โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาการประถมศึกษา
 สาขาวิชา : การประถมศึกษา

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100136 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (2-2-5)
5100137 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
 English Speaking and Listening Skills
3 (2-2-5)
5100138 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
 English Usage and Communication
3 (2-2-5)
5100139 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
 English for Professional Purposes
3 (2-2-5)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100141 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
 Health Promotion and Care
3 (2-2-5)
5100140 สุนทรียะ
 Aesthetic
3 (2-2-5)

    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100142 การคิดเชิงเหตุผล
 Logical Thinking
3 (2-2-5)
5100143 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
 21st Century Skills for Living and Occupations
3 (2-2-5)
5100144 พลเมืองที่เข้มแข็ง
 Potency Citizenship
3 (2-2-5)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100145 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 The King Wisdom for Local Development
3 (2-2-5)

    103 หน่วยกิต
    43 หน่วยกิต
    31 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1103101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
 Innovation and Information Technology for Educational Communication and Learning
3 (2-2-5)
1106201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
 Education Administration and Quality Assurance in Education
3 (2-2-5)
1102203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2
 Learning Management Science 2
3 (2-2-5)
1100101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
 Language for Communication
3 (2-2-5)
1104302 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
 Research and Development in Innovation and Learning
3 (2-2-5)
1101101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
 Ethics and Spirituality for Teachers
3 (2-2-5)
1105101 จิตวิทยาสำหรับครู
 Psychology for Teacher
3 (2-2-5)
1104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 Learning Measurement and Evaluation
3 (2-2-5)
1102404 คุรุนิพนธ์
 Individual Development Plan
1 (0-2-1)
1102101 การพัฒนาหลักสูตร
 Curriculum Development
3 (2-2-5)
1102202 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1
 Learning Management Science 1
3 (2-2-5)

    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
 Internship 1
2 (90)
1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
 Internship 4
6 (290)
1100203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
 Internship 2
2 (90)
1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
 Internship 3
2 (90)

    60 หน่วยกิต
    20 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1110321 การบริหารจัดการในชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา
 Classroom Management in Elementary Education
3 (2-2-5)
1110319 สิ่งแวดล้อมศึกษาในชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้
 Education Environment for Community Learning Management
3 (2-2-5)
1110208 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับครูประถมศึกษา
 Technology Media and Innovation for Primary School Teachers
2 (1-2-3)
1110317 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษา
 Extra Curriculum Activity in Elementary Education
3 (2-2-5)
1110320 สะเต็มศึกษาสำหรับเด็กประถมศึกษา
 STEM Education for Elementary Education Teachers
3 (2-2-5)
1110318 การออกแบบหลักสูตรและการเรียนรู้แบบบูรณาการในชั้นเรียนประถมศึกษา
 Integrative Curriculum and Learning Design in Elementary Classroom
3 (2-2-5)
1110207 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา
 Development and Learning of Elementary Children
3 (2-2-5)

    40 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1110422 วิจัยและสัมมนาปัญหาวิจัยในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา
 esearch and Seminar Aspect in Elementary Classroom
3 (2-2-5)
1110102 ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา
 Thai Language for Elementary Education Teachers
2 (1-2-3)
1110215 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในระดับประถมศึกษา
 Social Studies Curriculum and Learning Management in Elementary Education
3 (2-2-5)
1110105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับครูประถมศึกษา
 Science and Technology for Elementary Education Teachers
3 (2-2-5)
1110212 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพในระดับประถมศึกษา
 Occupation Curriculum and Learning Management in Elementary Education
3 (2-2-5)
1110214 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับประถมศึกษา
 Science and Technology Curriculum and Learning in Management Elementary Education
3 (2-2-5)
1110213 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา
 English Language Curriculum and Learning Management in Elementary Education
3 (2-2-5)
1110104 สังคมศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา
 Social Studies for Elementary Education Teachers
2 (1-2-3)
1110103 คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา
 Mathematics for Elementary Education Teachers
2 (1-2-3)
1110106 ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา
 English Language for Elementary Education Teachers
2 (1-2-3)
1110209 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับประถมศึกษา
 Thai Language Curriculum and Learning Management in Elementary Education
3 (2-2-5)
1110210 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา
 Mathematics Curriculum and Learning Management in Elementary Education
3 (2-2-5)
1110216 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ศิลปะในระดับประถมศึกษา
 Art Curriculum and Learning Management in Elementary Education
3 (2-2-5)
1110101 ทิศทางและแนวโน้มการประถมศึกษา
 Trend of Elementary Education
2 (1-2-3)
1110211 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในระดับ ประถมศึกษา
 Health and Physical Curriculum and Learning Management in Elementary Education
3 (2-2-5)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002