โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาการศึกษาปฐมวัย
 สาขาวิชา : การศึกษาปฐมวัย

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    31 หน่วยกิต
    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2104102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร2
 Thai for Communication 2
2 (2-0-4)
2104101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1
 Thai for Communication 1
2 (2-0-4)
2105103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1
 English for Communication 1
2 (2-0-4)
2105104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication 2
2 (2-0-4)

    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100106 ความจริงของชีวิต
 Meaning of Life
2 (2-0-4)
2180202 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetic Appreciation
2 (2-0-4)
2150101 การคิดและการพัฒนาตน
 Thinking and Self Development
2 (2-0-4)
2100105 สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
 Information for Study Skills and Research
2 (2-0-4)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2150204 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 Man and Environment
2 (2-0-4)
2150102 วิถีไทย
 Thai Living
2 (2-0-4)
2150203 วิถีโลก
 Global Society and Living
2 (2-0-4)

    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100205 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of life
2 (2-0-4)
4100208 การกีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sport for Health
2 (1-2-3)
4100206 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
2 (2-0-4)
4100207 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
 Information Technology for Life
3 (2-2-5)

    124 หน่วยกิต
    50 หน่วยกิต
    74 หน่วยกิต
    52 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1107321 การบริหารและการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
 Administration and Management in Early Childhood Education
2 (1-2-3)
1107210 ทักษะทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย
 Social Skills for Early Childhood Children
2 (1-2-3)
1107104 จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
  Developmental Psychology and Rearing of Early Childhood
3 (2-2-5)
1107109 ทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
 Science Skills for Early Childhood Children
2 (1-2-3)
1107331 การจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อท้องถิ่น
 Early Childhood Education Management for Local Areas
2 (1-2-3)
1107215 คุณลักษณะของครูปฐมวัย
 Good Characteristic of Early Childhood Teacher
2 (1-2-3)
1107211 การพัฒนาจิตใจและอารมณ์เด็กปฐมวัย
 Mind and Emotion Development in Early Childhood
2 (1-2-3)
1107439 การวิจัยปฏิบัติการทางการศึกษาปฐมวัย
 Action Research in Early Childhood Education
3 (2-2-5)
1107442 กระบวนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
 Learning and Experience Process for Early Childhood
3 (2-2-5)
1107213 ร่างกายและการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย
 Body and Movement for Early Childhood Children
2 (1-2-3)
1107320 การประเมินผลเด็กปฐมวัย
 Early Childhood Assessment
3 (2-2-5)
1107101 การศึกษาปฐมวัย
 Early Childhood Education
3 (2-2-5)
1107330 การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยแบบโครงการ
 Project Approach for Early Childhood Experiences
2 (1-2-3)
1107107 ทักษะทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
 Language Art Skills for Early Childhood
2 (1-2-3)
1107102 สุขภาพอนามัยสำหรับมารดาและเด็ก
 Health for Mother and Children
2 (1-2-3)
1107436 การให้การศึกษาพ่อแม่และการสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
 Parent Education and Community Network For Construction Early Childhood Development
2 (1-2-3)
1107106 ศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
 Creative Art for Early Childhood
2 (1-2-3)
1107319 หลักสูตรและนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
 Curriculum and Innovation in Early Childhood Education
3 (2-2-5)
1107108 ทักษะคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
 Logic-Mathematic Skills for Early Childhood
2 (1-2-3)
1107214 การพัฒนาเด็กบริบาล
 Infant and Toddler Development
3 (2-2-5)
1107329 ดนตรีและนาฎศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย
 Music and Dramatic Arts for Early Childhood Children
2 (1-2-3)
1107105 การเล่นและสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
 Playing and Creative Materials for Early Childhood
3 (2-2-5)

    22 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1107103 การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
 Behavioural Study in Early Childhood
2 (1-2-3)
1107318 เกษตรกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย
 Agriculture for Early Childhood
2 (1-2-3)
1103402 การสื่อสารด้วยระบบสื่อสารทางไกล
 Communication and Distance Learning
2 (1-2-3)
1107440 โครงการศึกษาเอกเทศการศึกษาปฐมวัย
 Independent Studies in Early Childhood Education
2 (1-2-3)
1107441 ภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย
 English Language for Early Childhood Teachers
3 (2-2-5)
1107317 งานคหกรรมสำหรับครูปฐมวัย
 Home Economics Works for Early Childhood Teacher
2 (1-2-3)
1107327 ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย
 English Language for Early Childhood
2 (1-2-3)
1107443 สัมมนาการศึกษาปฐมวัย
 Seminar in Early Childhood Education
2 (1-2-3)
1107322 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
 Cultural and Folk Wisdom for Early childhood
2 (1-2-3)
1107432 สวัสดิศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
 Safety Education for Early Childhood
2 (1-2-3)
1107323 คอมพิวเตอร์ศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
 Computer Studies for Early Childhood
2 (1-2-3)
1107434 ทักษะพื้นฐานทางพลศึกษาสำหรับครูปฐมวัย
 Basics Skills in Physical Education for Early Childhood Education
2 (1-2-3)
1107326 การพัฒนาพหุปัญญาเด็กปฐมวัย
 Multiple Intelligences in Early Childhood
2 (1-2-3)
1107435 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
 Standard and Quality Assurance in Early Childhood Education
2 (1-2-3)
1107437 การศึกษาแบบเรียนรวมระดับปฐมวัย
 Inclusive Education in Early Childhood Level
2 (1-2-3)
1107325 ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย
 Thinking Skills for Early Childhood
2 (1-2-3)
1107324 นิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย
 Story Telling and Puppets for Early Childhood
2 (1-2-3)
1107212 ความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
 Creative Thinking for Early Childhood
2 (1-2-3)
1107438 สุนทรียภาพทางศิลปะสำหรับครูปฐมวัย
 Art Appreciation for Early Childhood Teacher
2 (1-2-3)
1107328 สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
 Environmental Study for Early Childhood
2 (1-2-3)
1107433 พลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
 Physical Education for Early Childhood
2 (1-2-3)

    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1105201 จิตวิทยาสำหรับครู
 Psychology for Teacher
3 (2-2-5)
1103201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 Innovation and Educational Technology
3 (2-2-5)
1100102 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
 Language and Technology for Teacher
6 (4-4-10)
1102301 การจัดการเรียนรู้
 Management of Learning
3 (2-2-5)
1102202 การพัฒนาหลักสูตร
 Curriculum Development
3 (2-2-5)
1104402 การวิจัยทางการศึกษา
 Education Research
3 (2-2-5)
1101101 ความเป็นครู
 Professional Teacher
3 (2-2-5)
1104301 การวัดและประเมินผลการศึกษา
 Educational Measurement and Evaluation
3 (2-2-5)
1106301 การบริหารจัดการในห้องเรียน
 Classroom Management
3 (2-2-5)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1104105 การศึกษาเอกเทศทางการศึกษา
 Independent Study in Education
2 (1-2-3)
1103402 การศึกษาด้วยระบบสื่อสารทางไกล
 Inmovation and Educational Information Technology
2 (1-2-3)
1105108 มนุษย์สัมพันธ์สำหรับครู
 Human Relations for Teachers
2 (1-2-3)
1105105 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น
 Adolescence Guidance Psychology
2 (1-2-3)
1102107 กิจกรรมร่วมหลักสูตร
 Co-curriculum Activity
2 (1-2-3)
1106106 การนิเทศการสอน
 Instructional Supervision
2 (1-2-3)
1109104 นันทนาการเบื้องต้นสำหรับครู
 Introduction to Recreation for Teachers
2 (1-2-3)
1105104 จิตวิทยาเด็กพิเศษ
 Special Child Psychology
2 (1-2-3)
1102109 การพัฒนาทักษะการคิด
 Thinking Skill Development
2 (1-2-3)
1102102 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
 Curriculum Development Local
2 (1-2-3)

    14 หน่วยกิต
    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1107431 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฐมวัย 2
 Professional Experience of Early Childhood Teacher 2
2 (90)
1107430 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฐมวัย 1
 Professional Experience of Early Childhood Teacher 1
2 (90)

    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1100504 ปฎิบัติการวิชาชีพครู 1
 Teaching practice 1
5 (350)
1100505 ปฎิบัติการวิชาชีพครู 2
 Teaching practice 2
5 (350)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002