โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาเคมี
 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    15 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา
 English for Fun
3 (3-0-6)
5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication 2
2 (1-2-3)
5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร
 Language Thought and Communication
3 (3-0-6)
5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 English for Communication 1
2 (1-2-3)
5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์
 English Usage for Social Network
3 (3-0-6)
5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ
 Technology and Media Literacy
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
 Melayu for Communication
3 (3-0-6)
5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย
 Developments of Thai Speaking and Writing Skills
3 (3-0-6)
5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 English Communication Skills Development
3 (3-0-6)
5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข
 Well-being
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100126 การพัฒนาตน
 Self Development
2 (2-0-4)
5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น
 King’s Philosophy for Local Development
3 (3-0-6)
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ
 Information Technology for Presentation
3 (3-0-6)
5100127 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
 Life and Thai Culture
2 (1-2-3)
5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง
 Step to the World
2 (1-2-3)
5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
3 (3-0-6)
5100119 การบริหารร่างกาย
 Body Exercise
1 (0-2-2)
5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย
 Introduction of Ethics and Wealth
3 (3-0-6)
5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
 Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
5100123 ความงดงามแห่งตน
 Beauty of Life
3 (3-0-6)
5100125 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ
 Multiculture and Peace
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม
 Life Skill for Society
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100133 วิถีไทย วิถีถิ่น
 Thai and Local Ways
3 (3-0-6)
5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น
 Science for Community
3 (3-0-6)
5100132 ครูแห่งแผ่นดิน
 Teachings of King Rama 9
3 (3-0-6)
5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์
 Young Enterpreneurs
3 (3-0-6)

    89 หน่วยกิต
    16 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4121105 หลักชีววิทยา
 Principle Biology
3 (3-0-6)
4121104 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
  Fundamental Chemistry Laboratory Fundamental Chemistry Laboratory
1 (0-3-0)
4121217 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม
  English for Cosmetic Science and Beauty
2 (2-0-4)
4121107  คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม
 Mathematics for Cosmetic Science and Beauty
2 (2-0-4)
4121103 เคมีพื้นฐาน
 Fundamental Chemistry
3 (3-0-6)
4121102  ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม
  Fundamental Physics Laboratory for Cosmetic Science and Beauty
1 (0-3-0)
4121101 ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม
 Fundamental Physic for Cosmetic Science and Beauty
3 (3-0-6)
4121106  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
 Principle Biology Laboratory
1 (0-3-0)

    13 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4121332 ปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสำหรับเครื่องสำอาง
  Development of Product, Innovation and Technology for Cosmetics Laboratory
1 (0-3-0)
4121329  ผู้ประกอบการและหลักการสร้างธุรกิจเครื่องสำอาง
  Entrepreneurship and Principle of Business Venture for Cosmetics
2 (2-0-4)
4121331  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสำหรับเครื่องสำอาง
  Development of Product, Innovation and Technology for Cosmetics
3 (3-0-6)
4121220 วัตถุดิบและการตั้งตำรับเครื่องสำอาง
  Cosmetic Raw Materials and Formulation
3 (3-0-6)
4121221 ปฏิบัติการวัตถุดิบและการตั้งสำรับเครื่องสำอาง
  Cosmetic Raw Materials and Formulation
1 (0-3-0)
4121328  กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม
 Laws and Ethics in Cosmetic Science and Beauty
3 (3-0-6)

    60 หน่วยกิต
    40 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4121333 ฉลากและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
 Cosmetics Labeling and Packaging
2 (2-0-4)
4121219 ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม
 Biochemistry for Cosmetic Science and Beauty
3 (2-2-5)
4121109 เคมีอนินทรีย์สำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม
  Physical Chemistry for Cosmetic Science and Beauty
3 (2-2-5)
4121218 เภสัชพฤษศาสตร์
 Pharmaceutical botany
3 (3-0-6)
4121325  ปฏิบัติการเครื่องสำอางเกี่ยวกับผิวหนัง ผมและเล็บ
 Skin, Hair and Nail Cosmetics Laboratory
1 (0-3-0)
4121223 เครื่องสำอางฮาลาล
 Halal Cosmetics
3 (3-0-6)
4121110  เคมีเชิงฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม
  Physical Chemistry for Cosmetic Science and Beauty
3 (2-2-5)
4121108 เคมีอินทรีย์สำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม
  Organic Chemistry for Cosmetic Science and Beauty
3 (2-2-5)
4121327  โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงามเบื้องต้น 1
 Basic Research Project for Cosmetic Science and Beauty 1
1 (0-3-0)
4121439 โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงามเบื้องต้น 3
 Basic Research Project for Cosmetic Science and Beauty 3
1 (0-3-0)
4121326  สัมมนาทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม
 Seminar in Cosmetic Science and Beauty
2 (1-2-3)
4121330 การตลาดเครื่องสำอางฮาลาล
  Halal Cosmetics Marketing
3 (3-0-6)
4121214  สมุนไพรท้องถิ่นและวัตถุดิบธรรมชาติสำหรับเครื่องสำอาง
 Local Herbs and Natural Materials for Cosmetics
3 (3-0-6)
4121324 เครื่องสำอางเกี่ยวกับผิวหนัง ผมและเล็บ
 Skin, Hair and Nail Cosmetics
3 (3-0-6)
4121215  เครื่องสำอางในชีวิตประจำวัน
 Cosmetics in Everyday Life
2 (2-0-4)
4121334 โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงามเบื้องต้น 2
 Basic Research Project for Cosmetic Science and Beauty 2
1 (0-3-0)
4121222 ระเบียบวิธีการวิจัยและการทำโครงการทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม
 Research Methodology and Research Proposal for Cosmetic Science and Beauty
1 (0-2-1)
4121331  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสำหรับเครื่องสำอาง
  Development of Product, Innovation and Technology for Cosmetics
3 (3-0-6)
4121216  อาหารเพื่อความงาม
 Beauty Foods
2 (2-0-4)

    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4121113  เทคโนโลยีความงาม
 Beauty Technology
3 (3-0-6)
4121111 จุลชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม
 Microbiology for Cosmetic Science and Beauty
3 (3-0-6)
4121440 ศิลปะแห่งใบหน้าและเรือนร่าง
 Arts of Face and Body
3 (3-0-6)
4121438  การจัดการเครื่องสำอางและธุรกิจความงาม
  Management for Cosmetic and Beauty Business
3 (3-0-6)
4121437 วัตถุดิบเครื่องสำอางขั้นสูง
 Advanced Cosmetic Raw Materials
3 (3-0-6)
4121335  ศาสตร์แห่งการชะลอวัย
 Anti-Ageing Science
3 (3-0-6)
4121444 การบริบาลความงาม
 Beauty Care
3 (3-0-6)
4121112  เครื่องสำอางแต่งสี
 Make-up Color Cosmetics
3 (3-0-6)
4121336 การให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและสุขภาพ
 Cosmetics and Health Products Consultation
3 (3-0-6)

    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4121441 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษา
 Preparation for Professional Internship and for Cooperative Education
3 (3-0-6)
4121443 สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม
 Cooperative Education in Cosmetic Science and Beauty
3 (3-0-6)
4121442  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม
 Professional Internship in Cosmetic Science and Beauty
5 (0-0-450)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002