โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาคณิตศาสตร์
 สาขาวิชา : คณิตศาสตร์

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
 Speaking and Writing Skills Development
2 (1-2-3)
2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 English for Communication 1
2 (1-2-3)
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 Malay for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
 Thai for Careers
2 (1-2-3)
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 English for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
 Malay for Communication
2 (1-2-3)
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
2 (1-2-3)

    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
2 (1-2-3)
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
 Basic Malay
2 (1-2-3)
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคำไทย
 Principles of Reading and Writing Thai Words
2 (2-0-4)
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication 2
2 (1-2-3)
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
 Basic Arabic
2 (1-2-3)
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ
 Development of Speaking and Reading skills in English
2 (1-2-3)
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน
 English for Reading and Writing Development
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100112 วิทยาการแห่งความสุข
 Happiness Study
2 (1-2-3)
2100119 การพัฒนาตน
 Self Development
2 (2-0-4)
2100118 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
2 (2-0-4)
2100120 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
2 (1-2-3)
2100113 สุนทรียวิจักขณ์
 Aesthetics Approach
2 (2-0-4)
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 Information for Life Long Learning
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2150102 การจัดการทางสังคม
 Social Management
2 (2-0-4)
2150108 ทักษะในการดำเนินชีวิต
 Skills for Life
2 (1-2-3)
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
 Life and Thai Culture
2 (1-2-3)
2150101 สังคมภิวัตน์
 Socialization
2 (2-0-4)
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
 Life Skills and Public Conscious Mind
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Sports for the Quality of Life Development
2 (1-2-3)
4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Science in Daily Life
2 (1-2-3)
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life Development
2 (1-2-3)
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
2 (1-2-3)
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
 Information Technology in Daily Life
2 (1-2-3)

    128 หน่วยกิต
    50 หน่วยกิต
    36 หน่วยกิต
    34 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 Innovation and Information Technology for Education
3 (2-2-5)
1105202 จิตวิทยาสำหรับครู
 Psychology for Teachers
3 (2-2-5)
1102304 การจัดการเรียนรู้และการจัดการห้องเรียน
 Learning Management and Classroom
3 (2-2-5)
1102202 การพัฒนาหลักสูตร
 Curriculum Development
3 (2-2-5)
1104201 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
 Education Measurement and Evaluation
3 (2-2-5)
1101101 ความเป็นครู
 Professional Teacher
3 (2-2-5)
1101202 ปรัชญาการศึกษา
 Philosophy of Education
3 (2-2-5)
1106101 การประกันคุณภาพการศึกษา
 Educational Quality Assurance
2 (1-2-3)
1101203 คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
 Moral and Ethics
2 (1-2-3)
1100201 ภาษาและวัฒนธรรม
 Languages and cultures
3 (2-2-5)
1101302 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Education for Sustainable Development
3 (3-0-6)
1104302 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
 Education Research
3(2-2-5)

    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102203 การนิเทศการสอน
 Instructional Supervision
2 (1-2-3)
1109404 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น
 Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
2 (1-2-3)
1109303 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
 Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
2 (1-2-3)
1105101 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น
 Adolescent Guidance Psychology
2 (1-2-3)
1100104 การสอนเพศศึกษา
 Sexuality Education
2 (1-2-3)
1109202 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น
 Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
2 (1-2-3)
1100103 มนุษย์สัมพันธ์สำหรับครู
 Human Relationship for Teachers
2 (1-2-3)
1103101 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
 Utilization of Mass Media in Education
2 (1-2-3)
1100102 การพัฒนาทักษะการคิด
 Thinking Skill Development
2 (1-2-3)
1109101 นันทนาการเบื้องต้นสำหรับครู
 Introduction to Recreation for Teachers
2 (1-2-3)
1102101 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
 Local Curriculum Development
2 (1-2-3)
1108201 จิตวิทยาเด็กพิเศษ
 Exceptional Child Psychology
2 (1-2-3)

    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1100404 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2
 Teaching Practice 2
1 (90)
1100403 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1
 Teaching Practice 1
1 (90)
1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
 Practicum 2
6 (540)
1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
 Practicum 1
6 (540)

    78 หน่วยกิต
    68 หน่วยกิต
    48 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4109107 สำรวจเรขาคณิต
 Survey of Geometry
3 (3-0-6)
4109211 พีชคณิตเชิงเส้น
 Linear Algebra
3 (3-0-6)
4109205 แคลคูลัส 3
 Calculus 3
3 (3-0-6)
4109317 ทฤษฎีจำนวน
 Number Theory
3 (3-0-6)
4109425 คณิตวิเคราะห์
 Mathematical Analysis
3 (3-0-6)
4109103 แคลคูลัส 1
 Calculus 1
3 (3-0-6)
4109106 หลักคณิตศาสตร์
 Principles of Mathematics
3 (3-0-6)
4109428 เทคโนโลยีสำหรับครูคณิตศาสตร์
 Technology for Mathematics Teacher
3 (2-2-5)
4109104 แคลคูลัส 2
 Calculus 2
3 (3-0-6)
4110320 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น
 Introduction to Probability and Statistics
3 (3-0-6)
4109213 คณิตศาสตร์สำหรับครูมัธยมศึกษา
 Mathematics for Secondary School Teacher
3 (2-2-5)
4109318 พีชคณิตนามธรรม 1
 Abstract Algebra 1
3 (3-0-6)
4109210 ระบบจำนวน
 Number System
3 (3-0-6)
4109212 วิยุตคณิต
 Discrete Mathematics
3 (3-0-6)
4109316 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
 Ordinary Differential Equations
3 (3-0-6)
4109321 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคณิตศาสตร์
 English for Mathematics Teacher
3 (3-0-6)

    20 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4110433 สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น
 Introduction to Statistics for Research
3 (3-0-6)
4109214 วิธีเชิงตัวเลข
 Numerical Methods
3 (3-0-6)
4109430 สัมมนาคณิตศาสตร์ศึกษา
 Seminar in Mathematics Education
2 (1-2-3)
4109438 ทฤษฎีสมการเบื้องต้น
 Introduction to theory of equations
3 (3-0-6)
4110432 สถิติวิเคราะห์ 2
 Statistical Analysis 2
3 (3-0-6)
4109322 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
 Mathematical Modeling
3 (3-0-6)
4109427 รากฐานเรขาคณิต
 Foundation of Geometry
3 (3-0-6)
4109215 คณิตศาสตร์การเงิน
 Mathematics of Finance
3 (3-0-6)
4110431 สถิติวิเคราะห์ 1
 Statistical Analysis 1
3 (3-0-6)
4109108 คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา
 Mathematics for Elementary School Teacher
3 (2-2-5)
4110434 การวิจัยดำเนินการ 1
 Operations Research 1
3 (3-0-6)
4109429 ทอพอโลยีเบื้องต้น
 Introduction to Topology
3 (3-0-6)
4109426 ทฤษฎีเซต
 Set Theory
3 (3-0-6)
4109319 พีชคณิตนามธรรม 2
 Abstract Algebra 2
3 (3-0-6)
4109109 ทฤษฎีกราฟ
 Graph Theory
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4109436 การสอนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา
 Teaching Mathematics in Secondary School
3 (2-2-5)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4109435 การสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา
 Teaching Mathematics in Elementary School
3 (2-2-5)
4111324 นวัตกรรมเทคโนโลยีสำหรับครูคณิตศาสตร์
 Technology Innovation for Mathematics Teacher
3 (2-2-5)
4109323 สื่อและกิจกรรมสำหรับการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 Media and Activities for Learning Mathematics
2 (1-2-3)

    4 หน่วยกิต
    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002