โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    15 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา
 English for Fun
3 (3-0-6)
5100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication 2
2 (1-2-3)
5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร
 Language Thought and Communication
3 (3-0-6)
5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 English for Communication 1
2 (1-2-3)
5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 English for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์
 English Usage for Social Network
3 (3-0-6)
5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
 Thai for Careers
3 (3-0-6)
5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ
 Technology and Media Literacy
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
3 (3-0-6)
5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 English Communication Skills Development
3 (3-0-6)
5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย
 Developments of Thai Speaking and Writing Skills
3 (3-0-6)
5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
 Melayu for Communication
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข
 Well-being
3 (3-0-6)
5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Science in Daily Life
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100127 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ
 Information Technology for Presentation
3 (3-0-6)
5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย
 Introduction of Ethics and Wealth
3 (3-0-6)
5100123 ความงดงามแห่งตน
 Beauty of Life
3 (3-0-6)
5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น
 King’s Philosophy for Local Development
3 (3-0-6)
5100119 การบริหารร่างกาย
 Body Exercise
1 (0-2-2)
5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
 Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
5100125 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
 Life and Thai Culture
2 (1-2-3)
5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
3 (3-0-6)
5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง
 Step to the World
2 (1-2-3)
5100126 การพัฒนาตน
 Self Development
2 (2-0-4)
5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Sports for the Quality of Life Development
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ
 Multiculture and Peace
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100131 สังคมภิวัตน์
 Socialization
3 (3-0-3)
5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม
 Life Skill for Society
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น
 Science for Community
3 (3-0-6)
5100133 วิถีไทย วิถีถิ่น
 Thai and Local Ways
3 (3-0-6)
5100132 ครูแห่งแผ่นดิน
 Teachings of King Rama 9
3 (3-0-6)
5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์
 Young Enterpreneurs
3 (3-0-6)

    132 หน่วยกิต
    50 หน่วยกิต
    36 หน่วยกิต
    34 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1104302 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
 Education Research
3(2-2-5)
1104201 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
 Education Measurement and Evaluation
3 (2-2-5)
1106101 การประกันคุณภาพการศึกษา
 Educational Quality Assurance
2 (1-2-3)
1101101 ความเป็นครู
 Professional Teacher
3 (2-2-5)
1102304 การจัดการเรียนรู้และการจัดการห้องเรียน
 Learning Management and Classroom
3 (2-2-5)
1105202 จิตวิทยาสำหรับครู
 Psychology for Teachers
3 (2-2-5)
1100201 ภาษาและวัฒนธรรม
 Languages and cultures
3 (2-2-5)
1101302 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Education for Sustainable Development
3 (3-0-6)
1101203 คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
 Moral and Ethics
2 (1-2-3)
1102202 การพัฒนาหลักสูตร
 Curriculum Development
3 (2-2-5)
1101202 ปรัชญาการศึกษา
 Philosophy of Education
3 (2-2-5)
1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 Innovation and Information Technology for Education
3 (2-2-5)

    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1105101 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น
 Adolescent Guidance Psychology
2 (1-2-3)
1109303 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
 Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
2 (1-2-3)
1109404 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น
 Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
2 (1-2-3)
1100103 มนุษย์สัมพันธ์สำหรับครู
 Human Relationship for Teachers
2 (1-2-3)
1109202 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น
 Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
2 (1-2-3)
1102203 การนิเทศการสอน
 Instructional Supervision
2 (1-2-3)
1103101 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
 Utilization of Mass Media in Education
2 (1-2-3)
1108201 จิตวิทยาเด็กพิเศษ
 Exceptional Child Psychology
2 (1-2-3)
1100102 การพัฒนาทักษะการคิด
 Thinking Skill Development
2 (1-2-3)
1109101 นันทนาการเบื้องต้นสำหรับครู
 Introduction to Recreation for Teachers
2 (1-2-3)
1102101 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
 Local Curriculum Development
2 (1-2-3)
1100104 การสอนเพศศึกษา
 Sexuality Education
2 (1-2-3)

    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1100404 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2
 Teaching Practice 2
1 (90)
1100403 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1
 Teaching Practice 1
1 (90)
1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
 Practicum 2
6 (540)
1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
 Practicum 1
6 (540)

    82 หน่วยกิต
    72 หน่วยกิต
    55 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4109104 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2
 Mathematics for Science 2
3 (3-0-6)
4100301 สัมมนาวิทยาศาสตร์
 Seminars in Science
1 (1-2-3)
4102312 เคมีวิเคราะห์
 Analytical Chemistry
3 (3-0-6)
4100402 ภาษาอังกฤษสำหรับครูวิทยาศาสตร์
 English Language for Science Teacher
3 (3-0-6)
4101105 หลักฟิสิกส์
 Principlesof Physics
3 (3-0-6)
4100405 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์
 Research in Science
3 (2-2-5)
4102208 ปฏิบัติการหลักเคมีอินทรีย์
 Principles of Organic Chemistry Laboratory
1 (0-3-2)
4103107 หลักชีววิทยา
 Principlesof Biology
3 (3-0-6)
4105201 ธรณีวิทยาทั่วไป
 General Geology
3 (2-2-5)
4103313 เทคนิคทางชีววิทยา
 Biological Technique
2 (1-2-3)
4103108 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
 Principles of Biology Laboratory
1 (0-3-2)
4102207 หลักเคมีอินทรีย์
 Principles of Organic Chemistry
3 (3-0-6)
4102105 หลักเคมี
 Principles of Chemistry
3 (3-0-6)
4101312 ปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 Electricity and Electronics Laboratory
1 (0-3-2)
4101311 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 Electricity and Electronics
3 (3-0-6)
4101106 ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์
 Principlesof Physics Laboratory
1 (0-3-2)
4106201 พื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 Fundamental of Environmental Science
2 (2-1-3)
4101309 เทคโนโลยีพลังงาน
 Energy Technology
3 (2-2-5)
4109103 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1
 Mathematics for Science 1
3 (3-0-6)
4102106 ปฏิบัติการหลักเคมี
 Principlesof Chemistry Laboratory
1 (0-3-2)
4100404 การผลิตอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์
 Production of Science Teaching Material
3 (2-2-5)
4104201 ดาราศาสตร์และอวกาศ
 Astronomy and Space
3 (2-2-5)
4103312 นิเวศวิทยาทั่วไป
 General Ecology
3 (2-2-5)

    17 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4103314 อนุกรมวิธาน
 Taxonomy
3 (2-2-5)
4103416 พฤกษศาสตร์ทั่วไป
 General Botany
3 (2-2-5)
4101310 หลักฟิสิกส์ของคลื่น
 Principles of Physics of Wave
3 (2-2-5)
4103210 ปฏิบัติการหลักจุลชีววิทยา
 Microbiology Laboratory
1 (0-3-2)
4101313 หลักแม่เหล็กไฟฟ้า
 Principles of Electromagnetic
3 (2-2-5)
4101415 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
 Nuclear Physics
3 (3-0-6)
4103209 หลักจุลชีววิทยา
 Principles of Microbiology
3 (3-0-6)
4103417 วิวัฒนาการ
 Evolution
3 (3-0-6)
4101208 ปฏิบัติการหลักกลศาสตร์
 Principles of Mechanics Laboratory
1 (0-3-2)
4102210 ปฏิบัติการหลักเคมีอนินทรีย์
 Principles of Inorganic Chemistry Laboratory
1 (0-3-2)
4103415 พันธุศาสตร์
 Genetics
3 (2-2-5)
4101207 หลักกลศาสตร์
 Principles of Mechanics
3 (3-0-6)
4101414 ฟิสิกส์ยุคใหม่
 Modern Physics
3 (3-0-6)
4102311 เคมีสภาวะแวดล้อม
 Environmental Chemistry
3 (2-2-5)
4102209 หลักเคมีอนินทรีย์
 Principles of Inorganic Chemistry
3 (3-0-6)
4102415 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์
 Physical Chemistry Laboratory
1 (0-3-2)
4102413 เคมีในสิ่งมีชีวิต
 Chemistry in Life
3 (2-2-5)
4105302 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
 Introduction to Meteorology
3 (2-2-5)
4101416 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์
 Mathematical Physics
3 (3-0-6)
4102414 เคมีเชิงฟิสิกส์
 Physical Chemistry
3 (3-0-6)
4103211 สัตววิทยาทั่วไป
 General Zoology
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4111478 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับครูวิทยาศาสตร์
 Innovation and Technologyfor Science Teacher
3 (2-2-5)
4100403 ทักษะการสอนสำหรับครูวิทยาศาสตร์
 Teaching Skills for Science Teacher
3 (2-2-5)

    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4102210 ปฏิบัติการหลักเคมีอนินทรีย์
 Principles of Inorganic Chemistry Laboratory
1 (0-3-2)
4103209 หลักจุลชีววิทยา
 Principles of Microbiology
3 (3-0-6)
4101310 หลักฟิสิกส์ของคลื่น
 Principles of Physics of Wave
3 (2-2-5)
4102415 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์
 Physical Chemistry Laboratory
1 (0-3-2)
4103210 ปฏิบัติการหลักจุลชีววิทยา
 Microbiology Laboratory
1 (0-3-2)
4103415 พันธุศาสตร์
 Genetics
3 (2-2-5)
4103416 พฤกษศาสตร์ทั่วไป
 General Botany
3 (2-2-5)
4103417 วิวัฒนาการ
 Evolution
3 (3-0-6)
4101313 หลักแม่เหล็กไฟฟ้า
 Principles of Electromagnetic
3 (2-2-5)
4102311 เคมีสภาวะแวดล้อม
 Environmental Chemistry
3 (2-2-5)
4102413 เคมีในสิ่งมีชีวิต
 Chemistry in Life
3 (2-2-5)
4102414 เคมีเชิงฟิสิกส์
 Physical Chemistry
3 (3-0-6)
4103211 สัตววิทยาทั่วไป
 General Zoology
2 (1-2-3)
4101207 หลักกลศาสตร์
 Principles of Mechanics
3 (3-0-6)
4101208 ปฏิบัติการหลักกลศาสตร์
 Principles of Mechanics Laboratory
1 (0-3-2)
4102209 หลักเคมีอนินทรีย์
 Principles of Inorganic Chemistry
3 (3-0-6)
4101416 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์
 Mathematical Physics
3 (3-0-6)
4101414 ฟิสิกส์ยุคใหม่
 Modern Physics
3 (3-0-6)
4101415 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
 Nuclear Physics
3 (3-0-6)
4103314 อนุกรมวิธาน
 Taxonomy
3 (2-2-5)
4105302 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
 Introduction to Meteorology
3 (2-2-5)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002