โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 สาขาวิชา : วิทยาการธุรกิจสุขภาพ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    15 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
 Thai for Careers
3 (3-0-6)
5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร
 Language Thought and Communication
3 (3-0-6)
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา
 English for Fun
3 (3-0-6)
5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 English for Communication 1
2 (1-2-3)
5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์
 English Usage for Social Network
3 (3-0-6)
5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 English for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
5100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ
 Technology and Media Literacy
3 (3-0-6)
5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication 2
2 (1-2-3)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย
 Developments of Thai Speaking and Writing Skills
3 (3-0-6)
5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
3 (3-0-6)
5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
 Melayu for Communication
3 (3-0-6)
5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 English Communication Skills Development
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข
 Well-being
3 (3-0-6)
5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Science in Daily Life
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100125 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
 Life and Thai Culture
2 (1-2-3)
5100126 การพัฒนาตน
 Self Development
2 (2-0-4)
5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Sports for the Quality of Life Development
2 (1-2-3)
5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
 Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ
 Information Technology for Presentation
3 (3-0-6)
5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย
 Introduction of Ethics and Wealth
3 (3-0-6)
5100123 ความงดงามแห่งตน
 Beauty of Life
3 (3-0-6)
5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น
 King’s Philosophy for Local Development
3 (3-0-6)
5100119 การบริหารร่างกาย
 Body Exercise
1 (0-2-2)
5100127 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง
 Step to the World
2 (1-2-3)
5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ
 Multiculture and Peace
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100131 สังคมภิวัตน์
 Socialization
3 (3-0-3)
5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม
 Life Skill for Society
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น
 Science for Community
3 (3-0-6)
5100133 วิถีไทย วิถีถิ่น
 Thai and Local Ways
3 (3-0-6)
5100132 ครูแห่งแผ่นดิน
 Teachings of King Rama 9
3 (3-0-6)
5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์
 Young Enterpreneurs
3 (3-0-6)

    93 หน่วยกิต
    11 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4102102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
 General Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-0)
4103192 ชีววิทยาพื้นฐาน
 Fundamental Biology
3 (3-0-6)
4102101 เคมีทั่วไป 1
 General Chemistry 1
3 (3-0-6)
4107209 สถิติเพื่อการวิจัยสำหรับวิทยาการธุรกิจสุขภาพ
 Research Statistics for Health Sciences Business
3 (2-2-5)
4103193 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
 Fundamental Biology Laboratory
1 (0-3-0)

    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4107102 จิตวิทยาผู้สูงอายุ
 Elderly Psychology
3 (2-2-5)
4107101 กายวิภาคและสรีรวิทยาผู้สูงอายุพื้นฐาน
 Fundamental Human Anatomy and Elderly Physiology
3 (2-2-5)
4107103 กฎหมายและจรรยาบรรณพื้นฐานทางวิทยาการธุรกิจสุขภาพ
 Introduction to Law and Ethics for Health Science Business
3 (3-0-6)
4107321 การวิจัยทางวิทยาการธุรกิจสุขภาพพื้นฐาน
 Introduction to Research in Health Science Business
3 (2-2-5)
4107210 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการธุรกิจสุขภาพ
 English for Health Science Business
3 (2-2-5)

    60 หน่วยกิต
    51 หน่วยกิต
    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4107326 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาการธุรกิจสุขภาพ
 Human Resource Management in Health Science Business
3 (3-0-6)
4107211 การตลาดทางวิทยาการธุรกิจสุขภาพ
 Marketing in Health Science Business
3 (3-0-6)
4107327 ผู้ประกอบการด้านวิทยาการธุรกิจสุขภาพ
 Entrepreneurship in Health Science Business
3 (2-2-5)
4107216 การจัดการธุรกิจสุขภาพสำหรับธุรกิจขนาดย่อม (SMEs)
 Health Business Management for SMEs
3 (2-2-5)
4107104 หลักการบริหารสำหรับวิทยาการธุรกิจสุขภาพ
 Principle for Health Science Business Management
3 (3-0-6)
4107328 เศรษฐศาสตร์สำหรับวิทยาการธุรกิจสุขภาพ
 Economics for Health Science Business
3 (3-0-6)
4107105 สารสนเทศสำหรับวิทยาการธุรกิจสุขภาพ
 Information for Health Science Business
3 (2-2-5)

    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4107107 กายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ
 Geriatric Physical Therapy
3 (2-2-5)
4107106 การป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
 Elderly Health Promotion and Disease Prevention
3 (2-2-5)
4107215 โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
 Nutrition for Elderly
3 (2-2-5)
4107324 การสาธารณสุขและระบบบริการทางการแพทย์
 Public Health and Medical Service System
3 (3-0-6)
4107213 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
 Communicable and Non-communicable Diseases
3 (3-0-6)
4107323 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 2
 Elderly Health Care 2
3 (2-2-5)
4107214 นันทนาการและการออกกำลังกาย
 Recreation and Exercise
3 (2-2-5)
4107108 การดูแลสุขภาพและความงาม
 Health and Beauty Care
3 (2-2-5)
4107322 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1
 Elderly Health Care 1
3 (2-2-5)
4107325 การดูแลและฟื้นฟูสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก
 Health Care and Rhehabitation with Alternative Medicine
3 (3-0-6)

    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4107431 ชีวเคมีสำหรับวิทยาการธุรกิจสุขภาพ
 Biochemistry for Health Science Business
3 (2-2-5)
4107430 การสัมมนาทางวิทยาการธุรกิจสุขภาพ
 Seminar in Health Science Business
3 (2-2-5)
4107217 เภสัชวิทยา
 Pharmacology
3 (3-0-6)
4107219 การวัดและประเมินภาวะสุขภาพ
 Measurement and Evaluation in Health
3 (2-2-5)
4107329 การสร้างธุรกิจการดูแลสุขภาพ
 Start up in Health Care Business
3 (2-2-5)
4107434 ทันตกรรมพื้นฐาน
 Fundamental in Dentistry
2 (2-0-4)
4107220 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
 Advertising and Public Relations
3 (2-2-5)
4107433 การฝึกประสบการณ์ทางวิทยาการธุรกิจสุขภาพ
 Field Experience in Health Science Business
5 (450)
4107218 การแนะแนวและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
 Health Guidance
3 (3-0-6)

    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4107430 การสัมมนาทางวิทยาการธุรกิจสุขภาพ
 Seminar in Health Science Business
3 (2-2-5)
4107432 การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางวิทยาการธุรกิจสุขภาพและเตรียมสหกิจศึกษา ทางวิทยาการธุรกิจสุขภาพ
  -
2 (180)
4107434 สหกิจศึกษาทางวิทยาการธุรกิจสุขภาพ
 Cooperative Education in Health Science Business
6 (600)
4107433 การฝึกประสบการณ์ทางวิทยาการธุรกิจสุขภาพ
 Field Experience in Health Science Business
5 (450)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002