โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาคอมพิวเตอร์
 สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ศึกษา

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100137 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
 English Speaking and Listening Skills
3 (2-2-5)
5100139 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
 English for Professional Purposes
3 (2-2-5)
5100138 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
 English Usage and Communication
3 (2-2-5)
5100136 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (2-2-5)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100140 สุนทรียะ
 Aesthetic
3 (2-2-5)
5100141 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
 Health Promotion and Care
3 (2-2-5)

    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100144 พลเมืองที่เข้มแข็ง
 Potency Citizenship
3 (2-2-5)
5100143 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
 21st Century Skills for Living and Occupations
3 (2-2-5)
5100142 การคิดเชิงเหตุผล
 Logical Thinking
3 (2-2-5)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100145 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 The King Wisdom for Local Development
3 (2-2-5)

    103 หน่วยกิต
    43 หน่วยกิต
    31 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1104302 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
 Research and Development in Innovation and Learning
3 (2-2-5)
1100101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
 Language for Communication
3 (2-2-5)
1101101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
 Ethics and Spirituality for Teachers
3 (2-2-5)
1105101 จิตวิทยาสำหรับครู
 Psychology for Teacher
3 (2-2-5)
1104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 Learning Measurement and Evaluation
3 (2-2-5)
1102404 คุรุนิพนธ์
 Individual Development Plan
1 (0-2-1)
1102101 การพัฒนาหลักสูตร
 Curriculum Development
3 (2-2-5)
1102202 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1
 Learning Management Science 1
3 (2-2-5)
1106201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
 Education Administration and Quality Assurance in Education
3 (2-2-5)
1103101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
 Innovation and Information Technology for Educational Communication and Learning
3 (2-2-5)
1102203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2
 Learning Management Science 2
3 (2-2-5)

    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
 Internship 4
6 (290)
1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
 Internship 1
2 (90)
1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
 Internship 3
2 (90)
1100203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
 Internship 2
2 (90)

    60 หน่วยกิต
    60 หน่วยกิต
    40 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4111314 การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
 Development and Production of Electronic Teaching Materials
3 (2-2-5)
4111318 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์
 Computer Learning Management Science
3 (2-2-5)
4111315 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง
 Advanced language programming
3 (2-2-5)
4111102 เทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร์
 Technology for Science
2 (1-2-3)
4111103 กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์
 Computer Laws and Ethics
2 (2-0-4)
4111105 วิทยาการคำนวณและคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
 Computing Science and Computer Mathematics
3 (2-2-5)
4111212 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 Computer Network System
3 (2-2-5)
4111106 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
 Architecture and Computer Maintenance
3 (2-2-5)
4111420 วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์
 Advances in Computer Science
3 (2-2-5)
4111104 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม
 Algorithm and Programming
3 (2-2-5)
4111101 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
 Educational Information System Management
3 (2-2-5)
4111317 โครงการทางด้านคอมพิวเตอร์
 Computer Project
3 (2-2-5)
4111208 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
 System Analysis and Design
3 (2-2-5)

    20 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4111211 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
 Database Management System
3 (2-2-5)
4111316 การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
 Design and Development of Mobile Applications
3 (2-2-5)
4111209 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์
 English for Computer Teachers
3 (2-2-5)
4111210 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
 Multimedia Design and Animation
3 (2-2-5)
4111419 วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์
 Researching and Developing a Computer Project
3 (2-2-5)
4111422 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
 Seminar in Computer Education
2 (1-2-3)
4111313 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
 Innovation Development and Design
3 (2-2-5)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002