โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ภาค ปกติ. ปริญญาโท
 ภาควิชา : หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 สาขาวิชา : สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    37 หน่วยกิต
    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4206103 สถิติเพื่อการวิจัยทางสิ่งแวดล้อม
  -
3 (2-2-5)
4206101 พื้นฐานสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
 Foundations of Environment and Development
3 (2-2-5)
4206102 วิธีวิทยาการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
 Environmental Research Methodology
3 (2-2-5)

    9 หน่วยกิต
    16 หน่วยกิต
    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4206105 การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม
 Participatory Process for Environment and Development
3 (2-2-5)
4206104 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 Environment Economics
3 (3-0-6)
4206107 สัมมนาทางสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
 Environmental and Development Seminar
2 (2-0-4)
4206106 การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
 Management for Community Environment
3 (2-2-5)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4206112 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการพัฒนา
 Biodiversity and Development
3 (3-0-6)
4206115 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 Environmental Impact Assessment
3 (2-2-5)
4206114 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 Environmental Impact Assessment
3 (2-2-5)
4206111 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการพัฒนา
 Biodiversity and Development
3 (3-0-6)
4206113 มลพิษสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
 Environmental Pollution and Management
3 (3-0-6)
4206109 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
 Geoinformation Technology for Environmental Management
3 (3-0-6)
4206110 ชุมชนและทรัพยากรกับการวางแผนสิ่งแวดล้อม
 Community Resources and Environmental Planning
3 (3-0-6)
4206108 การศึกษาอิสระ
 Independent Studies
3 (3-0-6)

    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4206116 วิทยานิพนธ์
 Thesis
12 (0-24-0)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4206117 วิทยานิพนธ์
 Thesis
3 (0-36-0)
4206118 คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา
 Computer for Graduate Studies
3 (3-0-6)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002