โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
 สาขาวิชา : พลศึกษาและสุขศึกษา

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100137 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
 English Speaking and Listening Skills
3 (2-2-5)
5100139 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
 English for Professional Purposes
3 (2-2-5)
5100138 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
 English Usage and Communication
3 (2-2-5)
5100136 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (2-2-5)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100141 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
 Health Promotion and Care
3 (2-2-5)
5100140 สุนทรียะ
 Aesthetic
3 (2-2-5)

    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100144 พลเมืองที่เข้มแข็ง
 Potency Citizenship
3 (2-2-5)
5100143 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
 21st Century Skills for Living and Occupations
3 (2-2-5)
5100142 การคิดเชิงเหตุผล
 Logical Thinking
3 (2-2-5)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100145 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 The King Wisdom for Local Development
3 (2-2-5)

    123 หน่วยกิต
    43 หน่วยกิต
    31 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2
 Learning Management Science 2
3 (2-2-5)
1106201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
 Education Administration and Quality Assurance in Education
3 (2-2-5)
1101101 การศึกษาไทยและครูชั้นวิชาชีพ
 Thai Education and Professional Teachers
3 (2-2-5)
1103101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
 Innovation and Information Technology for Educational Communication and Learning
3 (2-2-5)
1100101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
 Language for Communication
3 (2-2-5)
1104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 Learning Measurement and Evaluation
3 (2-2-5)
1102202 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1
 Learning Management Science 1
3 (2-2-5)
1102101 การพัฒนาหลักสูตร
 Curriculum Development
3 (2-2-5)
1102404 คุรุนิพนธ์
 Individual Development Plan
1 (0-2-1)
1105101 จิตวิทยาสำหรับครู
 Psychology for Teacher
3 (2-2-5)
1104302 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
 Research and Development in Innovation and Learning
3 (2-2-5)

    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
 Internship 4
6 (290)
1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
 Internship 1
2 (90)
1100203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
 Internship 2
2 (90)
1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
 Internship 3
2 (90)

    80 หน่วยกิต
    40 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1109102 ประวัติและปรัชญาทางพลศึกษา
 History And Philosophy of Physical Education
2 (2-0-4)
1109203 เทเบิลเทนนิส
 Table Tennis
2 (1-2-3)
1109412 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
 Physiology of Exercise
3 (2-2-5)
1109217 แอโรบิกแดนซ์
 Aerobic Dance
2 (1-2-3)
1109314 การจัดการและการบริหารพลศึกษา
 Organization and Administration of Physical Education
2 (1-2-3)
1109115 ปันจักสีลัต
 Pencak Silat
2 (1-2-3)
1109316 บาสเกตบอล
 Basketball
2 (1-2-3)
1109207 ว่ายน้ำ
 Swimming
2 (1-2-3)
1109104 ฟุตบอล
 Football
2 (1-2-3)
1109313 เซปักตะกร้อ
 Sepak Takraw
2 (1-2-3)
1109205 แบดมินตัน
 Badminton
2 (1-2-3)
1109101 กรีฑา
 Athletics
2 (1-2-3)
1109208 วอลเลย์บอล
 Volleyball
2 (1-2-3)
1109209 เทนนิส
 Tennis
2 (1-2-3)
1109311 การวัดและการประเมินผลทางพลศึกษาและสุขศึกษา
 Measurement Evaluation in physical education and health education
2 (1-2-3)
1109119 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
  Physical Fitness Testing
2 (1-2-3)
1109206 กิจกรรมนันทนาการและกีฬาพื้นบ้าน
 Recreation activity and Folk sport
2 (1-2-3)
1109310 การจัดการแข่งขันกีฬา
 Sport Competition Management
2 (1-2-3)
1109318 การศึกษาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
 Education for children with special needs
3 (2-2-5)

    40 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1117317 การสอนพลศึกษาและสุขศึกษา
 Teaching in Physical Education And Health Education
3 (2-2-5)
1117108 กายวิภาคและสรีรวิทยา
 Anatomy and Physiology
3 (2-2-5)
1117206 สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน
 Personal and Community Health
2 (1-2-3)
1117101 ยาและสารเสพติด
 Drug and Narcotics
2 (1-2-3)
1117210 การสาธารณสุขเบื้องต้น
 Introduction to Public Health
2 (1-2-3)
1117103 การส่งเสริมสุขภาพ
 Health Promotion
2 (1-2-3)
1117313 ความปลอดภัยในชีวิตและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 Life safety and First aid
3 (2-2-5)
1117105 กายวิภาคและสรีรวิทยา
 Anatomy and Physiology
3 (2-2-5)
1117102 สุขภาพผู้บริโภค
 Consumer Health
2 (1-2-3)
1117204 สุขภาพจิต
 Mental Health
2 (1-2-3)
1117205 โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน
 School Health Program
3 (2-2-5)
1117311 การควบคุมและป้องกันโรค
 Diseases Control and Prevention
2 (1-2-3)
1117409 การดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
 Elderly Health Care and Promotion
2 (1-2-3)
1117112 หลักและวิธีการทางสุขศึกษา
 Principles and Methods of Health Education
2 (1-2-3)
1117407 แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
 Thai Traditional Medicine and Alternative Medicine
2 (1-2-3)
1117414 วิจัยทางพลศึกษาและสุขศึกษา
 Research in Physical Education and Health Education
3 (2-2-5)
1117116 ชีวิตและครอบครัว
 Life and Family
2 (1-2-3)
1117415 การสัมมนาทางพลศึกษาและสุขศึกษา
 Seminar in Physical Education and Health Education
3 (2-2-5)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002