โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาการศึกษาปฐมวัย
 สาขาวิชา : การศึกษาปฐมวัย

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
 Speaking and Writing Skills Development
2 (1-2-3)
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
 Malay for Communication
2 (1-2-3)
2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
 Thai for Careers
2 (1-2-3)
2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 English for Communication 1
2 (1-2-3)
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
2 (1-2-3)
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 English for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 Malay for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)

    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
2 (1-2-3)
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
 Basic Malay
2 (1-2-3)
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
 Basic Arabic
2 (1-2-3)
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน
 English for Reading and Writing Development
2 (1-2-3)
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคำไทย
 Principles of Reading and Writing Thai Words
2 (2-0-4)
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication 2
2 (1-2-3)
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ
 Development of Speaking and Reading skills in English
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 Information for Life Long Learning
2 (1-2-3)
2100118 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
2 (2-0-4)
2100120 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
2 (1-2-3)
2100113 สุนทรียวิจักขณ์
 Aesthetics Approach
2 (2-0-4)
2100119 การพัฒนาตน
 Self Development
2 (2-0-4)
2100112 วิทยาการแห่งความสุข
 Happiness Study
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
 Life Skills and Public Conscious Mind
2 (1-2-3)
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
 Life and Thai Culture
2 (1-2-3)
2150102 การจัดการทางสังคม
 Social Management
2 (2-0-4)
2150108 ทักษะในการดำเนินชีวิต
 Skills for Life
2 (1-2-3)
2150101 สังคมภิวัตน์
 Socialization
2 (2-0-4)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
 Information Technology in Daily Life
2 (1-2-3)
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life Development
2 (1-2-3)
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Sports for the Quality of Life Development
2 (1-2-3)
4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Science in Daily Life
2 (1-2-3)
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
2 (1-2-3)

    128 หน่วยกิต
    50 หน่วยกิต
    36 หน่วยกิต
    34 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1101302 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Education for Sustainable Development
3 (3-0-6)
1104302 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
 Education Research
3 (2-2-5)
1102304 การจัดการเรียนรู้และการจัดการห้องเรียน
 Learning Management and Classroom
3 (2-2-5)
1102202 การพัฒนาหลักสูตร
 Curriculum Development
3 (2-2-5)
1105202 จิตวิทยาสำหรับครู
 Psychology for Teachers
3 (2-2-5)
1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 Innovation and Information Technology for Education
3 (2-2-5)
1104201 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
 Education Measurement and Evaluation
3 (2-2-5)
1100201 ภาษาและวัฒนธรรม
 Languages and cultures
3 (2-2-5)
1101101 ความเป็นครู
 Professional Teacher
3 (2-2-5)
1101202 ปรัชญาการศึกษา
 Philosophy of Education
3 (2-2-5)
1101203 คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
 Moral and Ethics
2 (1-2-3)
1106101 การประกันคุณภาพการศึกษา
 Educational Quality Assurance
2 (1-2-3)

    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1105101 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น
 Adolescent Guidance Psychology
2 (1-2-3)
1103101 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
 Utilization of Mass Media in Education
2 (1-2-3)
1100102 การพัฒนาทักษะการคิด
 Thinking Skill Development
2 (1-2-3)
1109101 นันทนาการเบื้องต้นสำหรับครู
 Introduction to Recreation for Teachers
2 (1-2-3)
1102101 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
 Local Curriculum Development
2 (1-2-3)
1108201 จิตวิทยาเด็กพิเศษ
 Exceptional Child Psychology
2 (1-2-3)
1100103 มนุษย์สัมพันธ์สำหรับครู
 Human Relationship for Teachers
2 (1-2-3)
1109303 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
 Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
2 (1-2-3)
1100104 การสอนเพศศึกษา
 Sexuality Education
2 (1-2-3)
1102203 การนิเทศการสอน
 Instructional Supervision
2 (1-2-3)
1109202 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น
 Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
2 (1-2-3)
1109404 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น
 Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
2 (1-2-3)

    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1100403 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1
 Teaching Practice 1
1 (90)
1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
 Practicum 2
6 (540)
1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
 Practicum 1
6 (540)
1100404 ฝึกปฎิบัติวิชาชีพครู 2
 Teaching Practice 2
1 (90)

    78 หน่วยกิต
    68 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1107310 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
 Assessment of Early Childhood Developmant
3 (2-2-5)
1107418 การศึกษาแบบเรียนรวมระดับปฐมวัย
 Inclusive Education in Early Childhood Level
2 (1-2-3)
1107427 ดนตรี เพลง และการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย
 Music, Song and Movement for Early Childhood
2 (1-2-3)
1107104 ทักษะทางภาษาไทยสำหรับเด็กปฐมวัย
 Thai Language Skills for Early Childhood
2 (1-2-3)
1107429 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
 Standard and Quality Assurance in Early Childhood Education
2 (1-2-3)
1107102 พัฒนาการของเด็กปฐมวัย
 Developmental of Early Childhood
3 (2-2-5)
1107103 ศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
 Creative Art for Early Childhood
2 (1-2-3)
1107312 นิทานและการแสดงหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย
 Tales and Puppets for Early Childhood
3 (2-2-5)
1107417 การศึกษาสำหรับผู้ปกครองและการสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อพัฒนาเด็ปฐมวัย
 Parent Education Community Network for Early Childhood Development
3 (2-2-5)
1107422 การจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงพื้นที่
 Area based Early Childhood Education Management
3 (2-2-5)
1107423 สัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย
 Seminar in Early Childhood Education
3 (2-2-5)
1107424 งานครูปฐมวัย
 Early Childhood Teacher Responsibility
3 (2-2-5)
1107313 สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
 Learning Materials for Early Childhood
2 (1-2-3)
1107421 การพัฒนาเด็กบริบาล
 Development for Infant and Toddler
2 (1-2-3)
1107425 วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย
 Literature for Early Childhood
3 (2-2-5)
1107428 นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
 Innovation of Early Childhood
3 (2-2-5)
1107106 ทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
 Science Skills for Early Childhood
2 (1-2-3)
1107311 การบริหารและการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
 Administration and Management in Early Childhood Education
3 (2-2-5)
1107107 ทักษะทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย
 Social Skills for Early Childhood
2 (1-2-3)
1107309 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
 Curriculum for Early Childhood
3 (2-2-5)
1107419 การวิจัยปฏิบัติการทางการศึกษาปฐมวัย
 Action Research in Early Childhood Education
3 (2-2-5)
1107432 พหุภาษาศึกษาสำหรับครูปฐมวัย
 Multilingual Education for Early Childhood Teacher
3 (2-2-5)
1107426 สันติศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
 Peace Education for Early Childhood
3 (2-2-5)
1107101 การศึกษาปฐมวัย
 Early Childhood Education
3 (2-2-5)
1107105 ทักษะคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
 Mathematic Skills for Early Childhood
2 (1-2-3)
1107314 ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย
 Thinking Skill for Early Childhood
3 (2-2-5)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1107330 การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยแบบโครงการ
 Project Approach for Early Childhood Experience
3 (2-2-5)
1107431 การจัดประสบการณ์ทางปฐมวัยแบบบูรณาการ
 Integrating Experiences in Early Childhood
3 (2-2-5)

    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1107320 เกษตรกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย
 Agriculture for Early Childhood
3 (2-2-5)
1107208 การพัฒนาจิตใจและอารมณ์เด็กปฐมวัย
 Affective Development in Early Childhood
3 (2-2-5)
1107433 โครงการศึกษาเอกเทศการศึกษาปฐมวัย
 Independent Studies in Early Childhood Education
2 (1-2-3)
1107315 ทักษะพื้นฐานทางพลศึกษาในระดับปฐมวัย
 Basic Skills in Physical Education for Early Childhood
3 (2-2-5)
1107316 การเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
 Play for Early Childhood
2 (1-2-3)
1107434 นาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย
 Dramatic Arts for Early Childhood
3 (2-2-5)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002