โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาการสอนอิสลามศึกษา
 สาขาวิชา : การสอนอิสลามศึกษา

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    15 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication 2
2 (1-2-3)
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา
 English for Fun
3 (3-0-6)
5100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
 Thai for Careers
3 (3-0-6)
5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 English for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 English for Communication 1
2 (1-2-3)
5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร
 Language Thought and Communication
3 (3-0-6)
5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์
 English Usage for Social Network
3 (3-0-6)
5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ
 Technology and Media Literacy
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
3 (3-0-6)
5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
 Melayu for Communication
3 (3-0-6)
5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 English Communication Skills Development
3 (3-0-6)
5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย
 Developments of Thai Speaking and Writing Skills
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Science in Daily Life
3 (3-0-6)
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข
 Well-being
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย
 Introduction of Ethics and Wealth
3 (3-0-6)
5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง
 Step to the World
2 (1-2-3)
5100123 ความงดงามแห่งตน
 Beauty of Life
3 (3-0-6)
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
 Life and Thai Culture
2 (1-2-3)
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ
 Information Technology for Presentation
3 (3-0-6)
5100126 การพัฒนาตน
 Self Development
2 (2-0-4)
5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 English for Communication 1
2 (1-2-3)
5100125 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)
5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น
 King’s Philosophy for Local Development
3 (3-0-6)
5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
 Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Sports for the Quality of Life Development
2 (1-2-3)
5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication 2
2 (1-2-3)
5100127 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ
 Multiculture and Peace
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100131 สังคมภิวัตน์
 Socialization
3 (3-0-3)
5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม
 Life Skill for Society
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น
 Science for Community
3 (3-0-6)
5100133 วิถีไทย วิถีถิ่น
 Thai and Local Ways
3 (3-0-6)
5100132 ครูแห่งแผ่นดิน
 Teachings of King Rama 9
3 (3-0-6)
5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์
 Young Enterpreneurs
3 (3-0-6)

    128 หน่วยกิต
    50 หน่วยกิต
    36 หน่วยกิต
    34 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1100201 ภาษาและวัฒนธรรม
 Languages and cultures
3 (2-2-5)
1101302 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Education for Sustainable Development
3 (3-0-6)
1104302 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
 Education Research
3 (2-2-5)
1102304 การจัดการเรียนรู้และการจัดการห้องเรียน
 Learning Management and Classroom
3 (2-2-5)
1102202 การพัฒนาหลักสูตร
 Curriculum Development
3 (2-2-5)
1105202 จิตวิทยาสำหรับครู
 Psychology for Teachers
3 (2-2-5)
1101203 คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
 Moral and Ethics
2 (1-2-3)
1104201 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
 Education Measurement and Evaluation
3 (2-2-5)
1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 Innovation and Information Technology for Education
3 (2-2-5)
1101101 ความเป็นครู
 Professional Teacher
3 (2-2-5)
1101202 ปรัชญาการศึกษา
 Philosophy of Education
3 (2-2-5)
1106101 การประกันคุณภาพการศึกษา
 Educational Quality Assurance
2 (1-2-3)

    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1105101 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น
 Adolescent Guidance Psychology
2 (1-2-3)
1100102 การพัฒนาทักษะการคิด
 Thinking Skill Development
2 (1-2-3)
1100104 การสอนเพศศึกษา
 Sexuality Education
2 (1-2-3)
1103101 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
 Utilization of Mass Media in Education
2 (1-2-3)
1100103 มนุษย์สัมพันธ์สำหรับครู
 Human Relationship for Teachers
2 (1-2-3)
1102101 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
 Local Curriculum Development
2 (1-2-3)
1109101 นันทนาการเบื้องต้นสำหรับครู
 Introduction to Recreation for Teachers
2 (1-2-3)
1109303 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
 Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
2 (1-2-3)
1108201 จิตวิทยาเด็กพิเศษ
 Exceptional Child Psychology
2 (1-2-3)
1102203 การนิเทศการสอน
 Instructional Supervision
2 (1-2-3)
1109202 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น
 Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
2 (1-2-3)
1109404 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น
 Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
2 (1-2-3)

    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
 Practicum 2
6 (540)
1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
 Practicum 1
6 (540)
1100403 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1
 Teaching Practice 1
1 (90)
1100404 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2
 Teaching Practice 2
1 (90)

    79 หน่วยกิต
    69 หน่วยกิต
    52 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102435 อุลูมอัล-หะดีษ
 Ulun al-Hadiths
2 (1-2-3)
1102209 อุลูมอัล-กุรอาน
 Ulum al-Qur'an
2 (1-2-3)
1102213 การสอนชีวประวัติบรรดาศาสดาสำหรับครูอิสลามศึกษา
 Biography of the Prophets
2 (1-2-3)
1102216 การสอนเพื่อเสริมสร้างสันติสุขสำหรับครูอิสลามศึกษา
 Teaching Peace Building for Islamic Teachers
3 (2-2-5)
1102323 การศึกษาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 Islamic Education in Southem Provinces
2 (1-2-3)
1102440 อิสลามานุวัตรทางการศึกษา
 Islamization of Knowledge
2 (1-2-3)
1102315 ประวัติศาสตร์อิสลาม 2
 Islamic History II
2 (1-2-3)
1102439 ปรัชญาการศึกษาอิสลาม
 Philosophy of Islamic Education
2 (1-2-3)
1102325 อิสลามกับวิทยาศาสตร์
 Islam and Science
2 (1-2-3)
1102336 ฟิกฮฺเบื้องต้น
 Introduction to Figh
2 (1-2-3)
1102441 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษาอิสลาม
 Research Methodology in Islamic Education
3 (2-2-5)
1102443 การศึกษาอิสลามในอาเซียน
 Islamic Education in ASEAN
2 (1-2-3)
1102326 สัมมนาทางการสอนอิสลามศึกษา
 Seminar in Teaching Islamic Education
2 (1-2-3)
1102319 หะดีษ 1
 Hadith I
3 (2-2-5)
1102320 การสอนหะดีษสำหรับครูอิสลามศึกษา
 Teaching Hadith for Islamic Teachers
3 (2-2-5)
1102214 ประวัติศาสตร์อิสลาม 1
 Islamic History I
2 (1-2-3)
1102321 เตาฮีด 1
 Tawhid I
2 (1-2-3)
1102211 อัล-กุรอาน2
 Al-Qur'an II
3 (2-2-5)
1102217 การบริหารและการจัดการการสอนอิสลามศึกษา
 Islamic Education Administration and Management
3 (2-2-5)
1102212 จริยธรรมและบุคลิคภาพมุสลิม
 Islamic Ethics and Muslim Characteristics
2 (1-2-3)
1102438 ภาษาอาหรับสำหรับการศึกษาอิสลาม
 Arabic Language for Islamic Education
2 (1-2-3)
1102324 เตาฮีด 2
 Tawhid II
2 (1-2-3)
1102437 ฟิกฮฺ1
 Fiqh
2 (1-2-3)
1102310 อัล-กุรอาน 1
 Al-Qur'an l
3 (2-2-5)

    17 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102444 กฎหมายครอบครัวอิสลาม
 Islamic Family Law
2 (1-2-3)
1102448 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในอิสลาม
 Computer Assisted Instruction on Islamic Education
3 (2-2-5)
1102446 การนิเทศการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา
 Supervision on Learning Management for Islamic Education
2 (1-2-3)
1102331 ศาสนาเปรียบเทียบ
 Comparative Religion
2 (1-2-3)
1102330 มุสลิมในโลกปัจจุบัน
 Muslim in Contemporary World
2 (1-2-3)
1102442 ภาษาอาหรับ
 Arabic Language
3 (2-2-5)
1102322 ฮาลาลศึกษา
 Halal Stadies
2 (1-2-3)
1102328 อารยธรรมอิสลาม
 Islamic Civilization
2 (1-2-3)
1102329 ปราชญ์และนักคิดมุสลิม
 Philosophers and Muslim Thinkers
2 (1-2-3)
1102449 ดะอฺวะฮฺศึกษา
 Da'wah Education
2 (1-2-3)
1102454 ฟิกฮฺ2
 Fiqh2
2 (1-2-3)
1102332 อิสลามและวัฒนธรรม
 Islam and Culture
2 (1-2-3)
1102445 เศรษฐศาสตร์อิสลาม
 Islamic Economics
3 (2-2-5)
1102447 การประกันคุณภาพการศึกษาอิสลามศึกษา
 Quality Assurance in Islamic Education
2 (1-2-3)
1102218 ภาวะผู้นำในอิสลาม
 Islamic Leadership
2 (1-2-3)
1102327 การสอนตัจญฺวีดสำหรับครูอิสลามศึกษา
 Teaching Tajwid for Islamic Teachers
3 (2-2-5)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102345 การออกแบบการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา
 Learning Management Design in Islsmic Education
3 (2-2-5)
1102346 สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้อิสลามศึกษา
 intruction Midia and Innovation in Islamic Education
3 (2-2-5)

    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102335 วิธีการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรคในอิสลาม
 Methodology of Teaching Critical and Creative Thinking Skills in Islam
2 (1-2-3)
1102336 ฟิกฮฺเบื้องต้น
 Introduction to Figh
2 (1-2-3)
1102448 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับอิสลามศึกษา
 Computer Assisted Instruction for Islamic Studies
3 (2-2-5)
1102334 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา
 Skills and Techniques of Learning management in Islamic Education
3 (2-2-5)
1102333 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนอิสลามศึกษา
 Information Technology for Instruction on Islamic Education
2 (1-2-3)
1102452 การพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา
 Curriculum Development of Islamic Education
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002