โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาการสอนอิสลามศึกษา
 สาขาวิชา : การสอนอิสลามศึกษา

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100136 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (2-2-5)
5100139 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
 English for Professional Purposes
3 (2-2-5)
5100137 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
 English Speaking and Listening Skills
3 (2-2-5)
5100138 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
 English Usage and Communication
3 (2-2-5)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100141 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
 Health Promotion and Care
3 (2-2-5)
5100140 สุนทรียะ
 Aesthetic
3 (2-2-5)

    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100142 การคิดเชิงเหตุผล
 Logical Thinking
3 (2-2-5)
5100143 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
 21st Century Skills for Living and Occupations
3 (2-2-5)
5100144 พลเมืองที่เข้มแข็ง
 Potency Citizenship
3 (2-2-5)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100145 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 The King Wisdom for Local Development
3 (2-2-5)

    113 หน่วยกิต
    43 หน่วยกิต
    31 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1104302 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
 Research and Development in Innovation and Learning
3 (2-2-5)
1102203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2
 Learning Management Science 2
3 (2-2-5)
1106201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
 Education Administration and Quality Assurance in Education
3 (2-2-5)
1102202 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1
 Learning Management Science 1
3 (2-2-5)
1102101 การพัฒนาหลักสูตร
 Curriculum Development
3 (2-2-5)
1103101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
 Innovation and Information Technology for Educational Communication and Learning
3 (2-2-5)
1102404 คุรุนิพนธ์
 Individual Development Plan
1 (0-2-1)
1100101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
 Language for Communication
3 (2-2-5)
1104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 Learning Measurement and Evaluation
3 (2-2-5)
1101101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
 Ethics and Spirituality for Teachers
3 (2-2-5)
1105101 จิตวิทยาสำหรับครู
 Psychology for Teacher
3 (2-2-5)

    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
 Internship 3
2 (90)
1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
 Internship 1
2 (90)
1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
 Internship 4
6 (290)
1100203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
 Internship 2
2 (90)

    70 หน่วยกิต
    40 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102106 หะดีษ
 Hadith
3 (3-1-5)
1102109 ชีวประวัติ
 History of Prophets
2 (2-2-2)
1102105 อัล-กุรอ่าน
 Al-Qur’an
3 (3-1-5)
1102110 การสอนอัคลาก
 Teaching Aklhak
2 (2-2-2)
1102320 การออกแบบการจัดการเรียนรู้การสอนอิสลามศึกษา
 Learning Management Design in Islamic Education
2 (1-2-3)
1102108 การสอนอัล-กุรอาน
 Teaching Al-Qur’an
3 (2-2-5)
1102213 ฟิกฮฺ
 Fiqh
3 (2-2-5)
1102214 เศรษฐศาสตร์
 Islamic Economics
2 (3-0-3)
1102215 การศึกษาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 Islamic Education in Southern Province
2 (2-1-3)
1102111 การสอนภาษาอาหรับ
 Teaching Arabic
3 (2-2-5)
1102317 การสอนหะดิษ
 Teaching hadith
2 (1-2-3)
1102319 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
 Research Methodology in Education
3 (2-2-5)
1102107 การสอนเตาฮีด
 Teaching Tawhid
2 (2-2-2)
1102212 ประวัติศาสตร์
 History
2 (3-0-3)
1102316 การสอนฟิกฮฺ
 Teaching Fiqh
2 (1-2-3)
1102318 ปรัชญาการศึกษา
 Philosophy of Education
2 (2-1-3)
1102421 ศาสนาและแนวคิด
 Religion and Concepts
2 (3-0-3)

    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1107104 การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย
 Language and Communication Activities for Early Childhood
3 (2-2-5)
1107317 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี
 Experiential Integrated Learning for Early Childhood during 3-6 year-old
3 (2-2-5)
1107207 ลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย
 Motor, Rhythm and Movement for Early Childhood
3 (2-2-5)
1107313 การจัดกิจกรรมการเล่นเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
 Activities and Plays for Early Childhood Learning
2 (1-2-3)
1107210 สื่อและของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
 Materials and toys for early childhood
3 (2-2-5)
1107105 การจัดกิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย
 Organizing Activities for Emotional Quotient and Societies for Early Childhood
3 (2-2-5)
1107208 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย
 Activities for Physical Readiness Promotion of Early Childhood
3 (2-2-5)
1107102 การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย
 Well-being Development and Safety for Early Childhood
3 (2-2-5)
1107209 การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย
 Organizing Artistic Activities of Early Childhood Education
3 (2-2-5)
1107103 สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
 Brain and Learning for Early Childhood
3 (2-2-5)

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1108408 ภาษามือเบื้องต้น
 Basic Sign Language
2 (1-2-3)
1108307 การพัฒนาการพูด ภาษา และการสื่อความหมาย สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
 Developing Speech Language and Communication Skills for Children with Special Needs
3 (2-2-5)
1108306 การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
 Early Intervention Services
3 (2-2-5)
1108411 การสร้างเสริมการดำรงชีวิตอิสระและทักษะอาชีพสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
 Promoting Independent Living and Occupation Skills for Persons with Special Needs
3 (2-2-5)
1108204 จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
 Psychological Aspects of Children with Special Needs
3 (2-2-5)
1108409 การจัดการพฤติกรรมเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
 Behavior Management for Children with Special Needs
3 (2-2-5)
1108410 การจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาพิเศษ
 Learning Management of Special Education
4 (2-4-6)
1108305 การคัดแยกและประเมินเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
 Identify and Assessment of Children with Special Needs
3 (2-2-5)
1108203 ความเป็นครูการศึกษาพิเศษ
 Special Education Teacher Actualization
3 (2-2-5)
1108202 ความรู้ทางการศึกษาพิเศษ
 Introduction to Special Education
3 (2-2-5)

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1108408 ภาษามือเบื้องต้น
 Basic Sign Language
2 (1-2-3)
1105204 หลักการแนะแนวเบื้องต้น
 Basic guidance principles
3 (2-2-5)
1108410 การจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาพิเศษ
 Learning Management of Special Education
4 (2-4-6)
1108307 การพัฒนาการพูด ภาษา และการสื่อความหมาย สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
 Developing Speech Language and Communication Skills for Children with Special Needs
3 (2-2-5)
1108306 การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
 Early Intervention Services
3 (2-2-5)
1108305 การคัดแยกและประเมินเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
 Identify and Assessment of Children with Special Needs
3 (2-2-5)
1105202 จิตวิทยาทั่วไป
 General Psychology
3 (2-2-5)
1108409 การจัดการพฤติกรรมเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
 Behavior Management for Children with Special Needs
3 (2-2-5)
1108411 การสร้างเสริมการดำรงชีวิตอิสระและทักษะอาชีพสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
 Promoting Independent Living and Occupation Skills for Persons with Special Needs
3 (2-2-5)
1105203 จิตวิทยาพัฒนาการ
 Developmental Psychology
3 (2-2-5)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002