โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
 ภาควิชา : ไม่ระบุ
 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    31 หน่วยกิต
    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2104102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร2
 Thai for Communication 2
2 (2-0-4)
2105104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication 2
2 (2-0-4)
2104101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1
 Thai for Communication 1
2 (2-0-4)
2105103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1
 English for Communication 1
2 (2-0-4)

    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2180202 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetic Appreciation
2 (2-0-4)
2150101 การคิดและการพัฒนาตน
 Thinking and Self Development
2 (2-0-4)
2100105 สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
 Information for Study Skills and Research
2 (2-0-4)
2100106 ความจริงของชีวิต
 Meaning of Life
2 (2-0-4)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2150204 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 Man and Environment
2 (2-0-4)
2150203 วิถีโลก
 Global Society and Living
2 (2-0-4)
2150102 วิถีไทย
 Thai Living
2 (2-0-4)

    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100207 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
 Information Technology for Life
3 (2-2-5)
4100208 การกีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sport for Health
2 (1-2-3)
4100206 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
2 (2-0-4)
4100205 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of life
2 (2-0-4)

    124 หน่วยกิต
    74 หน่วยกิต
    60 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4106201 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 Fundamental of Environmental Science
2 (1-2-3)
4100403 สัมมนาวิทยาศาสตร์
 Seminars in Science
1 (0-2-2)
4102215 เคมีวิเคราะห์ 1
 Analytical Chemistry I
3 (3-0-6)
4103208 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
 Microbiology Laboratory
1 (0-3-2)
4101102 ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์
 Principles of Physics Laboratory
1 (0-3-2)
4109437 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 3
  -
3 (3-0-6)
4101327 ธรณีวิทยา 1
 Geology I
3 (2-2-5)
4100312 ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์
 Teaching Skills for Science Teacher
3 (2-2-5)
4102102 ปฏิบัติการหลักเคมี
 Principles of Chemistry Laboratory
1 (0-3-2)
4109436 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2
 Mathematics for Science 2
3 (3-0-6)
4101203 กลศาสตร์ 1
 Mechanics I
3 (3-0-6)
4102103 เคมีอินทรีย์ 1
 Organic Chemistry 1
3 (3-0-6)
4103101 หลักชีววิทยา
 Principles of Biology
3 (3-0-6)
4101237 ดาราศาสตร์และอวกาศ
 Astronomy and space
3 (2-2-5)
4103102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
 Principles of Biology Laboratory
1 (0-3-2)
4101101 หลักฟิสิกส์
 Principles of Physics
3 (3-0-6)
4109435 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1
 Mathematics for Science 1
3 (3-0-6)
4101311 ฟิสิกส์ของคลื่น
 Physics of Waves
3 (3-0-6)
4103207 จุลชีววิทยา
 Microbiology
3 (3-0-6)
4100401 วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์
 Research in Science
3 (2-2-5)
4103206 นิเวศวิทยา
 Ecology
3 (2-3-6)
4102104 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
 Organic Chemistry Laboratory I
1 (0-3-2)
4100313 การผลิตอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์
 Construction of Sciene Material
3 (2-2-5)
4102101 หลักเคมี
 Principles of Chemistry
3 (3-0-6)
4102216 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1
 Analytical Chemistry Laboratory I
1 (0-3-2)
4101204 ปฏิบัติการกลศาสตร์ 1
 Mechanics Laboratory I
1 (0-3-2)
4101309 ฟิสิกส์แผนใหม่
 Modern Physics
3 (3-0-6)
4101326 อุตุนิยมวิทยา 1
 Meteorology I
3 (2-2-5)

    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4103204 พฤกษศาสตร์
 Botany
3 (2-3-6)
4102450 การเป่าแก้วเบื้องต้น
 Introduction to Glass Blowing
2 (1-3-2)
4101205 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 1
 Electricity and Magnetism I
3 (3-0-6)
4101312 ปฏิบัติการฟิสิกส์ของคลื่น
 Physics of Waves Laboratory
1 (0-3-2)
4101206 ปฏิบัติการไฟฟ้าและแม่เหล็ก 1
 Electricity and Magnetism Laboratory I
1 (0-3-2)
4101320 อิเล็กทรอนิกส์ 1
 Electronics I
3 (3-0-6)
4112333 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 Computer Assisted Instruction
3 (2-2-5)
4103317 อนุกรมวิธาน
 Taxonomy
3 (2-3-6)
4103321 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
 Plant Tissue Culture
3 (2-3-6)
4102105 เคมีอนินทรีย์ 1
 Inorganic Chemistry I
3 (3-0-6)
4102346 การผลิตอุปกรณ์การสอนเคมี
 Teaching Aid Construction for Chemistry
3 (2-2-5)
4101321 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1
 Electronics Laboratory I
1 (0-3-2)
4102212 ปฎิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1
 Physical Chemistry Laboratory I
1 (0-3-2)
4101316 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์
 Mathematical Physics
3 (3-0-6)
4103314 สรีรวิทยาทั่วไป
 General Physiology
3 (2-3-6)
4102207 ชีวเคมี 1
 Biochemistry I
3 (3-0-6)
4102208 ปฏิบัติการชีวเคมี 1
 Biochemistry Laboratory I
1 (0-3-2)
4102106 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1
 Inorganic Chemistry Laboratory I
1 (0-3-2)
4101319 กลศาสตร์ควอนตัม 1
 Quantum Mechanics I
3 (3-0-6)
2105201 ภาษาอังกฤษสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 1
 English for Science Teacher I
3 (3-0-6)
4103345 เทคนิคทางชีววิทยา
  -
3 (2-2-5)
4103437 วิวัฒนาการ
 Evolution
3 (3-0-6)
4102211 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
 Physical Chemistry I
3 (3-0-6)
4101311 ฟิสิกส์ของคลื่น
 Physics of Waves
3 (3-0-6)
2105202 ภาษาอังกฤษสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 2
 English for Science Teacher II
3 (3-0-6)
4103205 สัตววิทยา
 Zoology
3 (2-3-6)
4103313 พันธุศาสตร์
 Genetics
3 (2-3-6)
4101207 อุณหพลศาสตร์
 Thermodynamics
3 (3-0-6)
4101317 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1
 Nuclear Physics I
3 (3-0-6)
4101328 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
 Solid State Phsics
3 (3-0-6)

    50 หน่วยกิต
    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1101102 การศึกษาไทยและครูชั้นวิชาชีพ
 Thai Education and Professional Teachers
3 (2-2-5)
1104302 หลักการวัดและการประเมินผลการศึกษา
 Principles of Educational Measurement and Evaluation
3 (2-2-5)
1102304 หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้
 Methods of Teaching and Management of Learning
3 (2-2-5)
1103202 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 Innovation and Educational Technology
3 (2-2-5)
1104403 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
 Research for Learning Development
3 (2-2-5)
1100101 ภาษาไทยสำหรับครูเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
 Thai Language for Teacher Learning Development
3 (2-2-5)
1100102 ภาษาอังกฤษสำหรับครูเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
 English Language for Teacher Learning Development
3 (2-2-5)
1102203 หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 Curriculum and Provision of Basic Education
3 (2-2-5)
1106302 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 Classroom Management
3 (2-2-5)
1105202 จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู
 Psychology and Guidance for Teachers
3 (2-2-5)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102305 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 Process skill in Science
2 (1-2-3)
1109102 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น
 Cub Basic Unit Leader Training Course
2 (1-2-3)
1106303 การนิเทศการสอน
 Instructional Supervision
2 (1-2-3)
1102101 การพัฒนาทักษะการคิด
 Thinking skill Development
2 (1-2-3)
1109101 นันทนาการเบื้องต้นสำหรับครู
 Introduction to Recreation for Teachers
2 (1-2-3)
1106101 ประกันคุณภาพการศึกษา
 Education Assurance
2 (1-2-3)
1101101 การศึกษาเปรียบเทียบ
 Comparative Education
2 (1-2-3)
1105101 การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
 Creative Thinking Process
2 (1-2-3)

    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1100506 ปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
 Teaching practice II
5 (450)
1100505 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
 Teaching practice I
5 (450)
1100404 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
 Professional Experience
2 (90)
1100403 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
 Professional Experience
2 (90)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002