โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาการประถมศึกษา
 สาขาวิชา : การประถมศึกษา

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
2 (1-2-3)
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
 Malay for Communication
2 (1-2-3)
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 English for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
 Speaking and Writing Skills Development
2 (1-2-3)
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 Malay for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)

    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
 Basic Malay
2 (1-2-3)
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
2 (1-2-3)
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
 Basic Arabic
2 (1-2-3)
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน
 English for Reading and Writing Development
2 (1-2-3)
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคำไทย
 Principles of Reading and Writing Thai Words
2 (2-0-4)
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ
 Development of Speaking and Reading skills in English
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100113 สุนทรียวิจักขณ์
 Aesthetics Approach
2 (2-0-4)
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 Information for Life Long Learning
2 (1-2-3)
2100112 วิทยาการแห่งความสุข
 Happiness Study
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
 Life Skills and Public Conscious Mind
2 (1-2-3)
2150102 การจัดการทางสังคม
 Social Management
2 (2-0-4)
2150101 สังคมภิวัตน์
 Socialization
2 (2-0-4)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life Development
2 (1-2-3)
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
2 (1-2-3)
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
 Information Technology in Daily Life
2 (1-2-3)

    128 หน่วยกิต
    50 หน่วยกิต
    36 หน่วยกิต
    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1101101 ความเป็นครู
 Professional Teacher
3 (2-2-5)
1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 Innovation and Educational Information Technology
3 (2-2-5)
1100101 ภาษาไทยและเทคโนโลยีสำหรับครู
 Thai Language and Technology for Teacher
3 (2-2-5)
1105202 จิตวิทยาสำหรับครู
 Psychology for Teacher
3 (2-2-5)
1104201 การวัดและประเมินผลการศึกษา
 Educational Measurement and Evaluation
3 (2-2-5)
1102304 การจัดการเรียนรู้
 Learning Management
3 (2-2-5)
1100110 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสำหรับครู
 English Language and Technology for Teacher
3 (2-2-5)
1102202 การพัฒนาหลักสูตร
 Curriculum Development
3 (2-2-5)
1100305 การบริหารจัดการในห้องเรียน
 Classroom Management
3 (2-2-5)
1104302 การวิจัยทางการศึกษา
 Educational Research
3 (2-2-5)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109202 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น
 Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
2 (1-2-3)
1108201 จิตวิทยาเด็กพิเศษ
 Special Child Psychology
2 (1-2-3)
1109101 นันทนาการเบื้องต้นสำหรับครู
 Introduction to Recreation for Teachers
2 (1-2-3)
1100103 มนุษย์สัมพันธ์สำหรับครู
 Human Relations for Teachers
2 (1-2-3)
1100102 การพัฒนาทักษะการคิด
 Thinking Skill Development
2 (1-2-3)
1102101 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
 Local Curriculum Development
2 (1-2-3)
1109303 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
 Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
2 (1-2-3)
1100104 การสอนเพศศึกษา
 Sexuality Education
2 (1-2-3)
1105101 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น
 Adolescence Guidance Psychology
2 (1-2-3)
1102203 การนิเทศการสอน
 Instruction Supervision
2 (1-2-3)
1103101 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
 Utilization of Mass Media in Education
2 (1-2-3)
1109404 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น
 Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
2 (1-2-3)

    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1100404 ฝึกปฎิบัติวิชาชีพครู 2
 Teaching Practice 2
1 (90)
1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
 Practicum 1
6 (360)
1100403 ฝึกปฎิบัติวิชาชีพครู 1
 Teaching Practice 1
1 (90)
1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
 Practicum 2
6 (360)

    78 หน่วยกิต
    56 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1110318 วิทยาศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา
 Science for Elementary Teachers
3 (2-2-5)
1108406 การปรับหลักสูตรสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษสำหรับครูประถมศึกษา
 Curriculum Development for Persons with Special Needs for Elementary Teachers
2 (1-2-3)
1108408 การสอนบุคคลออทิสติกสำหรับครูประถมศึกษา
 Teaching for Persons Autistic for Elementary Teachers
2 (1-2-3)
1110204 สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา
 Health and Physical Education for Elementary Teachers
3 (2-2-5)
1110206 ดนตรีและนาฎศิลป์สำหรับครูประถมศึกษา
 Music and Drama for Elementary Teachers
2 (1-2-3)
1110207 ศิลปะสำหรับครูประถมศึกษา
 Arts for Elementary Teachers
2 (1-2-3)
1110322 นวัตกรรมการสอนสำหรับครูประถมศึกษา
 Teaching Innovation for Elementary Teachers
2 (1-2-3)
1110325 การจัดการขั้นเรียนประถมศึกษา
 Elementary Classroom Management
2 (1-2-3)
1108407 การสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้สำหรับครูประถมศึกษา
 Teaching for Persons Learning Disabilties for Elementary Teachers
2 (1-2-3)
1108308 เทคนิคการสอนเด็กพิเศษ
 Techniques in Teaching for Exceptional Children
3 (2-2-5)
1108302 การวินิจฉัยคัดแยกบุคคลที่มีความต้องการพิเศษสำหรับครูประถมศึกษา
 Assessment and Identifying of Special Needs for Elementary Teachers
2 (1-2-3)
1110430 การวิจัยทางการประถมศึกษา
 Research in Elementary School
3 (2-2-5)
1110205 การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับครูประถมศึกษา
 Work-Oriented Experiences and Technology for Elementary Teachers
3 (2-2-5)
1110431 การสัมมนาการประถมศึกษา
 Seminar in Elementary Education
3 (2-2-5)
1110324 การสอนเพื่อพัฒนาค่านิยมและจริยธรรม
 Teaching for Values and Moral Development
2 (1-2-3)
1110319 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสำหรับครูประถมศึกษา
 Social Studies Religious and Culture for Elementary Teachers
3 (2-2-5)
1110202 สมรรถนะและคุณธรรมสำหรับครูประถมศึกษา
 Competency and Ethics for Elementary Teachers
2 (2-0-4)
1110203 ทักษะการอ่านและทักษะการเขียนภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา
 Reading and Writing Skills in Thai for Elementary Teachers
2 (1-2-3)
1110316 ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา
 Thai for Elementary Teachers
3 (2-2-5)
1110317 คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา
 Mathematics for Elementary Teachers
3 (2-2-5)
1110321 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและทักษะชีวิตสำหรับครูประถมศึกษา
 Management in Student Development Activities and Life skills for Elementary Teachers
3 (2-2-5)
1110320 ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา
 English Language for Elementary Teachers
3 (2-2-5)
1110101 การประถมศึกษา
 Elementary Education
2 (2-0-4)
1110323 การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมสำหรับครูประถมศึกษา
 Social Service Learning for Elementary Teachers
2 (1-2-3)

    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1108409 การสอนวิธีการสื่อความหมายสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา
 Teaching Communication Skills for Persons with Special Needs in Elementary School
2 (1-2-3)
1110211 วาทการสำหรับครู
 Speech for Teachers
3 (2-2-5)
1110326 เทคนิคการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
 Techniques in Promoting Creative Thinking
2 (1-2-3)
1108304 การสอนทักษะการดำรงชีวิตสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา
 Life Skills for Persons with Visual Impairments in Elementary School
2 (1-2-3)
1110327 การผลิตสื่อการศึกษาเชิงสร้างสรรค์
 Production of creative Education Media
3 (2-2-5)
1110329 การสร้างแบบเรียนและแบบฝึกทักษะสำหรับเด็กประถมศึกษา
 Development of Textbooks and Workbooks for Children in Elementary School
2 (1-2-3)
1108305 การเตรียมอาชีพสำหรับสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา
 Vocation Preparation for Persons with Special Neds in Elementary School
2 (1-2-3)
1110210 ดนตรีและเพลงสำหรับเด็ก
 Music and Song for Children
2 (1-2-3)
1110209 นาฎศิลป์เบื้องต้น
 Introduction to Drama
2 (1-2-3)
1110215 การแนะแนวสำหรับครูประถมศึกษา
 Guidance for Elementary Tecahers
2 (1-2-3)
1110208 ศิลปะสำหรับเด็ก
 Art for Children
2 (1-2-3)
1108410 ภาษามือเบื้องต้นสำหรับครูประถมศึกษา
 Sign Language for Elementary Teachers
2 (1-2-3)
1108303 การให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา
 Counseling for Parents of Persons with Special Needs in Elementary School
2 (1-2-3)
1110214 การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนประถมศึกษา
 The Environmental Management in Elementary School
2 (1-2-3)
1110328 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูประถมศึกษา
 Innovation and Information Technologies for Elementary Teachers
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1110432 พฤติกรรมการสอนระดับประถมศึกษา 1
 Teaching Behavior in Elementary School Level 2
3 (2-2-5)
1110433 พฤติกรรมการสอนระดับประถมศึกษา 2
 Teaching Behavior in Elementary School Level 2
3 (2-2-5)

    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1108409 การสอนวิธีการสื่อความหมายสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา
 Teaching Communication Skills for Persons with Special Needs in Elementary School
2 (1-2-3)
1110329 การสร้างแบบเรียนและแบบฝึกทักษะสำหรับเด็กประถมศึกษา
 Development of Textbooks and Workbooks for Children in Elementary School
2 (1-2-3)
1108303 การให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา
 Counseling for Parents of Persons with Special Needs in Elementary School
2 (1-2-3)
1110326 เทคนิคการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
 Techniques in Promoting Creative Thinking
2 (1-2-3)
1110208 ศิลปะสำหรับเด็ก
 Art for Children
2 (1-2-3)
1110215 การแนะแนวสำหรับครูประถมศึกษา
 Guidance for Elementary Tecahers
2 (1-2-3)
1110214 การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนประถมศึกษา
 The Environmental Management in Elementary School
2 (1-2-3)
1110212 โครงการนันทนาการในโรงเรียนประถมศึกษา
 Recreation Program in Elementary School
2 (1-2-3)
1110328 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูประถมศึกษา
 Innovation and Information Technologies for Elementary Teachers
2 (1-2-3)
1108305 การเตรียมอาชีพสำหรับสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา
 Vocation Preparation for Persons with Special Neds in Elementary School
2 (1-2-3)
1110210 ดนตรีและเพลงสำหรับเด็ก
 Music and Song for Children
2 (1-2-3)
1110432 พฤติกรรมการสอนระดับประถมศึกษา 1
 Teaching Behavior in Elementary School Level 2
3 (2-2-5)
1110211 วาทการสำหรับครู
 Speech for Teachers
3 (2-2-5)
1108410 ภาษามือเบื้องต้นสำหรับครูประถมศึกษา
 Sign Language for Elementary Teachers
2 (1-2-3)
1110213 เทคนิคการสอนซ่อมเสริมในโรงเรียนประถมศึกษา
 Remedial Techniques in Elementary School
2 (1-2-3)
1108304 การสอนทักษะการดำรงชีวิตสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา
 Life Skills for Persons with Visual Impairments in Elementary School
2 (1-2-3)
1110327 การผลิตสื่อการศึกษาเชิงสร้างสรรค์
 Production of creative Education Media
3 (2-2-5)
1110433 พฤติกรรมการสอนระดับประถมศึกษา 2
 Teaching Behavior in Elementary School Level 2
3 (2-2-5)
1110209 นาฎศิลป์เบื้องต้น
 Introduction to Drama
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002