โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
 สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    15 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์
 English Usage for Social Network
3 (3-0-6)
5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 English for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 English for Communication 1
2 (1-2-3)
5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication 2
2 (1-2-3)
5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ
 Technology and Media Literacy
3 (3-0-6)
5100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา
 English for Fun
3 (3-0-6)
5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
 Thai for Careers
3 (3-0-6)
5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร
 Language Thought and Communication
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
3 (3-0-6)
5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย
 Developments of Thai Speaking and Writing Skills
3 (3-0-6)
5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
 Melayu for Communication
3 (3-0-6)
5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 English Communication Skills Development
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข
 Well-being
3 (3-0-6)
5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Science in Daily Life
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100126 การพัฒนาตน
 Self Development
2 (2-0-4)
5100123 ความงดงามแห่งตน
 Beauty of Life
3 (3-0-6)
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ
 Information Technology for Presentation
3 (3-0-6)
5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย
 Introduction of Ethics and Wealth
3 (3-0-6)
5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น
 King’s Philosophy for Local Development
3 (3-0-6)
5100119 การบริหารร่างกาย
 Body Exercise
1 (0-2-2)
5100127 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง
 Step to the World
2 (1-2-3)
5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
3 (3-0-6)
5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Sports for the Quality of Life Development
2 (1-2-3)
5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
 Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
 Life and Thai Culture
2 (1-2-3)
5100125 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ
 Multiculture and Peace
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม
 Life Skill for Society
3 (3-0-6)
5100131 สังคมภิวัตน์
 Socialization
3 (3-0-3)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100132 ครูแห่งแผ่นดิน
 Teachings of King Rama 9
3 (3-0-6)
5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์
 Young Enterpreneurs
3 (3-0-6)
5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น
 Science for Community
3 (3-0-6)
5100133 วิถีไทย วิถีถิ่น
 Thai and Local Ways
3 (3-0-6)

    139 หน่วยกิต
    50 หน่วยกิต
    36 หน่วยกิต
    34 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1106101 ประกันคุณภาพการศึกษา
 Educational Quality Assurance
2 (1-2-3)
1100101 ภาษาไทยและเทคโนโลยีสำหรับครู
 Thai Language and Technology for Teacher
3 (2-2-5)
1100110 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสำหรับครู
 English Language and Technology for Teacher
3 (2-2-5)
1104302 การวิจัยทางการศึกษา
 Educational Research
3 (2-2-5)
1102304 การจัดการเรียนรู้และการจัดการห้องเรียน
 Learning Management and Classroom
3 (2-2-5)
1102202 การพัฒนาหลักสูตร
 Curriculum Development
3 (2-2-5)
1105202 จิตวิทยาสำหรับครู
 Psychology for Teachers
3 (2-2-5)
1101203 คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
 Moral and Ethics
2 (1-2-3)
1101202 ปรัชญาการศึกษา
 Philosophy of Education
3 (2-2-5)
1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 Innovation and Information Technology for Education
3 (2-2-5)
1101101 ความเป็นครู
 Professional Teacher
3 (2-2-5)
1104201 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
 Education Measurement and Evaluation
3 (2-2-5)

    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102203 การนิเทศการสอน
 Instructional Supervision
2 (1-2-3)
1100104 การสอนเพศศึกษารอบด้าน
 Sexuality Education
2 (1-2-3)
1108201 จิตวิทยาเด็กพิเศษ
 Exceptional Child Psychology
2 (1-2-3)
1102101 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
 Local Curriculum Development
2 (1-2-3)
1109101 นันทนาการเบื้องต้นสำหรับครู
 Introduction to Recreation for Teachers
2 (1-2-3)
1100102 การพัฒนาทักษะการคิด
 Thinking Skill Development
2 (1-2-3)
1103101 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
 Utilization of Mass Media in Education
2 (1-2-3)
1100103 มนุษย์สัมพันธ์สำหรับครู
 Human Relationship for Teachers
2 (1-2-3)
1109404 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น
 Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
2 (1-2-3)
1105101 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น
 Adolescent Guidance Psychology
2 (1-2-3)
1109303 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
 Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
2 (1-2-3)
1109202 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น
 Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
2 (1-2-3)

    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1100403 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1
 Teaching Practice 1
1 (90)
1100404 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2
 Teaching Practice 2
1 (90)
1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
 Practicum 1
6 (540)
1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
 Practicum 2
6 (540)

    89 หน่วยกิต
    79 หน่วยกิต
    40 หน่วยกิต
    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1115210 การเขียนอนุเฉท
 Paragraph Writing
3 (2-2-5)
1115312 วรรณคดีวิจักษณ์
 Literary Appreciation
3 (2-2-5)
1115102 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1
 English Structure 1
3 (2-2-5)
1115103 สนทนาภาษาอังกฤษ 1
 English Conversation 1
2 (1-2-3)
1115314 การอ่านเชิงวิเคราะห์
 Analytical Reading
3 (2-2-5)
1115206 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2
 English Structure 2
3 (2-2-5)
1115101 สัทศาสตร์เชิงปฎิบัติ
 Practical Phonetics
3 (2-2-5)
1115313 สนทนาภาษาอังกฤษ 2
 English Conversation 2
2 (1-2-3)
1115207 หลักการเขียน
 Writing Principles
3 (2-2-5)
1115422 เทคนิคและวิธีประเมินการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
 Techniques and Methods of English Language Learning Assessment
3 (3-0-6)
1115209 หลักการอ่าน
 Reading Principles
2 (1-2-3)

    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1115424 การฟังเพื่อความเข้าใจ
 Listening Comprehension
2 (1-2-3)
1115211 การพูดเชิงวิชาการ
 Academic Speakin
3 (2-2-5)
1115315 หลักการแปล
 Principles of Translation
3 (2-2-5)
1115427 วาทกรรมวิเคราะห์
 Discourse Analysis
3 (2-2-5)
1115208 วัฒนธรรมของชนชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษ
 English Speakes and Their Cultures
3 (3-0-6)
1115317 วรรณคดีสำหรับเด็ก
 Children's Literature
3 (2-2-5)
1115425 เรื่องสั้นและนวนิยาย
 Short Stories and Novels
3 (2-2-5)
1115319 การเขียนเรียงความ 2
 Essay Writing 2
3 (2-2-5)
1115318 การเขียนเรียงความ 1
 Essay Writing 1
3 (2-2-5)
1115104 วจีภาคและวากยสัมพันธ์
 Morphology and Syntax
3 (2-2-5)
1115105 การอ่านเฉพาะกิจ
 Reading for Specific Purposes
3 (2-2-5)
1115320 ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ในการสอน
 English for Teaching Application
3 (2-2-5)
1115428 การวิจัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
 English Classroom Action Research
3 (2-2-5)
1115426 การแปลไทย-อังกฤษ
 Thai-English Translation
3 (2-2-5)

    39 หน่วยกิต
    29 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1103207 ปฎิบัติการภาพและเสียงเพื่อผลิตสื่อการศึกษา
 Illustrations and Audio Laboratory Operation for Educational Media
3 (2-2-5)
1103310 การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้
 Design and Development of Computer Assisted Learning
3 (2-2-5)
1103417 การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนภาษาอังกฤษในฐานภาษาต่างประเทศ
 Technology Integration in Teaching English as Foreign Language
3 (2-2-5)
1103205 กฎหมายและจริยธรรมสำหรับวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา
 Law and Ethics for Educational Technology Professionals
3 (3-0-6)
1103103 หลักการ ทฤษฎีนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
 Principles and Theories of Educational Innovation and Technology
3 (3-0-6)
1103208 การออกแบบและพัฒนาสื่อพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้
 Design and Development of Basic Media for Learning
3 (2-2-5)
1103104 การใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา
 Operation and Maintenance of Educational Technology Equipment
3 (2-2-5)
1103309 การผลิตรายการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา
 Production of Video Programs for Education
3 (2-2-5)
1103312 การจัดการฝึกอบรม
 Management of Training
2 (1-2-3)
1103206 เทคโนโลยีการถ่ายภาพ
 Technology of Photography
3 (2-2-5)

    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1103311 การบริหารจัดการและประกันคุณภาพทางการศึกษา
 Management and Quality Assurance in Education
3 (2-2-5)
1103421 การออกแบบนวัตกรรมการศึกษา
 Design of Educational Innovation
3 (2-2-5)
1103423 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาร่วมสมัย
 Innovation and technology in Contemporary Education
3 (2-2-5)
1103413 การสัมมนาการศึกษา
 Seminar in Eduction
2 (1-2-3)
1103414 การออกแบบระบบการเรียนการสอน
 Instructional System Design
3 (2-2-5)
1103418 การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 Computerized Photography Decoration
3 (2-2-5)
1103422 การใช้แหล่งวิทยาการเพื่อการศึกษา
 Utilization of Academic Resources for Education
3 (2-2-5)
1103415 การจัดแสดงและนิทรรศการเพื่อการศึกษา
 Display and Exhibition in Education
3 (2-2-5)
1103425 โครงงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา
 Eductional Technology Project
3 (1-4-4)
1103416 การผลิตภาพยนตร์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 Production of Digital Film in Education
3 (2-2-5)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1115423 หลักการสอนภาษาอังกฤษ
 English Teaching Principles
3 (2-2-5)
1103419 พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา
 English and Educational Technology Teaching
3 (1-4-4)

    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1115316 การผลิตสื่อเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
 Media Production for Teaching English
3 (2-2-5)
1103424 การวิจัยเทคโนโลยีการศึกษา
 Research in Educational Technology
3 (2-2-5)
1115321 การพูดในที่ชุมชน
 Public Speaking
2 (1-2-3)
1103420 การเตรียมภาพเพื่อผลิตสื่อเทคโนโลยีการศึกษา
  -
3 (2-2-5)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002