โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
 สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100139 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
 English for Professional Purposes
3 (2-2-5)
5100138 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
 English Usage and Communication
3 (2-2-5)
5100136 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (2-2-5)
5100137 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
 English Speaking and Listening Skills
3 (2-2-5)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100140 สุนทรียะ
 Aesthetic
3 (2-2-5)
5100141 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
 Health Promotion and Care
3 (2-2-5)

    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100143 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
 21st Century Skills for Living and Occupations
3 (2-2-5)
5100142 การคิดเชิงเหตุผล
 Logical Thinking
3 (2-2-5)
5100144 พลเมืองที่เข้มแข็ง
 Potency Citizenship
3 (2-2-5)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100145 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 The King Wisdom for Local Development
3 (2-2-5)

    103 หน่วยกิต
    43 หน่วยกิต
    31 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1103101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
 Innovation and Information Technology for Educational Communication and Learning
3 (2-2-5)
1102404 คุรุนิพนธ์
 Individual Development Plan
1 (0-2-1)
1102202 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1
 Learning Management Science 1
3 (2-2-5)
1105101 จิตวิทยาสำหรับครู
 Psychology for Teacher
3 (2-2-5)
1106201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
 Education Administration and Quality Assurance in Education
3 (2-2-5)
1102101 การพัฒนาหลักสูตร
 Curriculum Development
3 (2-2-5)
1100101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
 Language for Communication
3 (2-2-5)
1104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 Learning Measurement and Evaluation
3 (2-2-5)
1104302 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
 Research and Development in Innovation and Learning
3 (2-2-5)
1102203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2
 Learning Management Science 2
3 (2-2-5)
1101101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
 Ethics and Spirituality for Teachers
3 (2-2-5)

    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
 Internship 3
2 (90)
1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
 Internship 1
2 (90)
1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
 Internship 4
6 (290)
1100203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
 Internship 2
2 (90)

    80 หน่วยกิต
    40 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1115129 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2
 English Structure 2
3 (2-2-5)
1115233 การเขียนอนุเฉท
 Paragraph Writing
3 (2-2-5)
1115234 การอ่านเชิงวิเคราะห์
 Analytical Reading
3 (2-2-5)
1115338 พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
 English Teaching Behavior Using Modern Technology
3 (1-4-4)
1115128 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1
 English Structure 1
3 (2-2-5)
1115336 วรรณคดีวิจักษณ์
 Literary Appreciation
3 (2-2-5)
1115337 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน
 English for Classroom Communication
3 (2-2-5)
1115441 การพูดในที่ชุมชน
 Public Speaking
2 (1-2-3)
1115231 สนทนาภาษาอังกฤษ 2
 English Conversation 2
2 (1-2-3)
1115232 หลักการอ่าน
 Reading Principles
2 (1-2-3)
1115339 หลักการแปล
 Principles of Translation
2 (1-2-3)
1115440 การเขียนเรียงความเบื้องต้น
 Basic Essay Writing
3 (2-2-5)
1115127 สัทศาสตร์เชิงปฏิบัติ
 Practical Phonetics
3 (2-2-5)
1115130 สนทนาภาษาอังกฤษ 1
 English Conversation 1
2 (1-2-3)
1115235 หลักการสอนภาษาอังกฤษ
 English Teaching Methodology
3 (2-2-5)

    40 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1103437 การจัดการฝึกอบรมและสัมมนาทางเทคโนโลยีการศึกษา
 Training Management and Seminar in Educational Technology
2 (1-2-3)
1103229 วิทยุและวิทยุโทรทัศน์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 Digital Radio and Television Program for Education
3 (2-2-5)
1103334 การตกแต่งภาพด้ายโปรแกรมคอมพิาเตอร์
 Computerized Photography Decoration
3 (2-2-5)
1103124 หลักการ ทฤษฎีนวัตกรรมการเรียนรู้
 Principles and Theories of Learning Innovation
2 (2-0-4)
1103126 ภาพและเสียงประกอบดิจิทัลเพื่อผลิตสื่อการสอนภาษาอังกฤษ
 Digital Illustrations and Audio Laboratory Operation for English Teaching Materials
3 (2-2-5)
1103331 การใช้และบารุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา
 Operation and Maintenance of Educational Technology Equipment
3 (2-2-5)
1103436 การออกแบบนวัตกรรมการศึกษา
 Design of Educational Innovation
3 (2-2-5)
1103127 เทคโนโลยีการถ่ายภาพดิจิทัล
 Technology of Digital Photography
3 (2-2-5)
1103435 การพัฒนาบทเรียนคอมพิาเตอร์มัลติมีเดียภาษาอังกฤษ
 Development of English Computer Multimedia Instruction
3 (2-2-5)
1103438 การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้บนเว็บ
 Utilization of Web-based Learning Resources
2 (1-2-3)
1103332 การพัฒนาเกมคอมพิาเตอร์ภาษาอังกฤษ
 Development of English Computer Games
3 (2-2-5)
1103230 การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนภาษาอังกฤษ
 Technology Integration in English Teaching
2 (1-2-3)
1103228 การออกแบบและผลิตสื่อพื้นฐานสาหรับการสอนภาษาอังกฤษ
 Design and Production of English Basic Materials
3 (2-2-5)
1103125 การออกแบบเว็บไซต์เพื่อการศึกษา
 Web Design for Education
2 (1-2-3)
1103333 การบูรณาการเทคโนโลยีในงานวิจัยการสอนภาษาอังกฤษ
 Technology Integration in English Teaching Action Research
3 (2-2-5)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002