โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป
 ภาควิชา : หมู่วิชาการศึกษาปฐมวัย
 สาขาวิชา : การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    15 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร
 Language Thought and Communication
3 (3-0-6)
5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
 Thai for Careers
3 (3-0-6)
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา
 English for Fun
3 (3-0-6)
5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication 2
2 (1-2-3)
5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 English for Communication 1
2 (1-2-3)
5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์
 English Usage for Social Network
3 (3-0-6)
5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 English for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ
 Technology and Media Literacy
3 (3-0-6)
5100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
 Melayu for Communication
3 (3-0-6)
5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย
 Developments of Thai Speaking and Writing Skills
3 (3-0-6)
5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 English Communication Skills Development
3 (3-0-6)
5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข
 Well-being
3 (3-0-6)
5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Science in Daily Life
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย
 Introduction of Ethics and Wealth
3 (3-0-6)
5100125 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
 Life and Thai Culture
2 (1-2-3)
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ
 Information Technology for Presentation
3 (3-0-6)
5100126 การพัฒนาตน
 Self Development
2 (2-0-4)
5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Sports for the Quality of Life Development
2 (1-2-3)
5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
 Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
5100119 การบริหารร่างกาย
 Body Exercise
1 (0-2-2)
5100123 ความงดงามแห่งตน
 Beauty of Life
3 (3-0-6)
5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น
 King’s Philosophy for Local Development
3 (3-0-6)
5100127 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง
 Step to the World
2 (1-2-3)
5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ
 Multiculture and Peace
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100131 สังคมภิวัตน์
 Socialization
3 (3-0-3)
5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม
 Life Skill for Society
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100133 วิถีไทย วิถีถิ่น
 Thai and Local Ways
3 (3-0-6)
5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น
 Science for Community
3 (3-0-6)
5100132 ครูแห่งแผ่นดิน
 Teachings of King Rama 9
3 (3-0-6)
5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์
 Young Enterpreneurs
3 (3-0-6)

    84 หน่วยกิต
    72 หน่วยกิต
    45 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1107350 หลักสูตรการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย
 Curriculum for Care and Development of Early Childhood
3 (2-2-5)
1107132  การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย
 Care and Development of Early Childhood
3 (2-2-5)
1107133 พัฒนาการของเด็กปฐมวัย
 Developmental of Early Childhood
3 (2-2-5)
1107241  กายวิภาคและสรีรวิทยาเด็กปฐมวัยพื้นฐาน
 Basic Anatomy and Physiology of Early Childhood
3 (2-2-5)
1107135  อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย
 Food and Nutrition for Early Childhood
3 (2-2-5)
1107240 วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย
 Literature for Early Childhood
3 (2-2-5)
1107351  การบริหารและการจัดการทางปฐมวัยเชิงธุรกิจ
 Administration and Management in Early Childhood Business
3 (2-2-5)
1107137 การศึกษาสำหรับผู้ปกครองและการสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
 Education for Parents and Community to Create Network of Early Childhood Development
3 (2-2-5)
1107138  สิทธิและการคุ้มครองเด็ก
 Rights and Protection of Children
3 (2-2-5)
1107352  การวิจัยปฏิบัติการทางการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย
 Action Research in Care and Development of Early Childhood
3 (2-2-5)
1107134  การเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
 Play for Early Childhood
3 (2-2-5)
1107136  การบริบาลเด็กปฐมวัย
  Care for Infant and Toddler
3 (2-2-5)
1107247  การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
 Assessment of Early Childhood Developmant
3 (2-2-5)
1107353  สัมมนาทางการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย
 Seminar in Care and Development of Early Childhood
3 (2-2-5)
1107246  นิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย
  Tale and Puppets for Early Childhood
3 (2-2-5)

    27 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1107242 การส่งเสริมทักษะทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย
 Social Skills for Early Childhood
3 (2-2-5)
1107248  การสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
 Creative Learning Materials for Early Childhood
3 (2-2-5)
1107249 การส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
 Mathematic Skills for Early Childhood
3 (2-2-5)
1107354  เทคโนโลยีเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย
  Technology for Early Childhood Care
0 (0-0-0)
1107358  การส่งเสริมทักษะสะเต็มศึกษา
  Promotion of STEM Education Skills
3 (2-2-5)
1107359  การจัดประสบการณ์ทางปฐมวัยแบบบูรณาการ
 Integrating Experiences in Early Childhood
3 (2-2-5)
1107243  นาฏลีลาสำหรับเด็กปฐมวัย
 Dramatic Arts for Early Childhood
3 (2-2-5)
1107139  ดนตรี เพลง และการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย
 Music, Song and Movement for Early Childhood
3 (2-2-5)
1107244 การดูแล ป้องกัน อุบัติเหตุ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในเด็กปฐมวัย
  Accident Prevention and First Aid in Early Childhood
3 (2-2-5)
1107356 นวัตกรรมทางการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย
  Innovation in Care and Development of Early Childhood
3 (2-2-5)
1107245  การส่งเสริมทักษะทางภาษาไทยสำหรับเด็กปฐมวัย
 Thai Language Skills for Early Childhood
3 (2-2-5)
1107355 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ
 Care of Early childhood with Special Requirements
3 (2-2-5)
1107357  การส่งเสริมทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตให้สำเร็จ
 Skill Promotion of Executive Function (EF)
3 (2-2-5)

    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1100461  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2
 Professional Experience 2
6 (0-0-540)
1100460 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1
 Professional Experience 1
6 (0-0-540)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002