โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาการศึกษาปฐมวัย
 สาขาวิชา : การศึกษาปฐมวัย

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100137 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
 English Speaking and Listening Skills
3 (2-2-5)
5100136 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (2-2-5)
5100138 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
 English Usage and Communication
3 (2-2-5)
5100139 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
 English for Professional Purposes
3 (2-2-5)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100140 สุนทรียะ
 Aesthetic
3 (2-2-5)
5100141 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
 Health Promotion and Care
3 (2-2-5)

    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100144 พลเมืองที่เข้มแข็ง
 Potency Citizenship
3 (2-2-5)
5100143 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
 21st Century Skills for Living and Occupations
3 (2-2-5)
5100142 การคิดเชิงเหตุผล
 Logical Thinking
3 (2-2-5)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100145 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 The King Wisdom for Local Development
3 (2-2-5)

    103 หน่วยกิต
    43 หน่วยกิต
    31 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1102202 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1
 Learning Management Science 1
3 (2-2-5)
1102404 คุรุนิพนธ์
 Individual Development Plan
1 (0-2-1)
1100101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
 Language for Communication
3 (2-2-5)
1102101 การพัฒนาหลักสูตร
 Curriculum Development
3 (2-2-5)
1104302 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
 Research and Development in Innovation and Learning
3 (2-2-5)
1106201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
 Education Administration and Quality Assurance in Education
3 (2-2-5)
1102203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2
 Learning Management Science 2
3 (2-2-5)
1101101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
 Ethics and Spirituality for Teachers
3 (2-2-5)
1105101 จิตวิทยาสำหรับครู
 Psychology for Teacher
3 (2-2-5)
1103101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
 Innovation and Information Technology for Educational Communication and Learning
3 (2-2-5)
1104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 Learning Measurement and Evaluation
3 (2-2-5)

    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
 Internship 4
6 (290)
1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
 Internship 1
2 (90)
1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
 Internship 3
2 (90)
1100203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
 Internship 2
2 (90)

    60 หน่วยกิต
    40 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1107209 การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย
 Organizing Artistic Activities of Early Childhood Education
3 (2-2-5)
1107314 การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
 Scientific and Mathematics Activities for Early Childhood
3 (2-2-5)
1107212 ความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
 Creative Thinking for Early Childhood
2 (1-2-3)
1107318 การจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กกลุ่มเป้าหมาย เฉพาะ
 Activities of Promoting Learning for Specific Group of Children
3 (2-2-5)
1107207 ลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย
 Motor, Rhythm and Movement for Early Childhood
3 (2-2-5)
1107212 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
 Experiential Integrated Learning for Early Childhood under 3-Year-Old
3 (2-2-5)
1107101 การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
 Nurture and Learning Promotion of Early Childhood
3 (2-2-5)
1107317 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี
 Experiential Integrated Learning for Early Childhood during 3-6 year-old
3 (2-2-5)
1107208 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย
 Activities for Physical Readiness Promotion of Early Childhood
3 (2-2-5)
1107105 การจัดกิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย
 Organizing Activities for Emotional Quotient and Societies for Early Childhood
3 (2-2-5)
1107103 สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
 Brain and Learning for Early Childhood
3 (2-2-5)
1107104 การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย
 Language and Communication Activities for Early Childhood
3 (2-2-5)
1107102 การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย
 Well-being Development and Safety for Early Childhood
3 (2-2-5)
1107106 การช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
 Assistance and Development of Early Childhood with Special Needs
2 (1-2-3)
1107313 การจัดกิจกรรมการเล่นเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
 Activities and Plays for Early Childhood Learning
2 (1-2-3)

    20 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1107211 วรรณกรรมและนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย
 Literature for Early Childhood
3 (2-2-5)
1107319 การจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงพื้นที่
 The Area Based of Early Childhood Education Management
3 (2-2-5)
1107420 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในอนาคต
 Seminar on Problem and Trends in Developing Early Childhood Education for the Future
2 (1-2-3)
1107421 การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรม
 Extension of Knowledge for Developing Innovation
3 (2-2-5)
1107315 การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย
 Activities of Thinking Skill Promotion for Early Childhood
3 (2-2-5)
1107316 การมีส่วนร่วมของครอบครัว สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สถานศึกษา และชุมชนระดับจัดการศึกษาปฐมวัย
 Collaboration of Family and Community of Early Childhood Education Management
3 (2-2-5)
1107210 สื่อและของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
 Materials and toys for early childhood
3 (2-2-5)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002