โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาการประถมศึกษา
 สาขาวิชา : การประถมศึกษา

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    15 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication 2
2 (1-2-3)
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา
 English for Fun
3 (3-0-6)
5100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ
 Technology and Media Literacy
3 (3-0-6)
5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
 Thai for Careers
3 (3-0-6)
5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร
 Language Thought and Communication
3 (3-0-6)
5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 English for Communication 1
2 (1-2-3)
5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 English for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์
 English Usage for Social Network
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
3 (3-0-6)
5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย
 Developments of Thai Speaking and Writing Skills
3 (3-0-6)
5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
 Melayu for Communication
3 (3-0-6)
5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 English Communication Skills Development
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข
 Well-being
3 (3-0-6)
5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Science in Daily Life
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ
 Information Technology for Presentation
3 (3-0-6)
5100127 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง
 Step to the World
2 (1-2-3)
5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
3 (3-0-6)
5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย
 Introduction of Ethics and Wealth
3 (3-0-6)
5100125 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)
5100123 ความงดงามแห่งตน
 Beauty of Life
3 (3-0-6)
5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น
 King’s Philosophy for Local Development
3 (3-0-6)
5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
 Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
5100119 การบริหารร่างกาย
 Body Exercise
1 (0-2-2)
5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Sports for the Quality of Life Development
2 (1-2-3)
5100126 การพัฒนาตน
 Self Development
2 (2-0-4)
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
 Life and Thai Culture
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ
 Multiculture and Peace
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100131 สังคมภิวัตน์
 Socialization
3 (3-0-3)
5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม
 Life Skill for Society
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100133 วิถีไทย วิถีถิ่น
 Thai and Local Ways
3 (3-0-6)
5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์
 Young Enterpreneurs
3 (3-0-6)
5100132 ครูแห่งแผ่นดิน
 Teachings of King Rama 9
3 (3-0-6)
5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น
 Science for Community
3 (3-0-6)

    128 หน่วยกิต
    50 หน่วยกิต
    36 หน่วยกิต
    34 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1104302 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
 Education Research
3 (2-2-5)
1101202 ปรัชญาการศึกษา
 Philosophy of Education
3 (2-2-5)
1102202 การพัฒนาหลักสูตร
 Curriculum Development
3 (2-2-5)
1105202 จิตวิทยาสำหรับครู
 Psychology for Teachers
3 (2-2-5)
1110431 การสัมมนาการประถมศึกษา
 Seminar in Elementary Education
3 (2-2-5)
1101302 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Education for Sustainable Development
3 (3-0-6)
1100201 ภาษาและวัฒนธรรม
 Languages and cultures
3 (2-2-5)
1106101 การประกันคุณภาพการศึกษา
 Educational Quality Assurance
2 (1-2-3)
1102304 การจัดการเรียนรู้และการจัดการห้องเรียน
 Learning Management and Classroom
3 (2-2-5)
1101203 คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
 Moral and Ethics
2 (1-2-3)
1104201 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
 Education Measurement and Evaluation
3 (2-2-5)
1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 Innovation and Information Technology for Education
3 (2-2-5)
1101101 ความเป็นครู
 Professional Teacher
3 (2-2-5)

    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102101 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
 Local Curriculum Development
2 (1-2-3)
1109101 นันทนาการเบื้องต้นสำหรับครู
 Introduction to Recreation for Teachers
2 (1-2-3)
1100102 การพัฒนาทักษะการคิด
 Thinking Skill Development
2 (1-2-3)
1103101 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
 Utilization of Mass Media in Education
2 (1-2-3)
1100103 มนุษย์สัมพันธ์สำหรับครู
 Human Relationship for Teachers
2 (1-2-3)
1100104 การสอนเพศศึกษา
 Sexuality Education
2 (1-2-3)
1105101 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น
 Adolescent Guidance Psychology
2 (1-2-3)
1109303 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
 Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
2 (1-2-3)
1109202 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น
 Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
2 (1-2-3)
1102203 การนิเทศการสอน
 Instructional Supervision
2 (1-2-3)
1108201 จิตวิทยาเด็กพิเศษ
 Exceptional Child Psychology
2 (1-2-3)

    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1100404 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2
 Teaching Practice 2
1 (90)
1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
 Practicum 1
6 (540)
1100403 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1
 Teaching Practice 1
1 (90)
1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
 Practicum 2
6 (540)

    78 หน่วยกิต
    68 หน่วยกิต
    56 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1110206 ดนตรีและนาฎศิลป์สำหรับครูประถมศึกษา
 Music and Drama for Elementary Teachers
2 (1-2-3)
1110325 การจัดการขั้นเรียนประถมศึกษา
 Elementary Classroom Management
2 (1-2-3)
1110431 การสัมมนาการประถมศึกษา
 Seminar in Elementary Education
3 (2-2-5)
1108407 การสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้สำหรับครูประถมศึกษา
 Teaching for Persons Learning Disabilties for Elementary Teachers
2 (1-2-3)
1110316 ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา
 Thai for Elementary Teachers
3 (2-2-5)
1108308 การสอนบุคคลออทิสติกสำหรับครูประถมศึกษา
 Teaching for Persons Autistic for Elementary Teachers
2 (1-2-3)
1110207 ศิลปะสำหรับครูประถมศึกษา
 Arts for Elementary Teachers
2 (1-2-3)
1108302 การวินิจฉัยคัดแยกบุคคลที่มีความต้องการพิเศษสำหรับครูประถมศึกษา
 Assessment and Identifying of Special Needs for Elementary Teachers
2 (1-2-3)
1110204 สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา
 Health and Physical Education for Elementary Teachers
3 (2-2-5)
1110202 สมรรถนะและคุณธรรมสำหรับครูประถมศึกษา
 Competency and Ethics for Elementary Teachers
2 (2-0-4)
1110324 การสอนเพื่อพัฒนาค่านิยมและจริยธรรม
 Teaching for Values and Moral Development
2 (1-2-3)
1110321 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและทักษะชีวิตสำหรับครูประถมศึกษา
 Management in Student Development Activities and Life skills for Elementary Teachers
3 (2-2-5)
1110318 วิทยาศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา
 Science for Elementary Teachers
3 (2-2-5)
1110430 ปฏิบัติการวิจัยทางการประถมศึกษา
 Research in Elementary Education
3 (2-2-5)
1110320 ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา
 English Language for Elementary Teachers
3 (2-2-5)
1110203 ทักษะการอ่านและทักษะการเขียนภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา
 Reading and Writing Skills in Thai for Elementary Teachers
2 (1-2-3)
1110205 การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับครูประถมศึกษา
 Work-Oriented Experiences and Technology for Elementary Teachers
3 (2-2-5)
1108406 การปรับหลักสูตรสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษสำหรับครูประถมศึกษา
 Curriculum Development for Persons with Special Needs for Elementary Teachers
2 (1-2-3)
1110322 นวัตกรรมการสอนสำหรับครูประถมศึกษา
 Teaching Innovation for Elementary Teachers
2 (1-2-3)
1110319 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสำหรับครูประถมศึกษา
 Social Studies Religious and Culture for Elementary Teachers
3 (2-2-5)
1110317 คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา
 Mathematics for Elementary Teachers
3 (2-2-5)
1110323 การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมสำหรับครูประถมศึกษา
 Social Service Learning for Elementary Teachers
2 (1-2-3)
1110101 การประถมศึกษา
 Elementary Education
2 (2-0-4)

    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1108304 การสอนทักษะการดำรงชีวิตสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา
 Life Skills for Persons with Visual Impairments in Elementary School
2 (1-2-3)
1108410 ภาษามือเบื้องต้นสำหรับครูประถมศึกษา
 Sign Language for Elementary Teachers
2 (1-2-3)
1110214 การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนประถมศึกษา
 The Environmental Management in Elementary School
2 (1-2-3)
1110326 เทคนิคการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
 Techniques in Promoting Creative Thinking
2 (1-2-3)
1108303 การให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา
 Counseling for Parents of Persons with Special Needs in Elementary School
2 (1-2-3)
1110210 ดนตรีและเพลงสำหรับเด็ก
 Music and Song for Children
2 (1-2-3)
1110328 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูประถมศึกษา
 Innovation and Information Technologies for Elementary Teachers
2 (1-2-3)
1108305 การเตรียมอาชีพสำหรับสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา
 Vocation Preparation for Persons with Special Neds in Elementary School
2 (1-2-3)
1110212 โครงการนันทนาการในโรงเรียนประถมศึกษา
 Recreation Program in Elementary School
2 (1-2-3)
1110213 เทคนิคการสอนซ่อมเสริมในโรงเรียนประถมศึกษา
 Remedial Techniques in Elementary School
2 (1-2-3)
1110208 ศิลปะสำหรับเด็ก
 Art for Children
2 (1-2-3)
1108409 การสอนวิธีการสื่อความหมายสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา
 Teaching Communication Skills for Persons with Special Needs in Elementary School
2 (1-2-3)
1110327 การผลิตสื่อการศึกษาเชิงสร้างสรรค์
 Production of creative Education Media
3 (2-2-5)
1110211 วาทการสำหรับครู
 Speech for Teachers
3 (2-2-5)
1110209 นาฎศิลป์เบื้องต้น
 Introduction to Drama
2 (1-2-3)
1110329 การสร้างแบบเรียนและแบบฝึกทักษะสำหรับเด็กประถมศึกษา
 Development of Textbooks and Workbooks for Children in Elementary School
2 (1-2-3)
1110215 การแนะแนวสำหรับครูประถมศึกษา
 Guidance for Elementary Tecahers
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1110432 พฤติกรรมการสอนระดับประถมศึกษา 1
 Teaching Behavior in Elementary School Level 2
3 (2-2-5)
1110433 พฤติกรรมการสอนระดับประถมศึกษา 2
 Teaching Behavior in Elementary School Level 2
3 (2-2-5)

    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1110213 เทคนิคการสอนซ่อมเสริมในโรงเรียนประถมศึกษา
 Remedial Techniques in Elementary School
2 (1-2-3)
1110215 การแนะแนวสำหรับครูประถมศึกษา
 Guidance for Elementary Tecahers
2 (1-2-3)
1110210 ดนตรีและเพลงสำหรับเด็ก
 Music and Song for Children
2 (1-2-3)
1110211 วาทการสำหรับครู
 Speech for Teachers
3 (2-2-5)
1108303 การให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา
 Counseling for Parents of Persons with Special Needs in Elementary School
2 (1-2-3)
1110329 การสร้างแบบเรียนและแบบฝึกทักษะสำหรับเด็กประถมศึกษา
 Development of Textbooks and Workbooks for Children in Elementary School
2 (1-2-3)
1108409 การสอนวิธีการสื่อความหมายสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา
 Teaching Communication Skills for Persons with Special Needs in Elementary School
2 (1-2-3)
1108304 การสอนทักษะการดำรงชีวิตสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา
 Life Skills for Persons with Visual Impairments in Elementary School
2 (1-2-3)
1108305 การเตรียมอาชีพสำหรับสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา
 Vocation Preparation for Persons with Special Neds in Elementary School
2 (1-2-3)
1110328 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูประถมศึกษา
 Innovation and Information Technologies for Elementary Teachers
2 (1-2-3)
1108410 ภาษามือเบื้องต้นสำหรับครูประถมศึกษา
 Sign Language for Elementary Teachers
2 (1-2-3)
1110209 นาฎศิลป์เบื้องต้น
 Introduction to Drama
2 (1-2-3)
1110214 การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนประถมศึกษา
 The Environmental Management in Elementary School
2 (1-2-3)
1110212 โครงการนันทนาการในโรงเรียนประถมศึกษา
 Recreation Program in Elementary School
2 (1-2-3)
1110208 ศิลปะสำหรับเด็ก
 Art for Children
2 (1-2-3)
1110326 เทคนิคการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
 Techniques in Promoting Creative Thinking
2 (1-2-3)
1110327 การผลิตสื่อการศึกษาเชิงสร้างสรรค์
 Production of creative Education Media
3 (2-2-5)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002