โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาการแพทย์แผนไทย
 สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 English for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
 Speaking and Writing Skills Development
2 (1-2-3)
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
 Malay for Communication
2 (1-2-3)
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 Malay for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
2 (1-2-3)

    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ
 Development of Speaking and Reading skills in English
2 (1-2-3)
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
 Basic Arabic
2 (1-2-3)
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคำไทย
 Principles of Reading and Writing Thai Words
2 (2-0-4)
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน
 English for Reading and Writing Development
2 (1-2-3)
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
 Basic Malay
2 (1-2-3)
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100113 สุนทรียวิจักขณ์
 Aesthetics Approach
2 (2-0-4)
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 Information for Life Long Learning
2 (1-2-3)
2100112 วิทยาการแห่งความสุข
 Happiness Study
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2150102 การจัดการทางสังคม
 Social Management
2 (2-0-4)
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
 Life Skills and Public Conscious Mind
2 (1-2-3)
2150101 สังคมภิวัตน์
 Socialization
2 (2-0-4)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
 Information Technology in Daily Life
2 (1-2-3)
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
2 (1-2-3)
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life Development
2 (1-2-3)

    129 หน่วยกิต
    50 หน่วยกิต
    36 หน่วยกิต
    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1100110 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสำหรับครู
 English Language and Technology for Teacher
3 (2-2-5)
1102202 การพัฒนาหลักสูตร
 Curriculum Development
3 (2-2-5)
1104302 การวิจัยทางการศึกษา
 Educational Research
3 (2-2-5)
1100305 การบริหารจัดการในห้องเรียน
 Classroom Management
3 (2-2-5)
1105202 จิตวิทยาสำหรับครู
 Psychology for Teacher
3 (2-2-5)
1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 Innovation and Educational Information Technology
3 (2-2-5)
1101101 ความเป็นครู
 Professional Teacher
3 (2-2-5)
1100101 ภาษาไทยและเทคโนโลยีสำหรับครู
 Thai Language and Technology for Teacher
3 (2-2-5)
1102304 การจัดการเรียนรู้
 Learning Management
3 (2-2-5)
1104201 การวัดและประเมินผลการศึกษา
 Educational Measurement and Evaluation
3 (2-2-5)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1100103 มนุษย์สัมพันธ์สำหรับครู
 Human Relations for Teachers
2 (1-2-3)
1100102 การพัฒนาทักษะการคิด
 Thinking Skill Development
2 (1-2-3)
1102101 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
 Local Curriculum Development
2 (1-2-3)
1109303 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
 Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
2 (1-2-3)
1105101 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น
 Adolescence Guidance Psychology
2 (1-2-3)
1103101 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
 Utilization of Mass Media in Education
2 (1-2-3)
1102203 การนิเทศการสอน
 Instruction Supervision
2 (1-2-3)
1109404 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น
 Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
2 (1-2-3)
1100104 การสอนเพศศึกษารอบด้าน
 Sexuality Education
2 (1-2-3)
1109202 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น
 Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
2 (1-2-3)
1108201 จิตวิทยาเด็กพิเศษ
 Special Child Psychology
2 (1-2-3)
1109101 นันทนาการเบื้องต้นสำหรับครู
 Introduction to Recreation for Teachers
2 (1-2-3)

    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1100404 ฝึกปฎิบัติวิชาชีพครู 2
 Teaching Practice 2
1 (90)
1100403 ฝึกปฎิบัติวิชาชีพครู 1
 Teaching Practice 1
1 (90)
1100506 ปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
 Practicum 1
6 (540)
1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
 Practicum 2
6 (540)

    79 หน่วยกิต
    45 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4112214 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 Systems Analysis and Design
3 (2-2-5)
4112180 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
 Computer Language Programming
3 (2-2-5)
4112284 การออกแบบกราฟิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์
 Graphic Design by Computer
3 (2-2-5)
4112492 โครงงานด้านการสอนคอมพิวเตอร์
 Computer Teaching Project
3 (1-4-4)
4112182 เครือข่ายสังคมออนไลน์
 Social Network
3 (2-2-5)
4112285 คุณธรรมสำหรับครูคอมพิวเตอร์
 Ethics for Computer Teacher
3 (3-0-6)
4112387 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
 Cormputer Network in Education
3 (2-2-5)
4112283 ระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา
 Database Systems for Education
3 (2-2-5)
4112494 เว็บช่วยสอน
 Web Based Instruction
3 (2-2-5)
4112178 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
 Mathematics for Computer
3 (3-0-6)
4112179 ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล
 Algorithm and Data Structure
3 (2-2-5)
4112317 ระบบปฏิบัติการ
 Operating Systems
3 (2-2-5)
4112388 การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์
 Circuit Description and Microcomputer Maintenance
3 (2-2-5)
4112389 การออกแบบและพัฒนาชอฟต์แวร์การศึกษา
 Design and Development of Education Software
3 (2-2-5)
4112209 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
 Computer Architecture
3 (2-2-5)

    23 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4112211 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
 Advanced Computer Programming
3 (2-2-5)
4112496 โปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษา
 Apptication Programs for Education
3 (2-2-5)
4112390 ภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์
 Computer Animation
3 (2-2-5)
4112493 สัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์
 Seminar in Computer
2 (1-2-3)
4112286 การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา
 Information Management for Education
3 (2-2-5)
4112495 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและการวิจัย
 Apptication Program for Statistics and Research
3 (2-2-5)
4112355 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
 Human-Computer Interaction
3 (2-2-5)
4112391 ระบบการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 Learning Management System for Electronic media
3 (2-2-5)
4112181 การตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์
 Computerized Photography Improvement
3 (2-2-5)
4112431 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 Multimedia Technology
3 (2-2-5)

    68 หน่วยกิต
    6 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4112498 พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์
 Computer Teaching Behavior
3 (2-2-5)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4112400 การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 Electronic Leaming
3 (2-2-5)

    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4112497 เทคโนโลยีไร้สายและการประยุกต์ใช้งาน
 Mobile Technology and Application
3 (2-2-5)
4112499 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
 Intemet Technology
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002