โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
 สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 Malay for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
 Malay for Communication
2 (1-2-3)
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
 Speaking and Writing Skills Development
2 (1-2-3)
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
2 (1-2-3)
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 English for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)

    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
 Basic Malay
2 (1-2-3)
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
2 (1-2-3)
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ
 Development of Speaking and Reading skills in English
2 (1-2-3)
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน
 English for Reading and Writing Development
2 (1-2-3)
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคำไทย
 Principles of Reading and Writing Thai Words
2 (2-0-4)
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
 Basic Arabic
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 Information for Life Long Learning
2 (1-2-3)
2100113 สุนทรียวิจักขณ์
 Aesthetics Approach
2 (2-0-4)
2100112 วิทยาการแห่งความสุข
 Happiness Study
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
 Life Skills and Public Conscious Mind
2 (1-2-3)
2150102 การจัดการทางสังคม
 Social Management
2 (2-0-4)
2150101 สังคมภิวัตน์
 Socialization
2 (2-0-4)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life Development
2 (1-2-3)
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
2 (1-2-3)
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
 Information Technology in Daily Life
2 (1-2-3)

    139 หน่วยกิต
    50 หน่วยกิต
    36 หน่วยกิต
    34 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102304 การจัดการเรียนรู้และการจัดการห้องเรียน
 Learning Management and Classroom
3 (2-2-5)
1101101 ความเป็นครู
 Professional Teacher
3 (2-2-5)
1101203 คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
 Moral and Ethics
2 (1-2-3)
1105202 จิตวิทยาสำหรับครู
 Psychology for Teacher
3 (2-2-5)
1102202 การพัฒนาหลักสูตร
 Curriculum Development
3 (2-2-5)
1104201 การวัดและประเมินผลการศึกษา
 Educational Measurement and Evaluation
3 (2-2-5)
1104302 การวิจัยทางการศึกษา
 Educational Research
3 (2-2-5)
1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 Innovation and Educational Information Technology
3 (2-2-5)
1100110 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสำหรับครู
 English Language and Technology for Teacher
3 (2-2-5)
1106101 ประกันคุณภาพการศึกษา
 Education Assurance
2 (1-2-3)
1100101 ภาษาไทยและเทคโนโลยีสำหรับครู
 Thai Language and Technology for Teacher
3 (2-2-5)
1101202 ปรัชญาการศึกษา
 Philosophy of Education
3 (2-2-5)

    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109303 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
 Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
2 (1-2-3)
1103101 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
 Utilization of Mass Media in Education
2 (1-2-3)
1109202 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น
 Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
2 (1-2-3)
1100104 การสอนเพศศึกษา
 Sexuality Education
2 (1-2-3)
1105101 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น
 Adolescent Guidance Psychology
2 (1-2-3)
1100103 มนุษย์สัมพันธ์สำหรับครู
 Human Relations for Teachers
2 (1-2-3)
1100102 การพัฒนาทักษะการคิด
 Thinking Skill Development
2 (1-2-3)
1109101 นันทนาการเบื้องต้นสำหรับครู
 Introduction to Recreation for Teachers
2 (1-2-3)
1102203 การนิเทศการสอน
 Instruction Supervision
2 (1-2-3)
1102101 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
 Local Curriculum Development
2 (1-2-3)
1109404 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น
 Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
2 (1-2-3)

    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1100404 ฝึกปฎิบัติวิชาชีพครู 2
 Teaching Practice 2
1 (90)
1100506 ปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
 Practicum 1
6 (540)
1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
 Practicum 2
6 (540)
1100403 ฝึกปฎิบัติวิชาชีพครู 1
 Teaching Practice 1
1 (90)

    89 หน่วยกิต
    79 หน่วยกิต
    40 หน่วยกิต
    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1115103 สนทนาภาษาอังกฤษ 1
 English Conversation 1
2 (1-2-3)
1115101 สัทศาสตร์เชิงปฎิบัติ
 Practical Phonetics
3 (2-2-5)
1115209 หลักการอ่าน
 Reading Principles
2 (1-2-3)
1115206 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2
 English Structure 2
3 (2-2-5)
1115102 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1
 English Structure 1
3 (2-2-5)
1115422 เทคนิคและวิธีประเมินการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
 Techniques and Methods of English Language Learning Assessment
3 (3-0-6)
1115314 การอ่านเชิงวิเคราะห์
 Analytical Reading
3 (2-2-5)
1115313 สนทนาภาษาอังกฤษ 2
 English Conversation 2
2 (1-2-3)
1115207 หลักการเขียน
 Writing Principles
3 (2-2-5)
1115210 การเขียนอนุเฉท
 Paragraph Writing
3 (2-2-5)
1115312 วรรณคดีวิจักษณ์
 Literary Appreciation
3 (2-2-5)

    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1115425 เรื่องสั้นและนวนิยาย
 Short Stories and Novels
3 (2-2-5)
1115320 ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ในการสอน
 English for Teaching Application
3 (2-2-5)
1115318 การเขียนเรียงความ 1
 Essay Writing 1
3 (2-2-5)
1115317 วรรณคดีสำหรับเด็ก
 Children's Literature
3 (2-2-5)
1115208 วัฒนธรรมของชนชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษ
 English Speakes and Their Cultures
3 (3-0-6)
1115428 การวิจัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
 English Classroom Action Research
3 (2-2-5)
1115427 วาทกรรมวิเคราะห์
 Discourse Analysis
3 (2-2-5)
1115424 การฟังเพื่อความเข้าใจ
 Listening Comprehension
2 (1-2-3)
1115104 วจีภาคและวากยสัมพันธ์
 Morphology and Syntax
3 (2-2-5)
1115426 การแปลไทย-อังกฤษ
 Thai-English Translation
3 (2-2-5)
1115211 การพูดเชิงวิชาการ
 Academic Speakin
3 (2-2-5)
1115105 การอ่านเฉพาะกิจ
 Reading for Specific Purposes
3 (2-2-5)
1115319 การเขียนเรียงความ 2
 Essay Writing 2
3 (2-2-5)
1115315 หลักการแปล
 Principles of Translation
3 (2-2-5)

    39 หน่วยกิต
    29 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1103312 การจัดการฝึกอบรม
 Management of Training
2 (1-2-3)
1103205 กฎหมายและจริยธรรมสำหรับวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา
 Law and Ethics for Educational Technology Professionals
3 (3-0-6)
1103208 การออกแบบและพัฒนาสื่อพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้
 Design and Development of Basic Media for Learning
3 (2-2-5)
1103104 การใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา
 Operation and Maintenance of Educational Technology Equipment
3 (2-2-5)
1103310 การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้
 Design and Development of Computer Assisted Learning
3 (2-2-5)
1103206 เทคโนโลยีการถ่ายภาพ
 Technology of Photography
3 (2-2-5)
1103309 การผลิตรายการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา
 Production of Video Programs for Education
3 (2-2-5)
1103417 การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนภาษาอังกฤษในฐานภาษาต่างประเทศ
 Technology Integration in Teaching English as Foreign Language
3 (2-2-5)
1103103 หลักการและทฤษฎีนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา
 Principles and Theories in Educational Technology and Inovation
3 (3-0-6)
1103207 ปฎิบัติการภาพและเสียงเพื่อผลิตสื่อการศึกษา
 Illustrations and Audio Laboratory Operation for Educational Media
3 (2-2-5)

    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1103418 การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 Computerized Photography Decoration
3 (2-2-5)
1103413 การสัมมนาการศึกษา
 Seminar in Eduction
2 (1-2-3)
1103421 การออกแบบนวัตกรรมการศึกษา
 Design of Educational Innovation
3 (2-2-5)
1103414 การออกแบบระบบการเรียนการสอน
 Instructional System Design
3 (2-2-5)
1103416 การผลิตภาพยนตร์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 Production of Digital Film in Education
3 (2-2-5)
1103415 การจัดแสดงและนิทรรศการเพื่อการศึกษา
 Display and Exhibition in Education
3 (2-2-5)
1103422 การใช้แหล่งวิทยาการเพื่อการศึกษา
 Utilization of Academic Resources for Education
3 (2-2-5)
1103423 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาร่วมสมัย
 Innovation and technology in Contemporary Education
3 (2-2-5)
1103425 โครงงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา
 Eductional Technology Project
3 (1-4-4)
1103311 การบริหารจัดการและประกันคุณภาพทางการศึกษา
 Management and Quality Assurance in Education
3 (2-2-5)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1115423 หลักการสอนภาษาอังกฤษ
 English Teaching Principles
3 (2-2-5)
1103419 พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา
 English and Educational Technology Teaching
3 (1-4-4)

    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1103420 การเตรียมภาพเพื่อผลิตสื่อเทคโนโลยีการศึกษา
  -
3 (2-2-5)
1115321 การพูดในที่ชุมชน
 Public Speaking
2 (1-2-3)
1103424 การวิจัยเทคโนโลยีการศึกษา
 Research in Educational Technology
3 (2-2-5)
1115316 การผลิตสื่อเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
 Media Production for Teaching English
3 (2-2-5)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002