โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป.
 ภาควิชา : หมู่วิชาการสอนอิสลามศึกษา
 สาขาวิชา : อิสลามศึกษา

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    15 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา
 English for Fun
3 (3-0-6)
5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 English for Communication 1
2 (1-2-3)
5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
 Thai for Careers
3 (3-0-6)
5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 English for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์
 English Usage for Social Network
3 (3-0-6)
5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication 2
2 (1-2-3)
5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร
 Language Thought and Communication
3 (3-0-6)
5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ
 Technology and Media Literacy
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย
 Developments of Thai Speaking and Writing Skills
3 (3-0-6)
5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
3 (3-0-6)
5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 English Communication Skills Development
3 (3-0-6)
5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
 Melayu for Communication
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข
 Well-being
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
 Life and Thai Culture
2 (1-2-3)
5100126 การพัฒนาตน
 Self Development
2 (2-0-4)
5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Sports for the Quality of Life Development
2 (1-2-3)
5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
 Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
5100125 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)
5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย
 Introduction of Ethics and Wealth
3 (3-0-6)
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ
 Information Technology for Presentation
3 (3-0-6)
5100123 ความงดงามแห่งตน
 Beauty of Life
3 (3-0-6)
5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น
 King’s Philosophy for Local Development
3 (3-0-6)
5100119 การบริหารร่างกาย
 Body Exercise
1 (0-2-2)
5100127 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง
 Step to the World
2 (1-2-3)
5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ
 Multiculture and Peace
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม
 Life Skill for Society
3 (3-0-6)
5100131 สังคมภิวัตน์
 Socialization
3 (3-0-3)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100133 วิถีไทย วิถีถิ่น
 Thai and Local Ways
3 (3-0-6)
5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์
 Young Enterpreneurs
3 (3-0-6)
5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น
 Science for Community
3 (3-0-6)
5100132 ครูแห่งแผ่นดิน
 Teachings of King Rama 9
3 (3-0-6)

    84 หน่วยกิต
    78 หน่วยกิต
    63 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
11100426 นักคิดมุสลิม
 Muslim Thinkers
3 (3-0-6)
11100110 ชีวประวัตินบีมุฮัมมัด
 Biography of the Prophet Muhammad
3 (3-0-6)
11100323 ภาษาอาหรับ 2
 Arabic 2
3 (3-0-6)
11100109 อัลหะดีษจริยธรรม
 Ethics al-Hadith
3 (3-0-6)
11100216 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษา
 Research Methodology in Islamic Studies
3 (2-2-5)
11100318 โลกทัศน์อิสลาม
 Islamic Worldview
3 (2-2-5)
11100319 หลักกฎหมายอิสลาม
 Principles of Fiqh
3 (3-0-6)
11100322 ประวัติศาสตร์อิสลาม 2
 Islamic History 2
3 (3-0-6)
11100106 อัลกุรอานและตัจญ์วีด
 al-Qur’an and Tajwid
3 (2-2-5)
11100215 ศาสนาโลก
 World Religions
3 (3-0-6)
11100214 ฟิกฮฺ 1
 Fiqh 1
3 (2-2-5)
11100320 วิธีวิทยาการศึกษาอัลกุรอาน
 Quranic Educational Method
3 (3-0-6)
11100108 ภาษาอาหรับ 1
 Arabic 1
3 (3-0-6)
11100111 อุลูมอัลหะดีษ
 Ulum al-Hadith
3 (3-0-6)
11100217 หลักการและวิธีการดะอฺวะฮฺ
 Principles and Method of Dawah
3 (2-2-5)
11100321 ฟิกฮฺ 2
 Fiqh 2
3 (2-2-5)
11100424 สัมมนาทางอิสลามศึกษา
 Seminar on Islamic Studies
3 (2-2-5)
11100213 ประวัติศาสตร์อิสลาม 1
 Islamic History 1
3 (3-0-6)
11100425 การบริหารและการจัดการในอิสลาม
 Administration and management in Islam
3 (2-2-5)
11100107 อุลูมอัลกุรอาน
 Ulum al-Qur’an
3 (3-0-6)
11100212 อะกีดะฮฺอิสลามียะฮฺ
 Aqidah Islamiyah
3 (3-0-6)

    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
11100327 อารยธรรมอิสลาม
 Islamic Civilization
3 (3-0-6)
11100432 อิสลามและวิทยาศาสตร์
 Islam and Science
3 (2-2-5)
11100439 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา 2
 Islamic Learning Management Science 2
3 (2-2-5)
11100335 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา
 Innovation and Information Technology for Islamic Educational Management
3 (2-2-5)
11100336  ประวัติและปรัชญาการศึกษาอิสลาม
  History and Philosophy of Islamic Education
3 (3-0-6)
11100337 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา 1
 Islamic Learning Management Science 1
3 (2-2-5)
11100438 อิสลามศึกษากับการเรียนรู้ในศตวรรษ 21
 Islamic Studies and Learning in the 21st Century
3 (2-2-5)
11100328 อิสลามและสันติภาพ
 Islam and Peace
3 (3-0-6)

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
11100444 กฎหมายว่าด้วยกิจการอิสลามในประเทศไทย
 Law on Islamic Affairs in Thailand
3 (3-0-6)
11100430 เศรษฐศาสตร์อิสลาม
 Islamic Economics
2 (2-2-5)
11100445 ยุติธรรมชุมชน
 Community Justice
3 (3-0-6)
11100443 กฎหมายวิธีพิจารณาความอิสลาม
 Law of Islamic Judiciary
3 (3-0-6)
11100341 กฎหมายมรดกและพินัยกรรมอิสลาม
 Islamic Inheritance and Wills Law
3 (3-0-6)
11100342 กฎหมายอาญาอิสลาม
 Islamic criminal law
3 (3-0-6)
11100434 อิสลามและมนุษยสัมพันธ์
 Islam and Human Relations
3 (2-2-5)
11100340 กฎหมายครอบครัวอิสลาม
 Islamic Family Law
3 (3-0-6)

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
11100450 ภาวะผู้นำเพื่อการบริหารและพัฒนาชุมชน
 Leadership for Community Administration and Development
3 (2-2-5)
11100433 สังคมมุสลิม
 Muslim Society
3 (2-2-5)
11100348 การบริหารการพัฒนาชุมชนวิถีอิสลาม
 Community Development Administration in Islamic Way
3 (3-0-6)
11100346 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและพัฒนา
 Information Technology for Administration and Development
3 (2-2-5)
11100431 อิสลามในโลกปัจจุบัน
 Islam in Contemporary World
3 (2-2-5)
11100449 การสร้างสมานฉันท์แนวสันติวิธี
 Building Solidarity in peaceful way
3 (3-0-6)
11100347 กระบวนการและเทคนิควิธีการพัฒนาชุมชน
 Processes and Technical Methods of Community
3 (2-2-5)
11100329 แนวคิดทางการเมืองในอิสลาม
 Political Thoughts in Islam
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
11100451 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 Preparation for Professional Experience
1 (1-0-2)
11100452 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอิสลามศึกษา
 Professional Experience in Islamic Study
5 (450)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002