โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
 ภาควิชา : ไม่ระบุ
 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 Malay for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
 Speaking and Writing Skills Development
2 (1-2-3)
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 English for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
2 (1-2-3)
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
 Malay for Communication
2 (1-2-3)

    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน
 English for Reading and Writing Development
2 (1-2-3)
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
 Basic Malay
2 (1-2-3)
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
2 (1-2-3)
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
 Basic Arabic
2 (1-2-3)
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ
 Development of Speaking and Reading skills in English
2 (1-2-3)
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคำไทย
 Principles of Reading and Writing Thai Words
2 (2-0-4)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100113 สุนทรียวิจักขณ์
 Aesthetics Approach
2 (2-0-4)
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 Information for Life Long Learning
2 (1-2-3)
2100112 วิทยาการแห่งความสุข
 Happiness Study
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2150101 สังคมภิวัตน์
 Socialization
2 (2-0-4)
2150102 การจัดการทางสังคม
 Social Management
2 (2-0-4)
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
 Life Skills and Public Conscious Mind
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life Development
2 (1-2-3)
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
 Information Technology in Daily Life
2 (1-2-3)
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
2 (1-2-3)

    128 หน่วยกิต
    50 หน่วยกิต
    36 หน่วยกิต
    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102202 การพัฒนาหลักสูตร
 Curriculum Development
3 (2-2-5)
1104201 การวัดและประเมินผลการศึกษา
 Principles of Educational Measurement and Evaluation
3 (2-2-5)
1100305 การบริหารจัดการในห้องเรียน
 Classroom Management
3 (2-2-5)
1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 Innovation and Educational Information Technology
3 (2-2-5)
1100101 ภาษาไทยและเทคโนโลยีสำหรับครู
 Thai Language and Technology for Teacher
3 (2-2-5)
1105202 จิตวิทยาสำหรับครู
 Psychology for Teacher
3 (2-2-5)
1104302 การวิจัยทางการศึกษา
 Educational Research
3 (2-2-5)
1101101 ความเป็นครู
 Professional Teacher
3 (2-2-5)
1102304 การจัดการเรียนรู้
 Learning Management
3 (2-2-5)
1100110 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสำหรับครู
 English Language and Technology for Teacher
3 (2-2-5)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109202 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น
 Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
2 (1-2-3)
1108201 จิตวิทยาเด็กพิเศษ
 Special Child Psychology
2 (1-2-3)
1109101 นันทนาการเบื้องต้นสำหรับครู
 Introduction to Recreation for Teachers
2 (1-2-3)
1100103 มนุษย์สัมพันธ์สำหรับครู
 Human Relations for Teachers
2 (1-2-3)
1100102 การพัฒนาทักษะการคิด
 Thinking Skill Development
2 (1-2-3)
1102101 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
 Local Curriculum Development
2 (1-2-3)
1109303 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
 Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
2 (1-2-3)
1105101 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น
 Adolescence Guidance Psychology
2 (1-2-3)
1102203 การนิเทศการสอน
 Instruction Supervision
2 (1-2-3)
1109404 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น
 Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
2 (1-2-3)
1103101 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
 Utilization of Mass Media in Education
2 (1-2-3)
1100104 การสอนเพศศึกษารอบด้าน
 Sexuality Education
2 (1-2-3)

    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
 Practicum 1
6 (360)
1100404 ฝึกปฎิบัติวิชาชีพครู 2
 Teaching Practice 2
1 (90)
1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
 Practicum 2
6 (360)
1100403 ฝึกปฎิบัติวิชาชีพครู 1
 Teaching Practice 1
1 (90)

    78 หน่วยกิต
    49 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100403 สัมมนาวิทยาศาสตร์
 Seminars in Science
1 (0-2-2)
4100401 วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์
 Research in Science
3 (2-2-5)
4103102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
 Principles of Biology Laboratory
1 (0-3-2)
4103205 นิเวศวิทยา
 Ecology
3 (3-0-6)
4109402 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2
 Mathematics for Science II
3 (3-0-6)
4100312 ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์
 Teaching Skills for Science Teacher
3 (2-2-5)
4106201 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 Fundamental of Environmental Science
2 (1-2-3)
4101102 ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์
 Principles of Physics Laboratory
1 (0-3-2)
4102104 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
 Organic Chemistry Laboratory I
1 (0-3-2)
4103101 หลักชีววิทยา
 Principles of Biology
3 (3-0-6)
4101319 ธรณีวิทยา 1
 Geology I
3 (2-2-5)
4101318 อุตุนิยมวิทยา 1
 Meteorology I
3 (2-2-5)
4102102 ปฏิบัติการหลักเคมี
 Principles of Chemistry Laboratory
1 (0-3-2)
4101101 หลักฟิสิกส์
 Principles of Physics
3 (3-0-6)
4102103 เคมีอินทรีย์ 1
 Organic Chemistry 1
3 (3-0-6)
2105202 ภาษาอังกฤษสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 2
 English for Science Teacher II
3 (3-0-6)
4109401 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์1
 Mathematics for Science I
3 (3-0-6)
2105201 ภาษาอังกฤษสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 1
 English for Science Teacher I
3 (3-0-6)
4101208 ดาราศาสตร์และอวกาศ
 Astronomy and Space
3 (2-2-5)
4102101 หลักเคมี
 Principles of Chemistry
3 (3-0-6)

    19 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4101203 กลศาสตร์ 1
 Mechanics I
3 (3-0-6)
4101312 ปฏิบัติการฟิสิกส์ของคลื่น
 Physics of Waves Laboratory
1 (0-3-2)
4101313 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์
 Mathematical Phusics
3 (3-0-6)
4101314 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1
 Nuclear Physics I
3 (3-0-6)
4101311 ฟิสิกส์ของคลื่น
 Physics of Waves
3 (3-0-6)
4101205 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 1
 Electricity and Magnetism I
3 (3-0-6)
4101206 ปฏิบัติการไฟฟ้าและแม่เหล็ก 1
 Electricity and Magnetism Laboratory I
1 (0-3-2)
4101315 กลศาสตร์ควอนตัม 1
 Quantum Mechanics I
3 (3-0-6)
4101316 อิเล็กทรอนิกส์ 1
 Electronics 1
3 (3-0-6)
4101207 อุณหพลศาสตร์
 Thermodynamics
3 (3-0-6)
4101309 ฟิสิกส์แผนใหม่
 Modern Physics
3 (3-0-6)
4101317 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1
 Electronics Laboratory I
1 (0-3-2)
4101328 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
 Solid State Phsics
3 (3-0-6)
4101204 ปฏิบัติการกลศาสตร์ 1
 Mechanics Laboratory I
1 (0-3-2)

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4102313 การผลิตอุปกรณ์การสอนเคมี
 Teaching Aid Construction for Chemistry
3 (2-2-5)
4102414 การเป่าแก้วเบื้องต้น
 Introduction to Glass Blowing
2 (1-2-3)
4102106 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1
 Inorganic Chemistry Laboratory I
1 (0-3-2)
4102210 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1
 Physical Chemistry Laboratory I
1 (0-3-2)
4102105 เคมีอนินทรีย์ 1
 Inorganic Chemistry I
3 (3-0-6)
4102207 ชีวเคมี 1
 Biochemistry I
3 (3-0-6)
4102209 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
 Physical Chemistry I
3 (3-0-6)

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4103311 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
 Plant Tissue Culture
3 (2-2-5)
4103204 สัตววิทยา
 Zoology
3 (2-2-5)
4103203 พฤกษศาสตร์
 Botany
3 (2-2-5)
4103206 จุลชีววิทยา
 Microbiology
3 (3-0-6)
4103207 ปฏิบัติการหลักจุลชีววิทยา
 Principles of Microbiology Laboratory
1 (0-3-2)
4103413 วิวัฒนาการ
 Evolution
3 (3-0-6)
4103312 เทคนิคทางชีววิทยา
 Biological Technology
3 (2-2-5)
4103309 สรีรวิทยาทั่วไป
 General Phusiology
3 (2-2-5)
4103310 อนุกรมวิธาน
 Taxonomy
3 (2-2-5)
4103308 พันธุศาสตร์
 Genetics
3 (2-2-5)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4112301 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 Computer Assisted Instruction
3 (2-2-5)
4100313 การผลิตอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์
 Construction of Sciene Material
3 (2-2-5)

    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4102208 ปฏิบัติการชีวเคมี 1
 Biochemistry Laboratory I
1 (0-3-2)
4102211 เคมีวิเคราะห์ 1
 Analytical Chemistry I
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002