โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาคณิตศาสตร์
 สาขาวิชา : คณิตศาสตร์

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    15 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication 2
2 (1-2-3)
5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
 Thai for Careers
3 (3-0-6)
5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร
 Language Thought and Communication
3 (3-0-6)
5100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์
 English Usage for Social Network
3 (3-0-6)
5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 English for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 English for Communication 1
2 (1-2-3)
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา
 English for Fun
3 (3-0-6)
5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ
 Technology and Media Literacy
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
3 (3-0-6)
5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 English Communication Skills Development
3 (3-0-6)
5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย
 Developments of Thai Speaking and Writing Skills
3 (3-0-6)
5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
 Melayu for Communication
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข
 Well-being
3 (3-0-6)
5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Science in Daily Life
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
 Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Sports for the Quality of Life Development
2 (1-2-3)
5100126 การพัฒนาตน
 Self Development
2 (2-0-4)
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
 Life and Thai Culture
2 (1-2-3)
5100125 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)
5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
3 (3-0-6)
5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง
 Step to the World
2 (1-2-3)
5100127 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
5100119 การบริหารร่างกาย
 Body Exercise
1 (0-2-2)
5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น
 King’s Philosophy for Local Development
3 (3-0-6)
5100123 ความงดงามแห่งตน
 Beauty of Life
3 (3-0-6)
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ
 Information Technology for Presentation
3 (3-0-6)
5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย
 Introduction of Ethics and Wealth
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ
 Multiculture and Peace
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม
 Life Skill for Society
3 (3-0-6)
5100131 สังคมภิวัตน์
 Socialization
3 (3-0-3)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100132 ครูแห่งแผ่นดิน
 Teachings of King Rama 9
3 (3-0-6)
5100133 วิถีไทย วิถีถิ่น
 Thai and Local Ways
3 (3-0-6)
5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น
 Science for Community
3 (3-0-6)
5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์
 Young Enterpreneurs
3 (3-0-6)

    128 หน่วยกิต
    50 หน่วยกิต
    36 หน่วยกิต
    34 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1104201 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
 Education Measurement and Evaluation
3 (2-2-5)
1104302 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
 Education Research
3(2-2-5)
1101302 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Education for Sustainable Development
3 (3-0-6)
1102304 การจัดการเรียนรู้และการจัดการห้องเรียน
 Learning Management and Classroom
3 (2-2-5)
1102202 การพัฒนาหลักสูตร
 Curriculum Development
3 (2-2-5)
1105202 จิตวิทยาสำหรับครู
 Psychology for Teachers
3 (2-2-5)
1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 Innovation and Information Technology for Education
3 (2-2-5)
1100201 ภาษาและวัฒนธรรม
 Languages and cultures
3 (2-2-5)
1106101 การประกันคุณภาพการศึกษา
 Educational Quality Assurance
2 (1-2-3)
1101101 ความเป็นครู
 Professional Teacher
3 (2-2-5)
1101202 ปรัชญาการศึกษา
 Philosophy of Education
3 (2-2-5)
1101203 คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
 Moral and Ethics
2 (1-2-3)

    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102203 การนิเทศการสอน
 Instructional Supervision
2 (1-2-3)
1109202 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น
 Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
2 (1-2-3)
1109303 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
 Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
2 (1-2-3)
1105101 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น
 Adolescent Guidance Psychology
2 (1-2-3)
1100104 การสอนเพศศึกษา
 Sexuality Education
2 (1-2-3)
1109404 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น
 Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
2 (1-2-3)
1100103 มนุษย์สัมพันธ์สำหรับครู
 Human Relationship for Teachers
2 (1-2-3)
1100102 การพัฒนาทักษะการคิด
 Thinking Skill Development
2 (1-2-3)
1103101 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
 Utilization of Mass Media in Education
2 (1-2-3)
1108201 จิตวิทยาเด็กพิเศษ
 Exceptional Child Psychology
2 (1-2-3)
1102101 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
 Local Curriculum Development
2 (1-2-3)
1109101 นันทนาการเบื้องต้นสำหรับครู
 Introduction to Recreation for Teachers
2 (1-2-3)

    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1100403 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1
 Teaching Practice 1
1 (90)
1100404 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2
 Teaching Practice 2
1 (90)
1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
 Practicum 2
6 (540)
1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
 Practicum 1
6 (540)

    78 หน่วยกิต
    68 หน่วยกิต
    48 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4109107 สำรวจเรขาคณิต
 Survey of Geometry
3 (3-0-6)
4109425 คณิตวิเคราะห์
 Mathematical Analysis
3 (3-0-6)
4109103 แคลคูลัส 1
 Calculus 1
3 (3-0-6)
4109211 พีชคณิตเชิงเส้น
 Linear Algebra
3 (3-0-6)
4109321 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคณิตศาสตร์
 English for Mathematics Teacher
3 (3-0-6)
4109317 ทฤษฎีจำนวน
 Number Theory
3 (3-0-6)
4109205 แคลคูลัส 3
 Calculus 3
3 (3-0-6)
4109106 หลักคณิตศาสตร์
 Principles of Mathematics
3 (3-0-6)
4109316 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
 Ordinary Differential Equations
3 (3-0-6)
4110320 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น
 Introduction to Probability and Statistics
3 (3-0-6)
4109104 แคลคูลัส 2
 Calculus 2
3 (3-0-6)
4109210 ระบบจำนวน
 Number System
3 (3-0-6)
4109428 เทคโนโลยีสำหรับครูคณิตศาสตร์
 Technology for Mathematics Teacher
3 (2-2-5)
4109212 วิยุตคณิต
 Discrete Mathematics
3 (3-0-6)
4109213 คณิตศาสตร์สำหรับครูมัธยมศึกษา
 Mathematics for Secondary School Teacher
3 (2-2-5)
4109318 พีชคณิตนามธรรม 1
 Abstract Algebra 1
3 (3-0-6)

    20 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4109322 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
 Mathematical Modeling
3 (3-0-6)
4109427 รากฐานเรขาคณิต
 Foundation of Geometry
3 (3-0-6)
4109215 คณิตศาสตร์การเงิน
 Mathematics of Finance
3 (3-0-6)
4109430 สัมมนาคณิตศาสตร์ศึกษา
 Seminar in Mathematics Education
2 (1-2-3)
4109319 พีชคณิตนามธรรม 2
 Abstract Algebra 2
3 (3-0-6)
4109109 ทฤษฎีกราฟ
 Graph Theory
3 (3-0-6)
4109426 ทฤษฎีเซต
 Set Theory
3 (3-0-6)
4109429 ทอพอโลยีเบื้องต้น
 Introduction to Topology
3 (3-0-6)
4109438 ทฤษฎีสมการเบื้องต้น
 Introduction to theory of equations
3 (3-0-6)
4109214 วิธีเชิงตัวเลข
 Numerical Methods
3 (3-0-6)
4110433 สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น
 Introduction to Statistics for Research
3 (3-0-6)
4110434 การวิจัยดำเนินการ 1
 Operations Research 1
3 (3-0-6)
4110431 สถิติวิเคราะห์ 1
 Statistical Analysis 1
3 (3-0-6)
4110432 สถิติวิเคราะห์ 2
 Statistical Analysis 2
3 (3-0-6)
4109108 คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา
 Mathematics for Elementary School Teacher
3 (2-2-5)

    6 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4109436 การสอนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา
 Teaching Mathematics in Secondary School
3 (2-2-5)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4111324 นวัตกรรมเทคโนโลยีสำหรับครูคณิตศาสตร์
 Technology Innovation for Mathematics Teacher
3 (2-2-5)
4109323 สื่อและกิจกรรมสำหรับการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 Media and Activities for Learning Mathematics
2 (1-2-3)
4109435 การสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา
 Teaching Mathematics in Elementary School
3 (2-2-5)

    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4109430 สัมมนาคณิตศาสตร์ศึกษา
 Seminar in Mathematics Education
2 (1-2-3)
4109429 ทอพอโลยีเบื้องต้น
 Introduction to Topology
3 (3-0-6)
4109426 ทฤษฎีเซต
 Set Theory
3 (3-0-6)
4109215 คณิตศาสตร์การเงิน
 Mathematics of Finance
3 (3-0-6)
4110434 การวิจัยดำเนินการ 1
 Operations Research 1
3 (3-0-6)
4109214 วิธีเชิงตัวเลข
 Numerical Methods
3 (3-0-6)
4110433 สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น
 Introduction to Statistics for Research
3 (3-0-6)
4110431 สถิติวิเคราะห์ 1
 Statistical Analysis 1
3 (3-0-6)
4111324 นวัตกรรมเทคโนโลยีสำหรับครูคณิตศาสตร์
 Technology Innovation for Mathematics Teacher
3 (2-2-5)
4109427 รากฐานเรขาคณิต
 Foundation of Geometry
3 (3-0-6)
4109435 การสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา
 Teaching Mathematics in Elementary School
3 (2-2-5)
4109109 ทฤษฎีกราฟ
 Graph Theory
3 (3-0-6)
4109108 คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา
 Mathematics for Elementary School Teacher
3 (2-2-5)
4109323 สื่อและกิจกรรมสำหรับการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 Media and Activities for Learning Mathematics
2 (1-2-3)
4109322 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
 Mathematical Modeling
3 (3-0-6)
4109319 พีชคณิตนามธรรม 2
 Abstract Algebra 2
3 (3-0-6)
4110432 สถิติวิเคราะห์ 2
 Statistical Analysis 2
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002