โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาการศึกษาปฐมวัย
 สาขาวิชา : การศึกษาปฐมวัย

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 English for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
 Speaking and Writing Skills Development
2 (1-2-3)
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
2 (1-2-3)
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 Malay for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
 Malay for Communication
2 (1-2-3)

    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
 Basic Arabic
2 (1-2-3)
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
2 (1-2-3)
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ
 Development of Speaking and Reading skills in English
2 (1-2-3)
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคำไทย
 Principles of Reading and Writing Thai Words
2 (2-0-4)
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน
 English for Reading and Writing Development
2 (1-2-3)
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
 Basic Malay
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 Information for Life Long Learning
2 (1-2-3)
2100112 วิทยาการแห่งความสุข
 Happiness Study
2 (1-2-3)
2100113 สุนทรียวิจักขณ์
 Aesthetics Approach
2 (2-0-4)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2150102 การจัดการทางสังคม
 Social Management
2 (2-0-4)
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
 Life Skills and Public Conscious Mind
2 (1-2-3)
2150101 สังคมภิวัตน์
 Socialization
2 (2-0-4)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
2 (1-2-3)
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
 Information Technology in Daily Life
2 (1-2-3)
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life Development
2 (1-2-3)

    129 หน่วยกิต
    50 หน่วยกิต
    36 หน่วยกิต
    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1100101 ภาษาไทยและเทคโนโลยีสำหรับครู
 Thai Language and Technology for Teacher
3 (2-2-5)
1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 Innovation and Educational Information Technology
3 (2-2-5)
1100110 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสำหรับครู
 English Language and Technology for Teacher
3 (2-2-5)
1102202 การพัฒนาหลักสูตร
 Curriculum Development
3 (2-2-5)
1104302 การวิจัยทางการศึกษา
 Educational Research
3 (2-2-5)
1100305 การบริหารจัดการในห้องเรียน
 Classroom Management
3 (2-2-5)
1102304 การจัดการเรียนรู้
 Learning Management
3 (2-2-5)
1101101 ความเป็นครู
 Professional Teacher
3 (2-2-5)
1104201 การวัดและประเมินผลการศึกษา
 Educational Measurement and Evaluation
3 (2-2-5)
1105202 จิตวิทยาสำหรับครู
 Psychology for Teacher
3 (2-2-5)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102203 การนิเทศการสอน
 Instruction Supervision
2 (1-2-3)
1105101 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น
 Adolescence Guidance Psychology
2 (1-2-3)
1100104 การสอนเพศศึกษา
 Sexuality Education
2 (1-2-3)
1109303 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
 Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
2 (1-2-3)
1102101 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
 Local Curriculum Development
2 (1-2-3)
1109404 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น
 Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
2 (1-2-3)
1100103 มนุษย์สัมพันธ์สำหรับครู
 Human Relations for Teachers
2 (1-2-3)
1103101 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
 Utilization of Mass Media in Education
2 (1-2-3)
1100102 การพัฒนาทักษะการคิด
 Thinking Skill Development
2 (1-2-3)
1109101 นันทนาการเบื้องต้นสำหรับครู
 Introduction to Recreation for Teachers
2 (1-2-3)
1108201 จิตวิทยาเด็กพิเศษ
 Special Child Psychology
2 (1-2-3)
1109202 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น
 Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
2 (1-2-3)

    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1100403 ฝึกปฎิบัติวิชาชีพครู 1
 Teaching Practice 1
1 (90)
1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
 Practicum 1
6 (360)
1100404 ฝึกปฎิบัติวิชาชีพครู 2
 Teaching Practice 2
1 (90)
1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
 Practicum 2
6 (360)

    79 หน่วยกิต
    59 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1107321 การบริหารและการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
 Administration and Management in Early Childhood Education
2 (1-2-3)
1107211 การพัฒนาจิตใจและอารมณ์เด็กปฐมวัย
 Mind and Emotion Development in Early Childhood
2 (1-2-3)
1107104 จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
  Developmental Psychology and Rearing of Early Childhood
3 (2-2-5)
1107436 การศึกษาสำหรับผู้ปกครองและการสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
 Parent Education and Community Network formation for Early Childhood Development
3 (2-2-5)
1107210 ทักษะทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย
 Social Skills for Early Childhood Children
2 (1-2-3)
1107437 การศึกษาแบบเรียนรวมระดับปฐมวัย
 Inclusive Education in Early Childhood Level
2 (1-2-3)
1107106 ศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
 Creative Art for Early Childhood Development
2 (1-2-3)
1107324 นิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย
 Story Telling and Puppets for Early Childhood
2 (1-2-3)
1107443 สัมมนาการศึกษาปฐมวัย
 Seminar in Early Childhood Education
2 (1-2-3)
1107448 ดนตรี เพลง และการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย
 Music, Song and Movement for Early Childhood
2 (1-2-3)
1107109 ทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
 Science Skills for Early Childhood Children
2 (1-2-3)
1107107 ทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
 Language Skills for Early Childhood
3 (2-2-5)
1107444 งานครูปฐมวัย
 Early Childhood Teacher Responsibility
2 (1-2-3)
1107439 การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย
 Research in Early Childhood Education
3 (2-2-5)
1107101 การศึกษาปฐมวัย
 Early Childhood Education
3 (2-2-5)
1107446 สันติศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
 Peace Education for Early Childhood
3 (2-2-5)
1107325 ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย
 Thinking Skills for Early Childhood
2 (1-2-3)
1107445 วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย
 Literature for Early Childhood
2 (1-2-3)
1107214 การพัฒนาเด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะ
 Infant and Toddler Development
2 (1-2-3)
1107102 สุขภาพอนามัยสำหรับมารดาและเด็ก
 Health for Mother and Children
2 (1-2-3)
1107105 การเล่นและสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
 Playing and Creative Materials for Early Childhood
3 (2-2-5)
1107108 ทักษะคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
 Logic-Mathematic Skills for Early Childhood
2 (1-2-3)
1107326 การพัฒนาพหุปัญญาเด็กปฐมวัย
 Multiple Intelligences in Early Childhood
2 (1-2-3)
1107319 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนทางการศึกษาปฐมวัย
 Development of Curriculum and Instruction in Early Childhood Education
3 (2-2-5)
1107320 การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย
 Assessment of Early Childhood Development
3 (2-2-5)

    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1107323 เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
 Technology for Early Childhood Development
2 (1-2-3)
1107435 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
 Standard and Quality Assurance in Early Childhood Education
2 (1-2-3)
1107440 โครงการศึกษาเอกเทศการศึกษาปฐมวัย
 Independent Studies in Early Childhood Education
2 (1-2-3)
1107432 สุขอนามัยและสวัสดิศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
 Health and Safety Education for Early Childhood
2 (1-2-3)
1107215 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูปฐมวัย
 Desirable Characteristic of Early Childhood Children Teacher
2 (1-2-3)
1107328 สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
 Environmental Study for Early Childhood
2 (1-2-3)
1107317 งานคหกรรมสำหรับครูปฐมวัย
 Home Economics Works for Early Childhood Teacher
2 (1-2-3)
1107212 ความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
 Creative Thinking for Early Childhood
2 (1-2-3)
1107103 การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
 Behavioural Study in Early Childhood
2 (1-2-3)
1107322 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
 Cultural and Folk Wisdom for Enhancing Early Childhood Education
2 (1-2-3)
1107438 สุนทรียภาพทางศิลปะสำหรับครูปฐมวัย
 Art Appreciation for Early Childhood Teacher
2 (1-2-3)
1107434 ทักษะพื้นฐานทางพลศึกษาสำหรับครูปฐมวัย
 Basics Skills in Physical Education for Early Childhood Education
2 (1-2-3)
1107447 นาฎศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย
 Dramatic Arts for Early Childhood Children
2 (1-2-3)
1107327 ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย
 English Language for Early Childhood
2 (1-2-3)
1107318 เกษตรกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย
 Agriculture for Early Childhood
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1107330 การจัดประสบการณ์ทางปฐมวัยแบบโครงการ
 Project Approach for Early Childhood Experiences
3 (2-2-5)
1107442 การจัดประสบการณ์ทางปฐมวัยแบบบูรณาการ
 Integrated Experience Approach in Early Childhood
3 (2-2-5)

    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1107331 การจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อท้องถิ่น
 Early Childhood Education Management for Local Areas
2 (1-2-3)
1107433 พลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
 Physical Education for Early Childhood
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002