โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาการศึกษาปฐมวัย
 สาขาวิชา : การศึกษาปฐมวัย

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    15 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
 Thai for Careers
3 (3-0-6)
5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร
 Language Thought and Communication
3 (3-0-6)
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา
 English for Fun
3 (3-0-6)
5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 English for Communication 1
2 (1-2-3)
5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์
 English Usage for Social Network
3 (3-0-6)
5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 English for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
5100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ
 Technology and Media Literacy
3 (3-0-6)
5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication 2
2 (1-2-3)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย
 Developments of Thai Speaking and Writing Skills
3 (3-0-6)
5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
3 (3-0-6)
5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
 Melayu for Communication
3 (3-0-6)
5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 English Communication Skills Development
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข
 Well-being
3 (3-0-6)
5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Science in Daily Life
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100125 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
 Life and Thai Culture
2 (1-2-3)
5100126 การพัฒนาตน
 Self Development
2 (2-0-4)
5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Sports for the Quality of Life Development
2 (1-2-3)
5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
 Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ
 Information Technology for Presentation
3 (3-0-6)
5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย
 Introduction of Ethics and Wealth
3 (3-0-6)
5100123 ความงดงามแห่งตน
 Beauty of Life
3 (3-0-6)
5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น
 King’s Philosophy for Local Development
3 (3-0-6)
5100119 การบริหารร่างกาย
 Body Exercise
1 (0-2-2)
5100127 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง
 Step to the World
2 (1-2-3)
5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ
 Multiculture and Peace
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100131 สังคมภิวัตน์
 Socialization
3 (3-0-3)
5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม
 Life Skill for Society
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น
 Science for Community
3 (3-0-6)
5100133 วิถีไทย วิถีถิ่น
 Thai and Local Ways
3 (3-0-6)
5100132 ครูแห่งแผ่นดิน
 Teachings of King Rama 9
3 (3-0-6)
5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์
 Young Enterpreneurs
3 (3-0-6)

    128 หน่วยกิต
    50 หน่วยกิต
    36 หน่วยกิต
    34 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1101302 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Education for Sustainable Development
3 (3-0-6)
1104302 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
 Education Research
3 (2-2-5)
1101203 คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
 Moral and Ethics
2 (1-2-3)
1102202 การพัฒนาหลักสูตร
 Curriculum Development
3 (2-2-5)
1105202 จิตวิทยาสำหรับครู
 Psychology for Teachers
3 (2-2-5)
1106101 การประกันคุณภาพการศึกษา
 Educational Quality Assurance
2 (1-2-3)
1101101 ความเป็นครู
 Professional Teacher
3 (2-2-5)
1104201 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
 Education Measurement and Evaluation
3 (2-2-5)
1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 Innovation and Information Technology for Education
3 (2-2-5)
1100201 ภาษาและวัฒนธรรม
 Languages and cultures
3 (2-2-5)
1102304 การจัดการเรียนรู้และการจัดการห้องเรียน
 Learning Management and Classroom
3 (2-2-5)
1101202 ปรัชญาการศึกษา
 Philosophy of Education
3 (2-2-5)

    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102203 การนิเทศการสอน
 Instructional Supervision
2 (1-2-3)
1109202 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น
 Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
2 (1-2-3)
1109303 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
 Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
2 (1-2-3)
1100104 การสอนเพศศึกษา
 Sexuality Education
2 (1-2-3)
1109404 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น
 Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
2 (1-2-3)
1100103 มนุษย์สัมพันธ์สำหรับครู
 Human Relationship for Teachers
2 (1-2-3)
1105101 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น
 Adolescent Guidance Psychology
2 (1-2-3)
1103101 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
 Utilization of Mass Media in Education
2 (1-2-3)
1100102 การพัฒนาทักษะการคิด
 Thinking Skill Development
2 (1-2-3)
1109101 นันทนาการเบื้องต้นสำหรับครู
 Introduction to Recreation for Teachers
2 (1-2-3)
1102101 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
 Local Curriculum Development
2 (1-2-3)
1108201 จิตวิทยาเด็กพิเศษ
 Exceptional Child Psychology
2 (1-2-3)

    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1100403 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1
 Teaching Practice 1
1 (90)
1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
 Practicum 2
6 (540)
1100404 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2
 Teaching Practice 2
1 (90)
1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
 Practicum 1
6 (540)

    78 หน่วยกิต
    68 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1107310 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
 Assessment of Early Childhood Developmant
3 (2-2-5)
1107418 การศึกษาแบบเรียนรวมระดับปฐมวัย
 Inclusive Education in Early Childhood Level
2 (1-2-3)
1107427 ดนตรี เพลง และการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย
 Music, Song and Movement for Early Childhood
2 (1-2-3)
1107104 ทักษะทางภาษาไทยสำหรับเด็กปฐมวัย
 Thai Language Skills for Early Childhood
2 (1-2-3)
1107429 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
 Standard and Quality Assurance in Early Childhood Education
2 (1-2-3)
1107102 พัฒนาการของเด็กปฐมวัย
 Developmental of Early Childhood
3 (2-2-5)
1107103 ศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
 Creative Art for Early Childhood
2 (1-2-3)
1107312 นิทานและการแสดงหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย
 Tales and Puppets for Early Childhood
3 (2-2-5)
1107417 การศึกษาสำหรับผู้ปกครองและการสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อพัฒนาเด็ปฐมวัย
 Parent Education Community Network for Early Childhood Development
3 (2-2-5)
1107422 การจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงพื้นที่
 Area based Early Childhood Education Management
3 (2-2-5)
1107423 สัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย
 Seminar in Early Childhood Education
3 (2-2-5)
1107424 งานครูปฐมวัย
 Early Childhood Teacher Responsibility
3 (2-2-5)
1107313 สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
 Learning Materials for Early Childhood
2 (1-2-3)
1107421 การพัฒนาเด็กบริบาล
 Development for Infant and Toddler
2 (1-2-3)
1107425 วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย
 Literature for Early Childhood
3 (2-2-5)
1107428 นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
 Innovation of Early Childhood
3 (2-2-5)
1107106 ทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
 Science Skills for Early Childhood
2 (1-2-3)
1107311 การบริหารและการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
 Administration and Management in Early Childhood Education
3 (2-2-5)
1107107 ทักษะทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย
 Social Skills for Early Childhood
2 (1-2-3)
1107309 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
 Curriculum for Early Childhood
3 (2-2-5)
1107419 การวิจัยปฏิบัติการทางการศึกษาปฐมวัย
 Action Research in Early Childhood Education
3 (2-2-5)
1107432 พหุภาษาศึกษาสำหรับครูปฐมวัย
 Multilingual Education for Early Childhood Teacher
3 (2-2-5)
1107426 สันติศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
 Peace Education for Early Childhood
3 (2-2-5)
1107101 การศึกษาปฐมวัย
 Early Childhood Education
3 (2-2-5)
1107105 ทักษะคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
 Mathematic Skills for Early Childhood
2 (1-2-3)
1107314 ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย
 Thinking Skill for Early Childhood
3 (2-2-5)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1107330 การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยแบบโครงการ
 Project Approach for Early Childhood Experience
3 (2-2-5)
1107431 การจัดประสบการณ์ทางปฐมวัยแบบบูรณาการ
 Integrating Experiences in Early Childhood
3 (2-2-5)

    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1107320 เกษตรกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย
 Agriculture for Early Childhood
3 (2-2-5)
1107208 การพัฒนาจิตใจและอารมณ์เด็กปฐมวัย
 Affective Development in Early Childhood
3 (2-2-5)
1107433 โครงการศึกษาเอกเทศการศึกษาปฐมวัย
 Independent Studies in Early Childhood Education
2 (1-2-3)
1107315 ทักษะพื้นฐานทางพลศึกษาในระดับปฐมวัย
 Basic Skills in Physical Education for Early Childhood
3 (2-2-5)
1107316 การเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
 Play for Early Childhood
2 (1-2-3)
1107434 นาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย
 Dramatic Arts for Early Childhood
3 (2-2-5)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002