โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาการบริหารการศึกษา
 สาขาวิชา : การสอนอิสลามศึกษา

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 Malay for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 English for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
 Malay for Communication
2 (1-2-3)
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
 Speaking and Writing Skills Development
2 (1-2-3)
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
2 (1-2-3)

    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ
 Development of Speaking and Reading skills in English
2 (1-2-3)
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
2 (1-2-3)
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
 Basic Arabic
2 (1-2-3)
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
 Basic Malay
2 (1-2-3)
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน
 English for Reading and Writing Development
2 (1-2-3)
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคำไทย
 Principles of Reading and Writing Thai Words
2 (2-0-4)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100112 วิทยาการแห่งความสุข
 Happiness Study
2 (1-2-3)
2100113 สุนทรียวิจักขณ์
 Aesthetics Approach
2 (2-0-4)
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 Information for Life Long Learning
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
 Life Skills and Public Conscious Mind
2 (1-2-3)
2150102 การจัดการทางสังคม
 Social Management
2 (2-0-4)
2150101 สังคมภิวัตน์
 Socialization
2 (2-0-4)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
 Information Technology in Daily Life
2 (1-2-3)
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
2 (1-2-3)
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life Development
2 (1-2-3)

    129 หน่วยกิต
    50 หน่วยกิต
    36 หน่วยกิต
    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1101101 ความเป็นครู
 Professional Teacher
3 (2-2-5)
1100110 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสำหรับครู
 English Language and Technology for Teacher
3 (2-2-5)
1100305 การบริหารจัดการในห้องเรียน
 Classroom Management
3 (2-2-5)
1104302 การวิจัยทางการศึกษา
 Educational Research
3 (2-2-5)
1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 Innovation and Educational Information Technology
3 (2-2-5)
1105202 จิตวิทยาสำหรับครู
 Psychology for Teacher
3 (2-2-5)
1100101 ภาษาไทยและเทคโนโลยีสำหรับครู
 Thai Language and Technology for Teacher
3 (2-2-5)
1102304 การจัดการเรียนรู้
 Learning Management
3 (2-2-5)
1104201 การวัดและประเมินผลการศึกษา
 Educational Measurement and Evaluation
3 (2-2-5)
1102202 การพัฒนาหลักสูตร
 Curriculum Development
3 (2-2-5)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102101 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
 Local Curriculum Development
2 (1-2-3)
1105101 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น
 Adolescence Guidance Psychology
2 (1-2-3)
1100102 การพัฒนาทักษะการคิด
 Thinking Skill Development
2 (1-2-3)
1100103 มนุษย์สัมพันธ์สำหรับครู
 Human Relations for Teachers
2 (1-2-3)
1109303 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
 Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
2 (1-2-3)
1109101 นันทนาการเบื้องต้นสำหรับครู
 Introduction to Recreation for Teachers
2 (1-2-3)
1108201 จิตวิทยาเด็กพิเศษ
 Special Child Psychology
2 (1-2-3)
1109202 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น
 Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
2 (1-2-3)
1109404 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น
 Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
2 (1-2-3)
1103101 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
 Utilization of Mass Media in Education
2 (1-2-3)
1102203 การนิเทศการสอน
 Instruction Supervision
2 (1-2-3)
1100104 การสอนเพศศึกษา
 Sexuality Education
2 (1-2-3)

    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1100404 ฝึกปฎิบัติวิชาชีพครู 2
 Teaching Practice 2
1 (90)
1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
 Practicum 1
6 (360)
1100403 ฝึกปฎิบัติวิชาชีพครู 1
 Teaching Practice 1
1 (90)
1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
 Practicum 2
6 (360)

    79 หน่วยกิต
    52 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102212 จริยธรรมและบุคลิคภาพมุสลิม
 Islamic Ethics and Muslim Characteristics
2 (1-2-3)
1102310 อัล-กุรอาน 1
 Al-Qur'an l
3 (2-2-5)
1102441 วิธีวิทยาการวิจัยในอิสลาม
 Research Method in Islam
3 (2-2-5)
1102323 การศึกษาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 Islamic Education in Southem Provinces
2 (1-2-3)
1102319 หะดีษ 1
 Hadith I
3 (2-2-5)
1102438 ภาษาอาหรับสำหรับการศึกษาอิสลาม
 Arabic Language for Islamic Education
2 (1-2-3)
1102440 อิสลามานุวัตรทางการศึกษา
 Islamization of Knowledge
2 (1-2-3)
1102437 ฟิกฮฺ1
 Fiqh
2 (1-2-3)
1102209 อุลูมอัล-กุรอาน
 Ulum al-Qur'an
2 (1-2-3)
1102315 ประวัติศาสตร์อิสลาม 2
 Islamic History II
2 (1-2-3)
1102320 หะดีษ 2
 Hadith II
3 (2-2-5)
1102326 สัมมนาทางการสอนอิสลามศึกษา
 Seminar in Teaching Islamic Education
2 (1-2-3)
1102213 การสอนชีวประวัติบรรดาศาสดาสำหรับครูอิสลามศึกษา
 Biography of the Prophets
2 (1-2-3)
1102322 ฮาลาลศึกษา
 Halal Stadies
2 (1-2-3)
1102211 อัล-กุรอาน2
 Al-Qur'an II
3 (2-2-5)
1102439 ปรัชญาการศึกษาอิสลาม
 Philosophy of Islamic Education
2 (1-2-3)
1102321 เตาฮีด 1
 Tawhid I
2 (1-2-3)
1102325 อิสลามกับวิทยาศาสตร์
 Islam and Science
2 (1-2-3)
1102336 ฟิกฮฺเบื้องต้น
 Introduction to Figh
2 (1-2-3)
1102214 ประวัติศาสตร์อิสลาม 1
 Islamic History I
2 (1-2-3)
1102435 อุลูมอัล-หะดีษ
 Ulun al-Hadiths
2 (1-2-3)
1102216 อิสลามกับการสร้างสันติสุข
 Islam and Peace
3 (2-2-5)
1102324 เตาฮีด 2
 Tawhid II
2 (1-2-3)

    17 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102444 กฎหมายครอบครัวอิสลาม
 Islamic Family Law
2 (1-2-3)
1102445 เศรษฐศาสตร์อิสลาม
 Islamic Economics
3 (2-2-5)
1102448 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในอิสลาม
 Computer Assisted Instruction on Islamic Education
3 (2-2-5)
1102329 ปราชญ์และนักคิดมุสลิม
 Philosophers and Muslim Thinkers
2 (1-2-3)
1102327 ตัจญฺวีด
 Tajwid
3 (2-2-5)
1102447 การประกันคุณภาพการศึกษาอิสลามศึกษา
 Quality Assurance in Islamic Education
2 (1-2-3)
1102217 การบริหารและจัดการในอิสลาม
 Islamic Administration and Management
3 (2-2-5)
1102330 มุสลิมในโลกปัจจุบัน
 Muslim in Contemporary World
2 (1-2-3)
1102449 ดะอฺวะฮฺศึกษา
 Da'wah Education
2 (1-2-3)
1102446 การนิเทศการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา
 Supervision on Learning Management for Islamic Education
2 (1-2-3)
1102332 อิสลามและวัฒนธรรม
 Islam and Culture
2 (1-2-3)
1102442 ภาษาอาหรับ
 Arabic Language
3 (2-2-5)
1102328 อารยธรรมอิสลาม
 Islamic Civilization
2 (1-2-3)
1102331 ศาสนาเปรียบเทียบ
 Comparative Religion
2 (1-2-3)
1102443 การศึกษาอิสลามในอาเซียน
 Islamic Education in ASEAN
2 (1-2-3)
1102218 ภาวะผู้นำในอิสลาม
 Islamic Leadership
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102334 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา
 Skills and Techniques of Learning management in Islamic Education
3 (2-2-5)
1102345 การออกแบบการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา
 Learning Management Design in Islsmic Education
3 (2-2-5)

    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102335 วิธีการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรคในอิสลาม
 Methodology of Teaching Critical and Creative Thinking Skills in Islam
2 (1-2-3)
1102346 สื่อนวัตกรรมและสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้อิสลามศึกษา
 Media, Innovation and LearningEnvironment in Islamic Education
2 (1-2-3)
1102446 การพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา
 Curriculum Development of Islamic Education
2 (1-2-3)
1102333 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนอิสลามศึกษา
 Information Technology for Instruction on Islamic Education
2 (1-2-3)
1102336 ฟิกฮฺเบื้องต้น
 Introduction to Figh
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002