107 คุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา
 Moralities and Ethics for Educational and School Administrators
3 (2-2-5)
1206104 นโยบายและการวางแผนการศึกษา
 Policy and Educational Planning
3 (2-2-5)
1206114 การบริหารการศึกษาท้องถิ่น
 Local Education Administration
3 (2-2-5)
1206108 การบริหารงานบุคคล
 Personnel Administration
3 (2-2-5)
1206106 การบริหารธุรการ การเงิน พัสดุและอาคารสถานที่
 Administrative Management, Finance, Supply and Buildings
3 (2-2-5)
1206110 การบริหารกิจการนักเรียนและการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์กับชุมชน
 Student Affair Administration, Public Relations Administration and Community Relationship
3 (2-2-5)
1206111 กฎหมายการศึกษาสำหรับผู้บริหารการศึกษา
 Education Laws for Education Administrator
3 (2-2-5)

    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1206117 วิทยานิพนธ์
 Thesis
9 (0-18-9)
1206118 การค้นคว้าอิสระ
 Independent Study
6 (0-12-6)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002