โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
 สาขาวิชา : เทคโนโลยีพลังงานทดแทน

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    15 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication 2
2 (1-2-3)
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา
 English for Fun
3 (3-0-6)
5100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ
 Technology and Media Literacy
3 (3-0-6)
5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
 Thai for Careers
3 (3-0-6)
5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร
 Language Thought and Communication
3 (3-0-6)
5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 English for Communication 1
2 (1-2-3)
5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 English for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์
 English Usage for Social Network
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
3 (3-0-6)
5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย
 Developments of Thai Speaking and Writing Skills
3 (3-0-6)
5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 English Communication Skills Development
3 (3-0-6)
5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
 Melayu for Communication
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Science in Daily Life
3 (3-0-6)
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข
 Well-being
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง
 Step to the World
2 (1-2-3)
5100127 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
3 (3-0-6)
5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย
 Introduction of Ethics and Wealth
3 (3-0-6)
5100126 การพัฒนาตน
 Self Development
2 (2-0-4)
5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Sports for the Quality of Life Development
2 (1-2-3)
5100125 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ
 Information Technology for Presentation
3 (3-0-6)
5100123 ความงดงามแห่งตน
 Beauty of Life
3 (3-0-6)
5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น
 King’s Philosophy for Local Development
3 (3-0-6)
5100119 การบริหารร่างกาย
 Body Exercise
1 (0-2-2)
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
 Life and Thai Culture
2 (1-2-3)
5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
 Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ
 Multiculture and Peace
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม
 Life Skill for Society
3 (3-0-6)
5100131 สังคมภิวัตน์
 Socialization
3 (3-0-3)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น
 Science for Community
3 (3-0-6)
5100133 วิถีไทย วิถีถิ่น
 Thai and Local Ways
3 (3-0-6)
5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์
 Young Enterpreneurs
3 (3-0-6)
5100132 ครูแห่งแผ่นดิน
 Teachings of King Rama 9
3 (3-0-6)

    84 หน่วยกิต
    52 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4116104 ปฏิบัติการพื้นฐานจุลชีววิทยาพลังงานชีวมวล
 Fundamental Microbiology of Biomass Energy Laboratory
1 (0-3-0)
4116447 การวิจัยเฉพาะทางสำหรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
 Selected ResearchforRenewable energy Technology
3 (0-6-3)
4116448 สัมมนาสำหรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
 Seminar for Renewable EnergyTechnology
2 (1-2-3)
4116101 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และแคลคูลัสทางเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
 Science Technology and Calculus in Renewable Energy Technology
3 (2-2-5)
4116102 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจสำหรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
 Mathematics and Decision Making for Renewable Energy Technology
3 (2-2-5)
4116212 พลังงานทดแทน 2
 Renewable Energy 2
3 (2-2-5)
4116103 พื้นฐานจุลชีววิทยาทางพลังงานชีวมวล
 Fundamental Microbiology of Biomass Energy
2 (2-0-4)
4116106 พืชพลังงานในท้องถิ่น
 Energy Plant Resourcein locality
3 (2-2-5)
4116329 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
 Energy Conservation and Management in Building and Industry
3 (2-2-5)
4116228 การปฏิบัติงานและความปลอดภัยด้านพลังงาน
 Workshop Practice and Energy Safety
1 (0-3-0)
4116105 กลศาสตร์วิศวกรรมทางเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
 Mechanical Engineering in Renewable Energy Technology
3 (2-2-5)
4116314 เครื่องมือวัดและระบบควบคุมพลังงาน
 Energy Instrumentation and Control System
3 (3-0-6)
4116315 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและระบบควบคุมพลังงาน
 Energy Instrumentation and Control System Laboratory
1 (0-3-0)
4116205 เทคโนโลยีชีวภาพทางพลังงานทดแทน
 Renewable Energy Biotechnology
3 (2-2-5)
4116207 การประยุกต์คอมพิวเตอร์สำหรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
 Computer Application for Renewable EnergyTecnology
3 (2-2-5)
4116331 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
 Research Methodology for Renewable EnergyTechnology
1 (0-2-1)
4116209 ปฏิบัติการอุณหพลศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
 Thermodynamics Laboratory for Renewable Energy Technology
1 (0-3-0)
4116330 การเขียนแบบวิศวกรรมและการออกแบบโรงงาน
 Engineering Drawing and Plant Design
3 (2-2-5)
4116208 อุณหพลศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
 Thermodynamic for Renewable Energy Technology
3 (3-0-6)
4116206 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางพลังงานทดแทน
 Renewable Energy BiotechnologyLaboratory
1 (0-3-0)
4116210 พลังงานทดแทน 1
 Renewable Energy 1
3 (2-2-5)
4116216 เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
 Energy Management Technology
3 (2-2-5)

    25 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4116214 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพลังงาน
 Science of EnergyTechnology
3 (2-2-5)
4116343 การแยกและการทำบริสุทธิ์ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
 Separation and Purification of Biomolecules
3 (2-2-5)
4116344 การประยุกต์งานวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับพลังงาน
 Electronics Application for Energy
3 (2-2-5)
4116221 เทคโนโลยีไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าชีวมวล
 Electric Technology and Biomass Power Plant
3 (2-2-5)
4116333 การพัฒนาพลังงานชุมชน
 Community Energy Development
3 (2-2-5)
4116224 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพทางพลังงานทดแทน
 Biochemical Engineering of Renewable Energy Laboratory
1 (0-3-0)
4116335 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
 Mathematics for Renewable Energy Technology
1 (0-2-1)
4116338 ปฏิบัติการเครื่องยนต์เชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียน
 Alternative Fueled Engine Laboratory
1 (0-3-0)
4116339 ระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ
 Biogas Production System
3 (2-2-5)
4116334 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมักเอทานอล
 Ethanol Fermentation Technology Laboratory
1 (0-3-0)
4116449 การถ่ายเทความร้อนเบื้องต้นสำหรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
 Fundamental of Heat Transferfor Renewable Energy Technology
2 (2-0-4)
4116225 เทคโนโลยีพลังงานทดแทนสมัยใหม่
 Modern Renewable Energy Technology
3 (2-2-5)
4116340 ปฏิบัติการระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ
 Biogas Production System Laboratory
1 (0-3-0)
4116341 การประยุกต์พลังงานแสงอาทิตย์
 Solar Energy Applications
3 (2-2-5)
4116342 การบำบัดและการใช้ประโยชน์จากของเสีย
 Waste Treatment and Utilization
3 (2-2-5)
4116346 การจัดการพลังงานในภาคเกษตรกรรมในท้องถิ่น
 Energy Management in Agriculture Sectorin locality
3 (2-2-5)
4116223 วิศวกรรมเคมีชีวภาพทางพลังงานทดแทน
 Biochemical Engineeringof Renewable Energy
3 (3-0-6)
4116218 เศรษฐศาสตร์พลังงาน
 Energy Economics
3 (2-2-5)
4116219 เทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพและชีวมวล
 Biofuel and Biomass Technology
3 (3-0-6)
4116222 กลศาสตร์ของแข็งและของไหล
 Solid and Fluid Mechanics
3 (3-0-6)
4116336 การวางแผนการทดลองและสถิติประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
 6Experimental Design and Applied Statistics for Renewable Energy Technology
2 (1-2-1)
4116450 นาโนเทคโนโลยีพื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
 Fundamental of Nanotechnologyfor Renewable Energy Technology
2 (1-2-3)
4116451 ความร้อนสำหรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
 Heatfor Renewable Energy Technology
2 (1-2-3)
4116217 เครื่องยนต์เชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียน
 Alternative Fueled Engine
3 (2-2-5)
4116226 เทคโนโลยีพลังงานน้ำและความร้อนใต้พิภพ
 Hydro and Geothermal Energy Technology
2 (2-0-4)
4116227 พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 Energy and Environment Impact
3 (3-0-6)
4116332 งานช่างสำหรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
 Handcraft for Renewable Energy Technology
3 (2-2-5)
4116345 การอบแห้งสำหรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
 Drying for Renewable Energy Technology
3 (2-2-5)
4116452 ระบบสะสมพลังงาน
 Energy Storage System
3 (2-2-5)

    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4116353 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษาสำหรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
  -
2 (180)
4116454 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
 Professional Experience for Renewable Energy Technology
5 (450)
4116455 สหกิจศึกษาสำหรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
 Cooperative Educationfor Renewable EnergyTechnology
6 (600)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002