โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาฟิสิกส์
 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    103 หน่วยกิต
    30 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100138 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
 English Usage and Communication
3 (2-2-5)
5100137 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
 English Speaking and Listening Skills
3 (2-2-5)
5100136 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (2-2-5)
5100139 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
 English for Professional Purposes
3 (2-2-5)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100140 สุนทรียะ
 Aesthetic
3 (2-2-5)
5100141 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
 Health Promotion and Care
3 (2-2-5)

    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100143 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
 21st Century Skills for Living and Occupations
3 (2-2-5)
5100142 การคิดเชิงเหตุผล
 Logical Thinking
3 (2-2-5)
5100144 พลเมืองที่เข้มแข็ง
 Potency Citizenship
3 (2-2-5)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100145 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 The King Wisdom for Local Development
3 (2-2-5)

    43 หน่วยกิต
    31 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1100101 ภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
 Language for Teacher Communication
3 (2-2-5)
1104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 Learning Measurement and Evaluation
3 (2-2-5)
1102202 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1
 Learning Management Science 1
3 (2-2-5)
1105101 จิตวิทยาสำหรับครู
 Psychology for Teacher
3 (2-2-5)
1103101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
 Innovation and Information Technology for Educational Communication and Learning
3 (2-2-5)
1102404 คุรุนิพนธ์
 Individual Development Plan
1 (0-2-1)
1106201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
 Education Administration and Quality Assurance in Education
3 (2-2-5)
1102101 การพัฒนาหลักสูตร
 Curriculum Development
3 (2-2-5)
1104302 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
 Research and Development in Innovation and Learning
3 (2-2-5)
1101101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
 Ethics and Spirituality for Teachers
3 (2-2-5)
1102203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2
 Learning Management Science 2
3 (2-2-5)

    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1100203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
 Internship 2
2 (90)
1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
 Internship 1
2 (90)
1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
 Internship 4
6 (290)
1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
 Internship 3
2 (90)

    60 หน่วยกิต
    40 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100208 ดาราศาสตร์และอวกาศ
 Astronomy and Space
3 (2-2-5)
4100103 ฟิสิกส์สาหรับครู 1
 Physic for Teacher I
3 (2-2-5)
4103101 ชีววิทยาสาหรับครู 1
 Biology for Teacher I
3 (2-2-5)
4106301 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 Environmental Science
3 (2-2-5)
4100102 เคมีสำหรับครู 2
 Chemistry for Teacher II
3 (2-2-5)
4100101 เคมีสาหรับครู 1
 Chemistry for Teacher I
3 (2-2-5)
4100207 วิทยาศาสตร์กายภาพ
 Physical Science
3 (2-2-5)
4100206 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 Biological Science
3 (2-2-5)
4109122 คณิตศาสตร์สาหรับการสอนวิทยาศาสตร์
 Mathematics for Science Teaching
2 (1-2-3)
4100417 สัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์
 Seminar in Science and Science Teaching
2 (1-2-3)
4100315 ไฟฟ้าและพลังงาน
 Electricity and Energy
3 (2-2-5)
4100205 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
 Earth Science
3 (2-2-5)
4103102 ชีววิทยาสาหรับครู 2
 Biology for Teacher II
3 (2-2-5)
4100104 ฟิสิกส์สาหรับครู 2
 Physic for Teacher II
3 (2-2-5)

    20 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4111421 วิทยาการคานวณ
 Computing Science
2 (1-2-3)
4100316 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 Research for Science Learning Development
3 (2-2-5)
4100313 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
 Science Learning Management for Secondary School
3 (2-2-5)
4100311 การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
 Science Laboratory in School
2 (1-2-3)
4100312 ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
 Nature and Science Investigation
2 (1-2-3)
4100209 สะเต็มศึกษา
 STEM Education
2 (1-2-3)
4100314 โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
 Scientific Projects and Activities
3 (2-2-5)
4100310 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
 Science Learning Management for Elementary School
3 (2-2-5)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002