โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาคอมพิวเตอร์
 สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ศึกษา

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    15 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ
 Technology and Media Literacy
3 (3-0-6)
5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
 Thai for Careers
3 (3-0-6)
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา
 English for Fun
3 (3-0-6)
5100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร
 Language Thought and Communication
3 (3-0-6)
5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication 2
2 (1-2-3)
5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 English for Communication 1
2 (1-2-3)
5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 English for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์
 English Usage for Social Network
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
 Melayu for Communication
3 (3-0-6)
5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 English Communication Skills Development
3 (3-0-6)
5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
3 (3-0-6)
5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย
 Developments of Thai Speaking and Writing Skills
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Science in Daily Life
3 (3-0-6)
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข
 Well-being
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
3 (3-0-6)
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
 Life and Thai Culture
2 (1-2-3)
5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น
 King’s Philosophy for Local Development
3 (3-0-6)
5100119 การบริหารร่างกาย
 Body Exercise
1 (0-2-2)
5100123 ความงดงามแห่งตน
 Beauty of Life
3 (3-0-6)
5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย
 Introduction of Ethics and Wealth
3 (3-0-6)
5100125 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ
 Information Technology for Presentation
3 (3-0-6)
5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง
 Step to the World
2 (1-2-3)
5100127 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
5100126 การพัฒนาตน
 Self Development
2 (2-0-4)
5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Sports for the Quality of Life Development
2 (1-2-3)
5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
 Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ
 Multiculture and Peace
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม
 Life Skill for Society
3 (3-0-6)
5100131 สังคมภิวัตน์
 Socialization
3 (3-0-3)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100133 วิถีไทย วิถีถิ่น
 Thai and Local Ways
3 (3-0-6)
5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น
 Science for Community
3 (3-0-6)
5100132 ครูแห่งแผ่นดิน
 Teachings of King Rama 9
3 (3-0-6)
5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์
 Young Enterpreneurs
3 (3-0-6)

    128 หน่วยกิต
    50 หน่วยกิต
    36 หน่วยกิต
    34 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1101203 คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
 Moral and Ethics
2 (1-2-3)
1105202 จิตวิทยาสำหรับครู
 Psychology for Teachers
3 (2-2-5)
1102202 การพัฒนาหลักสูตร
 Curriculum Development
3 (2-2-5)
1102304 การจัดการเรียนรู้และการจัดการห้องเรียน
 Learning Management and Classroom
3 (2-2-5)
1101302 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Education for Sustainable Development
3 (3-0-6)
1100201 ภาษาและวัฒนธรรม
 Languages and cultures
3 (2-2-5)
1106101 การประกันคุณภาพการศึกษา
 Educational Quality Assurance
2 (1-2-3)
1104302 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
 Education Research
3(2-2-5)
1101202 ปรัชญาการศึกษา
 Philosophy of Education
3 (2-2-5)
1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 Innovation and Information Technology for Education
3 (2-2-5)
1104201 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
 Education Measurement and Evaluation
3 (2-2-5)
1101101 ความเป็นครู
 Professional Teacher
3 (2-2-5)

    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1100104 การสอนเพศศึกษา
 Sexuality Education
2 (1-2-3)
1105101 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น
 Adolescent Guidance Psychology
2 (1-2-3)
1109303 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
 Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
2 (1-2-3)
1109202 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น
 Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
2 (1-2-3)
1102203 การนิเทศการสอน
 Instructional Supervision
2 (1-2-3)
1108201 จิตวิทยาเด็กพิเศษ
 Exceptional Child Psychology
2 (1-2-3)
1102101 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
 Local Curriculum Development
2 (1-2-3)
1109101 นันทนาการเบื้องต้นสำหรับครู
 Introduction to Recreation for Teachers
2 (1-2-3)
1100102 การพัฒนาทักษะการคิด
 Thinking Skill Development
2 (1-2-3)
1103101 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
 Utilization of Mass Media in Education
2 (1-2-3)
1100103 มนุษย์สัมพันธ์สำหรับครู
 Human Relationship for Teachers
2 (1-2-3)
1109404 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น
 Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
2 (1-2-3)

    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
 Practicum 2
6 (540)
1100404 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2
 Teaching Practice 2
1 (90)
1100403 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1
 Teaching Practice 1
1 (90)
1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
 Practicum 1
6 (540)

    78 หน่วยกิต
    69 หน่วยกิต
    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4111425 คุณธรรมสำหรับครูคอมพิวเตอร์
 Virtue for Computer Teacher
3 (2-2-5)
4111316 การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์
 Circuit Description and Microcomputer Maintenance
3 (2-2-5)
4111315 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
 Computer Architecture and Structure
3 (2-2-5)
4111320 เทคโนโลยีระบบปฏิบัติการ
 Technology in Operating Systems
3 (2-2-5)
4111318 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
 Computer Network in Education
3 (2-2-5)

    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4111104 โครงสร้างข้อมูลทางคอมพิวเตอร์
 Data Structure in Computer
3 (2-2-5)
4111210 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเพื่อการศึกษา
 System Analysis and Design for Education
3 (2-2-5)
4111209 ระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา
 Database Systems for Education
3 (2-2-5)
4111428 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
 Computer Education Project
3 (1-4-4)
4111106 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
 Computer Language Programming
3 (2-2-5)
4111101 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
 Mathematics for Computer
3 (3-0-6)
4111426 การจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา
 Information System Management for Education
3 (2-2-5)
4111102 ขั้นตอนวิธีในการเขียนโปรแกรม
 Programming Algorithm
3 (2-2-5)

    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4111431 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
 Computer Graphic Design
3 (2-2-5)
4111319 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์การศึกษา
 Design and Development of Educational Software
3 (2-2-5)
4111105 การตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์
 Image Retouching by Computer
3 (2-2-5)
4111317 ภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์
 Computer Animation
3 (2-2-5)
4111430 ปัญญาประดิษฐ์ทางการศึกษา
 Artificial Intelligence in Education
3 (2-2-5)
4111427 การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 Electronic learning
3 (2-2-5)
4111211 ระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์
 Online Learning Management System
3 (2-2-5)

    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4111322 เทคโนโลยีมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
 Multimedia Technology for Education
3 (2-2-5)
4111214 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
 Internet Technology
2 (1-2-3)
4111207 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ขั้น สูง
 Advanced Computer Programming
3 (2-2-5)
4111394 การทำเหมืองข้อมูลทางการศึกษา
  Educational Data Mining
3 (2-2-5)
4111496 การประมวลผลคลาวด์และ การประยุกต์ใช้งาน
 Cloud Computing and Application
3 (2-2-5)
4111495 เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายและการประยุกต์ใช้งาน และการประยุกต์ใช้งาน
 Wireless Communication Technology and Application
3 (2-2-5)
4111213 โปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษา
 Application Programs for Education
3 (2-2-5)
4111103 เครือข่ายสังคมออนไลน์
 Social Network
3 (2-2-5)
4111212 การเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ
 Object Oriented Programming
3 (2-2-5)
4111432 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
 Seminar in Computer Education
2 (1-2-3)
4111208 การผลิตวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา
 Video Production for Education
3 (2-2-5)
4111324 การพัฒนาเกมส์ทางการศึกษา
 Development of Educational Games
3 (2-2-5)
4111323 โมบายเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่นเพื่อ การศึกษา
 Mobile Technology and Application for Education
3 (2-2-5)
4111429 ระบบสำนักงานอัตโนมัติทางการศึกษา
 Office Automation in Education
3 (2-2-5)
4111321 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและการวิจัยทางการศึกษา ทางการศึกษา
 Application Program for Statistics and Eucational Research
3 (2-2-5)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4111480 การสอนคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา
 Computer Teaching in Secondary Education
3 (2-2-5)
4111479 การสอนคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
 Computer Teaching in Elementary Education
3 (2-2-5)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4111324 การพัฒนาเกมส์ทางการศึกษา
 Development of Educational Games
3 (2-2-5)
4111432 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
 Seminar in Computer Education
2 (1-2-3)
4111322 เทคโนโลยีมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
 Multimedia Technology for Education
3 (2-2-5)
4111208 การผลิตวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา
 Video Production for Education
3 (2-2-5)
4111212 การเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ
 Object Oriented Programming
3 (2-2-5)
4111103 เครือข่ายสังคมออนไลน์
 Social Network
3 (2-2-5)
4111213 โปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษา
 Application Programs for Education
3 (2-2-5)
4111214 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
 Internet Technology
2 (1-2-3)
4111496 การประมวลผลคลาวด์และ การประยุกต์ใช้งาน
 Cloud Computing and Application
3 (2-2-5)
4111394 การทำเหมืองข้อมูลทางการศึกษา
  Educational Data Mining
3 (2-2-5)
4111495 เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายและการประยุกต์ใช้งาน และการประยุกต์ใช้งาน
 Wireless Communication Technology and Application
3 (2-2-5)
4111207 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ขั้น สูง
 Advanced Computer Programming
3 (2-2-5)
4111321 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและการวิจัยทางการศึกษา ทางการศึกษา
 Application Program for Statistics and Eucational Research
3 (2-2-5)
4111429 ระบบสำนักงานอัตโนมัติทางการศึกษา
 Office Automation in Education
3 (2-2-5)
4111323 โมบายเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่นเพื่อ การศึกษา
 Mobile Technology and Application for Education
3 (2-2-5)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002