โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาคณิตศาสตร์
 สาขาวิชา : คณิตศาสตร์

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    31 หน่วยกิต
    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2104101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1
 Thai for Communication 1
2 (2-0-4)
2104102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร2
 Thai for Communication 2
2 (2-0-4)
2105103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1
 English for Communication 1
2 (2-0-4)
2105104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication 2
2 (2-0-4)

    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100106 ความจริงของชีวิต
 Meaning of Life
2 (2-0-4)
2100105 สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
 Information for Study Skills and Research
2 (2-0-4)
2180202 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetic Appreciation
2 (2-0-4)
2150101 การคิดและการพัฒนาตน
 Thinking and Self Development
2 (2-0-4)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2150203 วิถีโลก
 Global Society and Living
2 (2-0-4)
2150204 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 Man and Environment
2 (2-0-4)
2150102 วิถีไทย
 Thai Living
2 (2-0-4)

    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100207 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
 Information Technology for Life
3 (2-2-5)
4100206 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
2 (2-0-4)
4100205 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of life
2 (2-0-4)
4100208 การกีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sport for Health
2 (1-2-3)

    124 หน่วยกิต
    74 หน่วยกิต
    45 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4109323 คณิตวิเคราะห์
 Mathematics Analysis
3 (3-0-6)
4111205 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น
 Introduction to Probability and Statistics
3 (3-0-6)
4109105 คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา
 Mathematics for Elementary School Teachers
3 (2-2-5)
4109103 แคลคูลัส 1
 Calculus I
3 (3-0-6)
4109214 สำรวจเรขาคณิต
 Survey of Geometry
3 (3-0-6)
4109325 พีชคณิตนามธรรม 1
 Abstract Algebra I
3 (3-0-6)
4109207 วิยุตคณิต
 Discrete Mathematics
3 (3-0-6)
2105223 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคณิตศาสตร์
 English for Mathematics Teachers
3 (3-0-6)
4109106 คณิตศาสตร์สำหรับครูมัธยมศึกษา
 Mathematics for Secondary School Teachers
3 (2-2-5)
4109317 แคลคูลัส 3
 Calculus 3
3 (3-0-6)
4109209 เทคโนโลยีสำหรับครูคณิตศาสตร์
 Technology for Mathematics Teachers
3 (2-2-5)
4109324 พีชคณิตเชิงเส้น
 Linear Algebra
3 (3-0-6)
4109102 หลักการคณิตศาสตร์
 Principles of Mathematics
3 (3-0-6)
4109208 แคลคูลัส 2
 Calculus II
3 (3-0-6)
4109210 ทฤษฎีจำนวน
 Number Theory
3 (3-0-6)

    29 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4112323 ระบบสื่อสารข้อมูล
 Data Communication
3 (2-2-5)
4111206 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1
 Theory of Probability I
3 (3-0-6)
4112206 โครงสร้างข้อมูล
 Data Structure
3 (2-2-5)
4111103 การวิจัยดำเนินงาน 1
  -
3 (3-0-6)
4109433 สัมมนาคณิตศาสตร์ศึกษา
 Mathematical Education Seminar
2 (1-2-3)
4109322 คณิตศาสตร์เชิงการจัด
  -
3 (3-0-6)
4109212 ระบบจำนวน
 Number System
3 (3-0-6)
4112210 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 System Analysis and Design
3 (2-2-5)
4109434 การสอนวิชาคณิตศาสตร์
 Methods and Approaches in Teaching Matthematics
3 (2-2-5)
4109320 ทฤษฎีกราฟ
 Graph Theory
3 (3-0-6)
4109213 รากฐานเรขาคณิต
 Foundation of Geometry
3 (3-0-6)
4112335 โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน
 Software Package and Application
3 (2-2-5)
4109431 เรขาคณิตนอกระบบยุคลิด
  -
3 (3-0-6)
4109429 การวิเคราะห์เชิงจริง
  -
3 (3-0-6)
4111207 สถิติวิเคราะห์ 2
 Statistical Analysis II
3 (3-0-6)
4109319 กำหนดการเชิงเส้น
  -
3 (3-0-6)
4109318 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
 Ordinary Differential Equations
3 (3-0-6)
4111410 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 2
 Mathematical Statistics II
3 (3-0-6)
4111104 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1
 Mathematical Statistics I
3 (3-0-6)
4109426 ทอพอโลยีเบื้องต้น
 Introduction to Topology
3 (3-0-6)
4112333 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 Computer Assisted Instruction
3 (2-2-5)
4112320 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
 Database Management System
3 (2-2-5)
4109321 ทฤษฎีเกม
  -
3 (3-0-6)
4109430 การวิเคราะห์เชิงซ้อน 1
  -
3 (3-0-6)
4109432 พีชคณิตนามธรรม 2
  -
3 (3-0-6)
4109211 ทฤษฎีเซต
 Set Theory
3 (3-0-6)
4112322 ระบบปฏิบัติการ
 Operating System
3 (2-2-5)
4111308 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 2
  -
3 (3-0-6)
4111102 สถิติวิเคราะห์ 1
  -
3 (3-0-6)
4109316 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
 Mathematical Modeling
3 (3-0-6)
4109215 คณิตศาสตร์การเงิน
 Mathematics of Finance
3 (3-0-6)
4109428 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
  -
3 (3-0-6)

    50 หน่วยกิต
    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102304 หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้
 Methods of Teaching and Management of Learning
3 (2-2-5)
1104302 หลักการวัดและการประเมินผลการศึกษา
 Principles of Educational Measurement and Evaluation
3 (2-2-5)
1103202 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 Innovation and Educational Technology
3 (2-2-5)
1100101 ภาษาไทยสำหรับครูเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
 Thai Language for Teacher Learning Development
3 (2-2-5)
1100102 ภาษาอังกฤษสำหรับครูเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
 English Language for Teacher Learning Development
3 (2-2-5)
1105202 จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู
 Psychology and Guidance for Teachers
3 (2-2-5)
1104403 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
 Research for Learning Development
3 (2-2-5)
1102203 หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 Curriculum and Provision of Basic Education
3 (2-2-5)
1106302 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 Classroom Management
3 (2-2-5)
1101102 การศึกษาไทยและครูชั้นวิชาชีพ
 Thai Education and Professional Teachers
3 (2-2-5)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1105101 การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
 Creative Thinking Process
2 (1-2-3)
1101101 การศึกษาเปรียบเทียบ
 Comparative Education
2 (1-2-3)
1102101 การพัฒนาทักษะการคิด
 Thinking skill Development
2 (1-2-3)
1102102 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
 Curriculum Development Local
2 (1-2-3)
1106101 ประกันคุณภาพการศึกษา
 Education Assurance
2 (1-2-3)
1109101 นันทนาการเบื้องต้นสำหรับครู
 Introduction to Recreation for Teachers
2 (1-2-3)
1103101 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
 Utilization of Mass Media in Education
2 (1-2-3)
1104101 การศึกษาเอกเทศทางการศึกษา
 Independent Study in Education
2 (1-2-3)

    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1100505 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
 Teaching practice I
5 (350)
1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
 Teaching practice 2
5 (350)
1100404 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
 Professional Experience
2 (90)
1100403 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
 Professional Experience
2 (90)
1100505 ปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
 Teaching practice 2
5 (350)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002