โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 English for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
 Malay for Communication
2 (1-2-3)
2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
 Thai for Careers
2 (1-2-3)
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
 Speaking and Writing Skills Development
2 (1-2-3)
2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 English for Communication 1
2 (1-2-3)
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 Malay for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
2 (1-2-3)

    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคำไทย
 Principles of Reading and Writing Thai Words
2 (2-0-4)
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication 2
2 (1-2-3)
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
2 (1-2-3)
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
 Basic Malay
2 (1-2-3)
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ
 Development of Speaking and Reading skills in English
2 (1-2-3)
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน
 English for Reading and Writing Development
2 (1-2-3)
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
 Basic Arabic
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100120 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
2 (1-2-3)
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 Information for Life Long Learning
2 (1-2-3)
2100112 วิทยาการแห่งความสุข
 Happiness Study
2 (1-2-3)
2100118 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
2 (2-0-4)
2100119 การพัฒนาตน
 Self Development
2 (2-0-4)
2100113 สุนทรียวิจักขณ์
 Aesthetics Approach
2 (2-0-4)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2150102 การจัดการทางสังคม
 Social Management
2 (2-0-4)
2150101 สังคมภิวัตน์
 Socialization
2 (2-0-4)
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
 Life Skills and Public Conscious Mind
2 (1-2-3)
2150108 ทักษะในการดำเนินชีวิต
 Skills for Life
2 (1-2-3)
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
 Life and Thai Culture
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life Development
2 (1-2-3)
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Sports for the Quality of Life Development
2 (1-2-3)
4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Science in Daily Life
2 (1-2-3)
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
 Information Technology in Daily Life
2 (1-2-3)
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
2 (1-2-3)

    132 หน่วยกิต
    50 หน่วยกิต
    36 หน่วยกิต
    34 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 Innovation and Information Technology for Education
3 (2-2-5)
1102202 การพัฒนาหลักสูตร
 Curriculum Development
3 (2-2-5)
1105202 จิตวิทยาสำหรับครู
 Psychology for Teachers
3 (2-2-5)
1106101 การประกันคุณภาพการศึกษา
 Educational Quality Assurance
2 (1-2-3)
1101203 คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
 Moral and Ethics
2 (1-2-3)
1101302 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Education for Sustainable Development
3 (3-0-6)
1102304 การจัดการเรียนรู้และการจัดการห้องเรียน
 Learning Management and Classroom
3 (2-2-5)
1104201 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
 Education Measurement and Evaluation
3 (2-2-5)
1101101 ความเป็นครู
 Professional Teacher
3 (2-2-5)
1101202 ปรัชญาการศึกษา
 Philosophy of Education
3 (2-2-5)
1100201 ภาษาและวัฒนธรรม
 Languages and cultures
3 (2-2-5)
1104302 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
 Education Research
3(2-2-5)

    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102203 การนิเทศการสอน
 Instructional Supervision
2 (1-2-3)
1109404 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น
 Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
2 (1-2-3)
1109303 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
 Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
2 (1-2-3)
1105101 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น
 Adolescent Guidance Psychology
2 (1-2-3)
1100104 การสอนเพศศึกษา
 Sexuality Education
2 (1-2-3)
1109202 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น
 Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
2 (1-2-3)
1100103 มนุษย์สัมพันธ์สำหรับครู
 Human Relationship for Teachers
2 (1-2-3)
1103101 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
 Utilization of Mass Media in Education
2 (1-2-3)
1100102 การพัฒนาทักษะการคิด
 Thinking Skill Development
2 (1-2-3)
1109101 นันทนาการเบื้องต้นสำหรับครู
 Introduction to Recreation for Teachers
2 (1-2-3)
1102101 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
 Local Curriculum Development
2 (1-2-3)
1108201 จิตวิทยาเด็กพิเศษ
 Exceptional Child Psychology
2 (1-2-3)

    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1100404 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2
 Teaching Practice 2
1 (90)
1100403 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1
 Teaching Practice 1
1 (90)
1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
 Practicum 2
6 (540)
1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
 Practicum 1
6 (540)

    82 หน่วยกิต
    72 หน่วยกิต
    55 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4101105 หลักฟิสิกส์
 Principlesof Physics
3 (3-0-6)
4100402 ภาษาอังกฤษสำหรับครูวิทยาศาสตร์
 English Language for Science Teacher
3 (3-0-6)
4102312 เคมีวิเคราะห์
 Analytical Chemistry
3 (3-0-6)
4100301 สัมมนาวิทยาศาสตร์
 Seminars in Science
1 (1-2-3)
4100405 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์
 Research in Science
3 (2-2-5)
4102208 ปฏิบัติการหลักเคมีอินทรีย์
 Principles of Organic Chemistry Laboratory
1 (0-3-2)
4103107 หลักชีววิทยา
 Principlesof Biology
3 (3-0-6)
4109104 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2
 Mathematics for Science 2
3 (3-0-6)
4105201 ธรณีวิทยาทั่วไป
 General Geology
3 (2-2-5)
4101106 ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์
 Principlesof Physics Laboratory
1 (0-3-2)
4106201 พื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 Fundamental of Environmental Science
2 (2-1-3)
4103312 นิเวศวิทยาทั่วไป
 General Ecology
3 (2-2-5)
4104201 ดาราศาสตร์และอวกาศ
 Astronomy and Space
3 (2-2-5)
4100404 การผลิตอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์
 Production of Science Teaching Material
3 (2-2-5)
4102106 ปฏิบัติการหลักเคมี
 Principlesof Chemistry Laboratory
1 (0-3-2)
4109103 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1
 Mathematics for Science 1
3 (3-0-6)
4101309 เทคโนโลยีพลังงาน
 Energy Technology
3 (2-2-5)
4101311 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 Electricity and Electronics
3 (3-0-6)
4101312 ปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 Electricity and Electronics Laboratory
1 (0-3-2)
4102105 หลักเคมี
 Principles of Chemistry
3 (3-0-6)
4102207 หลักเคมีอินทรีย์
 Principles of Organic Chemistry
3 (3-0-6)
4103108 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
 Principles of Biology Laboratory
1 (0-3-2)
4103313 เทคนิคทางชีววิทยา
 Biological Technique
2 (1-2-3)

    17 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4101207 หลักกลศาสตร์
 Principles of Mechanics
3 (3-0-6)
4103415 พันธุศาสตร์
 Genetics
3 (2-2-5)
4102210 ปฏิบัติการหลักเคมีอนินทรีย์
 Principles of Inorganic Chemistry Laboratory
1 (0-3-2)
4101208 ปฏิบัติการหลักกลศาสตร์
 Principles of Mechanics Laboratory
1 (0-3-2)
4103417 วิวัฒนาการ
 Evolution
3 (3-0-6)
4101414 ฟิสิกส์ยุคใหม่
 Modern Physics
3 (3-0-6)
4102311 เคมีสภาวะแวดล้อม
 Environmental Chemistry
3 (2-2-5)
4102209 หลักเคมีอนินทรีย์
 Principles of Inorganic Chemistry
3 (3-0-6)
4102415 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์
 Physical Chemistry Laboratory
1 (0-3-2)
4102413 เคมีในสิ่งมีชีวิต
 Chemistry in Life
3 (2-2-5)
4105302 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
 Introduction to Meteorology
3 (2-2-5)
4101416 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์
 Mathematical Physics
3 (3-0-6)
4102414 เคมีเชิงฟิสิกส์
 Physical Chemistry
3 (3-0-6)
4103211 สัตววิทยาทั่วไป
 General Zoology
2 (1-2-3)
4103314 อนุกรมวิธาน
 Taxonomy
3 (2-2-5)
4103416 พฤกษศาสตร์ทั่วไป
 General Botany
3 (2-2-5)
4101310 หลักฟิสิกส์ของคลื่น
 Principles of Physics of Wave
3 (2-2-5)
4103210 ปฏิบัติการหลักจุลชีววิทยา
 Microbiology Laboratory
1 (0-3-2)
4101313 หลักแม่เหล็กไฟฟ้า
 Principles of Electromagnetic
3 (2-2-5)
4101415 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
 Nuclear Physics
3 (3-0-6)
4103209 หลักจุลชีววิทยา
 Principles of Microbiology
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100403 ทักษะการสอนสำหรับครูวิทยาศาสตร์
 Teaching Skills for Science Teacher
3 (2-2-5)
4111478 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับครูวิทยาศาสตร์
 Innovation and Technologyfor Science Teacher
3 (2-2-5)

    4 หน่วยกิต
    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002