โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
 สาขาวิชา : พลศึกษาและสุขศึกษา

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    15 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication 2
2 (1-2-3)
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา
 English for Fun
3 (3-0-6)
5100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
 Thai for Careers
3 (3-0-6)
5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์
 English Usage for Social Network
3 (3-0-6)
5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 English for Communication 1
2 (1-2-3)
5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร
 Language Thought and Communication
3 (3-0-6)
5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 English for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ
 Technology and Media Literacy
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย
 Developments of Thai Speaking and Writing Skills
3 (3-0-6)
5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
3 (3-0-6)
5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 English Communication Skills Development
3 (3-0-6)
5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
 Melayu for Communication
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข
 Well-being
3 (3-0-6)
5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Science in Daily Life
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100123 ความงดงามแห่งตน
 Beauty of Life
3 (3-0-6)
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ
 Information Technology for Presentation
3 (3-0-6)
5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
 Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Sports for the Quality of Life Development
2 (1-2-3)
5100127 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง
 Step to the World
2 (1-2-3)
5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
3 (3-0-6)
5100119 การบริหารร่างกาย
 Body Exercise
1 (0-2-2)
5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น
 King’s Philosophy for Local Development
3 (3-0-6)
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
 Life and Thai Culture
2 (1-2-3)
5100125 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)
5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย
 Introduction of Ethics and Wealth
3 (3-0-6)
5100126 การพัฒนาตน
 Self Development
2 (2-0-4)

    6 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ
 Multiculture and Peace
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100131 สังคมภิวัตน์
 Socialization
3 (3-0-3)
5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม
 Life Skill for Society
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์
 Young Enterpreneurs
3 (3-0-6)
5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น
 Science for Community
3 (3-0-6)
5100133 วิถีไทย วิถีถิ่น
 Thai and Local Ways
3 (3-0-6)
5100132 ครูแห่งแผ่นดิน
 Teachings of King Rama 9
3 (3-0-6)

    130 หน่วยกิต
    50 หน่วยกิต
    36 หน่วยกิต
    34 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1100201 ภาษาและวัฒนธรรม
 Languages and cultures
3 (2-2-5)
1101302 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Education for Sustainable Development
3 (3-0-6)
1104302 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
 Education Research
3 (2-2-5)
1102304 การจัดการเรียนรู้และการจัดการห้องเรียน
 Learning Management and Classroom
3 (2-2-5)
1102202 การพัฒนาหลักสูตร
 Curriculum Development
3 (2-2-5)
1105202 จิตวิทยาสำหรับครู
 Psychology for Teachers
3 (2-2-5)
1101203 คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
 Moral and Ethics
2 (1-2-3)
1104201 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
 Education Measurement and Evaluation
3 (2-2-5)
1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 Innovation and Information Technology for Education
3 (2-2-5)
1101101 ความเป็นครู
 Professional Teacher
3 (2-2-5)
1101202 ปรัชญาการศึกษา
 Philosophy of Education
3 (2-2-5)
1106101 การประกันคุณภาพการศึกษา
 Educational Quality Assurance
2 (1-2-3)

    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1105101 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น
 Adolescent Guidance Psychology
2 (1-2-3)
1109303 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
 Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
2 (1-2-3)
1100104 การสอนเพศศึกษา
 Sexuality Education
2 (1-2-3)
1100102 การพัฒนาทักษะการคิด
 Thinking Skill Development
2 (1-2-3)
1102101 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
 Local Curriculum Development
2 (1-2-3)
1102203 การนิเทศการสอน
 Instructional Supervision
2 (1-2-3)
1109101 นันทนาการเบื้องต้นสำหรับครู
 Introduction to Recreation for Teachers
2 (1-2-3)
1109404 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น
 Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
2 (1-2-3)
1100103 มนุษย์สัมพันธ์สำหรับครู
 Human Relationship for Teachers
2 (1-2-3)
1109202 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น
 Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
2 (1-2-3)
1103101 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
 Utilization of Mass Media in Education
2 (1-2-3)
1108201 จิตวิทยาเด็กพิเศษ
 Exceptional Child Psychology
2 (1-2-3)

    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
 Practicum 1
6 (540)
1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
 Practicum 2
6 (540)
1100404 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2
 Teaching Practice 2
1 (90)
1100403 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1
 Teaching Practice 1
1 (90)

    80 หน่วยกิต
    40 หน่วยกิต
    27 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109328 เซปักตะกร้อ
 Sepak Takraw
2 (1-2-3)
1109336 วอลเลย์บอล
 Volleyball
2 (1-2-3)
1109211 การจัดการแข่งขันกีฬา
 Sports Competition Management
3 (2-2-5)
1109219 บาสเกตบอล
 Basketball
2 (1-2-3)
1109327 การจัดการและการบริหารพลศึกษา
 Organization and Administration of Physical Education
2 (1-2-3)
1109212 ฟุตบอล
 Football
2 (1-2-3)
1109215 ปันจักสีลัต
 Punjak Silat
2 (1-2-3)
1109220 ว่ายน้ำ
 Swimming
2 (1-2-3)
1109224 ประวัติหลักการปรัชญาทางพลศึกษา
 History And Philosophy of Physical Education
2 (1-2-3)
1109326 หลักการและวิธีการฝึกกีฬา
 Principles and Sports Coaching
3 (2-2-5)
1109218 กรีฑา
 Track and Field
2 (1-2-3)
1109225 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
 Exercise Physiology
3 (2-2-5)

    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109332 เทควันโด
 Taekwondo
2 (1-2-3)
1109337 กระบี่กระบอง
 Krabi Krabong
2 (1-2-3)
1109210 เทเบิลเทนนิส
 Table Tennis
2 (1-2-3)
1109329 มวยไทย
 Muay Thai
2 (1-2-3)
1109221 เทนนิส
 Tennis
2 (1-2-3)
1109216 ฟุตซอล
 Futsal
2 (1-2-3)
1109108 กิจกรรมเข้าจังหวะ
 Rhythmic Activity
2 (1-2-3)
1109334 ชีวกลศาสตร์
 Biomechanaics
2 (1-2-3)
1109223 แฮนด์บอล
 Handball
2 (1-2-3)
1109217 เปตอง
 Petanque
2 (1-2-3)
1109339 ผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม
 Recreation Leadership and Camping
3 (2-2-5)
1109213 เกมและเกมนำ
 Games and Lead-Up Games
2 (1-2-3)
1109330 ยิมนาสติก
 Gymnastics
2 (1-2-3)
1109331 รักปี้ฟุตบอล
 Rugby Football
2 (1-2-3)
1109222 แบดมินตัน
 Badminton
2 (1-2-3)
1109214 แอโรบิกแดนซ์
 Aerobic Dance
2 (1-2-3)
1109335 ยูโด
 Judo
2 (1-2-3)
1109338 ฮอกกี้
 Hockey
2 (1-2-3)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1117205 การสอนพลศึกษาและสุขศึกษา
 Teaching in Physical Education And Health Education
3 (2-2-5)

    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1117311 ชีวสถิติ
 Bio-Statistics
2 (1-2-3)
1109333 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
 Physical Fitness Testing
2 (1-2-3)

    40 หน่วยกิต
    27 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1117312 หลักและวิธีการทางสุขศึกษา
 Principles and Methods of Health Education
2 (1-2-3)
1117207 สวัสดิศึกษาและการปฐมพยาบาล
 Safety Education and First aid
3 (2-2-5)
1117101 ยาและสารเสพติด
 Drug and Narcotics
2 (1-2-3)
1117102 โภชนาการ
 Nutrition
2 (1-2-3)
1117204 สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน
 Personal and Community Health
2 (1-2-3)
1117320 การส่งเสริมสุขภาพ
 Mental Promotion
2 (1-2-3)
1117315 ทันตสุขภาพ
 Dental Health
2 (1-2-3)
1117316 การแนะแนวสุขภาพ
 Health Guidance
2 (1-2-3)
1117206 กายวิภาคและสรีรวิทยา
 Anatomy and Physiology
3 (2-2-5)
1117421 โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน
 School Health Program
3 (2-2-5)
1117313 การควบคุมและป้องกันโรค
 Diseases Control and Prevention
2 (1-2-3)
1117314 พฤติกรรมสุขภาพ
 Health Behavior
2 (1-2-3)

    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1117208 สุขภาพจิต
 Mental Health
2 (1-2-3)
1109107 การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว
 Motor Learning
2 (1-2-3)
1109109 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
 Exercise For Health
2 (1-2-3)
1117209 ชีวิตและครอบครัว
 Life and Family Plan
2 (1-2-3)
1117103 การสาธารณสุขเบื้องต้น
 Introduction to Public Health
2 (1-2-3)
1117210 สุขภาพสิ่งแวดล้อม
 Environmental Health
2 (1-2-3)
1109106 การใช้เวลาว่างและนันทนาการเบื้องต้น
 Introduction to Leisure and Recreation
2 (1-2-3)
1117319 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสุขภาพ
 Information Technology For Health
2 (1-2-3)
1117317 สุขภาพผู้บริโภค
 Consumer Health
2 (1-2-3)
1117318 แพทย์แผนไทยและทางเลือก
 Thai Traditional Medicine and Alternative Medicine
2 (1-2-3)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109441 วิจัยทางพลศึกษาและสุขศึกษา
 Research in Physical Education and Health Education
3 (2-2-5)

    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109440 การสัมมนาทางพลศึกษาและสุขศึกษา
 Seminar in Physical Education and Health Education
3 (2-2-5)
1109442 การประเมินผลทางพลศึกษาและสุขศึกษา
 Test and Measurement in Physical Education and Health Education
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002