โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาคณิตศาสตร์
 สาขาวิชา : คณิตศาสตร์

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100137 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
 English Speaking and Listening Skills
3 (2-2-5)
5100139 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
 English for Professional Purposes
3 (2-2-5)
5100138 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
 English Usage and Communication
3 (2-2-5)
5100136 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (2-2-5)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100140 สุนทรียะ
 Aesthetic
3 (2-2-5)
5100141 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
 Health Promotion and Care
3 (2-2-5)

    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100144 พลเมืองที่เข้มแข็ง
 Potency Citizenship
3 (2-2-5)
5100143 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
 21st Century Skills for Living and Occupations
3 (2-2-5)
5100142 การคิดเชิงเหตุผล
 Logical Thinking
3 (2-2-5)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100145 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 The King Wisdom for Local Development
3 (2-2-5)

    103 หน่วยกิต
    43 หน่วยกิต
    31 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1103101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
 Innovation and Information Technology for Educational Communication and Learning
3 (2-2-5)
1102202 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1
 Learning Management Science 1
3 (2-2-5)
1102404 คุรุนิพนธ์
 Individual Development Plan
1 (0-2-1)
1102101 การพัฒนาหลักสูตร
 Curriculum Development
3 (2-2-5)
1100101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
 Language for Communication
3 (2-2-5)
1105101 จิตวิทยาสำหรับครู
 Psychology for Teacher
3 (2-2-5)
1104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 Learning Measurement and Evaluation
3 (2-2-5)
1101101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
 Ethics and Spirituality for Teachers
3 (2-2-5)
1102203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2
 Learning Management Science 2
3 (2-2-5)
1106201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
 Education Administration and Quality Assurance in Education
3 (2-2-5)
1104302 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
 Research and Development in Innovation and Learning
3 (2-2-5)

    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
 Internship 1
2 (90)
1100203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
 Internship 2
2 (90)
1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
 Internship 4
6 (290)
1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
 Internship 3
2 (90)

    60 หน่วยกิต
    40 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4109313 การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา
 Research In Mathematics Education
3 (2-2-5)
4109207 ทฤษฎีจำนวน
 Number Theory
3 (2-2-2)
4109414 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา
 Seminar in Mathematics Education
3 (2-2-5)
4109311 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 Learning Management In Lower – Secondary Education
3 (2-2-5)
4109208 พีชคณิตเชิงเส้น
 Linear Algebra
3 (2-2-5)
4109105 ความน่าจะเป็นและสถิติ
 Probability and Statistics
3 (2-2-5)
4109103 แคลคูลัส 1
 Calculus 1
3 (2-2-5)
4109102 เรขาคณิตเบื้องต้น
 Introduction to Geometry
3 (2-2-5)
4109309 การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์
 Organizing Mathematical Activities
3 (2-2-5)
4109101 หลักการทางคณิตศาสตร์
 Principles of Mathematics
3 (2-2-5)
4109106 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 Digital Technolgy for Mathematics Learning Management
3 (2-2-5)
4109104 แคลคูลัส 2
 Calculus 2
3 (2-2-5)
4109312 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 Learning Management In Upper – Secondary Education
3 (2-2-5)
4109310 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 English for Mathematics Learning Management
3 (2-2-5)

    20 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4109321 พีชคณิตนามธรรม
 Abstract Algebra
3 (2-2-5)
4109423 ทฤษฎีสมการ
 Theory of Equations
3 (2-2-5)
4109218 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
 Learning Management In Elementary Education
3 (2-2-5)
4109217 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
 Mathematical Problem Solving)
3 (2-2-5)
4109215 ระบบจำนวน
 Number System
3 (2-2-5)
4109319 การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
 Learning Management of STEM Education
3 (2-2-5)
4109425 ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร์
 History and Development of Mathematics
2 (1-2-3)
4109320 วิยุตคณิต
 Discrete Mathematics
3 (2-2-5)
4109322 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 Measurement and Evaluation Learning Mathematics
3 (2-2-5)
4109424 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
 Mathematical Analysis
3 (2-2-5)
4109216 วิทยาการคำนวณ
 Computing Science
3 (2-2-5)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002