โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ภาค กศ.บป. ปริญญาโท
 ภาควิชา : ไม่ระบุ
 สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา (แผน ข)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1203101 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Information Technology Management Administration
3 (2-2-5)
1204101 การวิจัยทางการศึกษา
 Educational Research
3 (2-2-5)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1204102 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา
 Educational Innovation and Evaluation
3 (2-2-5)
1201101 หลักการศึกษาและการเรียนรู้
 Principles of Education and Instruction
3 (2-2-5)

    24 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1206101 หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา
 Principles and Process of Educational Administration
3 (2-2-5)
1206106 การบริหารงานบุคคล
 Personnel Administration
3 (2-2-5)
1206103 การบริหารงานวิชาการ
 Academic Administration
3 (2-2-5)
1206102 นโยบายและการวางแผนการศึกษา
 Education Policy and Planning Development
3 (2-2-5)

    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1201102 หลักและพื้นฐานทางการศึกษาขั้นสูง
 Advavanced Foundations of Education
3 (3-0-6)
1206108 การบริหารกิจการนักเรียน
 Student Activity Administration
3 (2-2-5)
1206107 การประกันคุณภาพทางการศึกษา
 Educational Quality Assurance
3 (2-2-5)
1206111 บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา
 Contexts and Trends in Education
3 (2-2-5)
1204103 การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา
 Research for educational Administration Development
3 (2-2-5)
1206110 ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ
 Professional Administrators
3 (2-2-5)
1206213 สัมมนาการบริหารการศึกษา
 Seminar in Educational Administration
3 (2-2-5)
1206104 คุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษา
 Education Administrator for Ethics and Virtue
3 (2-2-5)
1206109 การบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน
 Community relation and Public relation Administration
3 (2-2-5)
1206105 การบริหารธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่
 Administration of Education Resources in Place,Building and Financial Management
3 (2-2-5)
1206214 การศึกษาเอกเทศ
 Individual Study
3 (150)
1206112 การพัฒนาประเทศตามแนวทางพระราชดำริ
 National Development According to His Majesty's Initiative
3 (2-2-5)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1206215 การค้นคว้าอิสระ
 Independent Study
6 (0-0-18)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002