โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาเกษตร
 สาขาวิชา : เกษตรศาสตร์

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    15 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
 Thai for Careers
3 (3-0-6)
5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร
 Language Thought and Communication
3 (3-0-6)
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา
 English for Fun
3 (3-0-6)
5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 English for Communication 1
2 (1-2-3)
5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์
 English Usage for Social Network
3 (3-0-6)
5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 English for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
5100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ
 Technology and Media Literacy
3 (3-0-6)
5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication 2
2 (1-2-3)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย
 Developments of Thai Speaking and Writing Skills
3 (3-0-6)
5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
3 (3-0-6)
5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
 Melayu for Communication
3 (3-0-6)
5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 English Communication Skills Development
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข
 Well-being
3 (3-0-6)
5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Science in Daily Life
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100125 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
 Life and Thai Culture
2 (1-2-3)
5100126 การพัฒนาตน
 Self Development
2 (2-0-4)
5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Sports for the Quality of Life Development
2 (1-2-3)
5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
 Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ
 Information Technology for Presentation
3 (3-0-6)
5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย
 Introduction of Ethics and Wealth
3 (3-0-6)
5100123 ความงดงามแห่งตน
 Beauty of Life
3 (3-0-6)
5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น
 King’s Philosophy for Local Development
3 (3-0-6)
5100119 การบริหารร่างกาย
 Body Exercise
1 (0-2-2)
5100127 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง
 Step to the World
2 (1-2-3)
5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ
 Multiculture and Peace
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100131 สังคมภิวัตน์
 Socialization
3 (3-0-3)
5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม
 Life Skill for Society
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น
 Science for Community
3 (3-0-6)
5100133 วิถีไทย วิถีถิ่น
 Thai and Local Ways
3 (3-0-6)
5100132 ครูแห่งแผ่นดิน
 Teachings of King Rama 9
3 (3-0-6)
5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์
 Young Enterpreneurs
3 (3-0-6)

    96 หน่วยกิต
    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100205 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of life
2 (2-0-4)
4103192 ชีววิทยาพื้นฐาน
 Fundamental Biology
3 (3-0-6)
4102102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
 General Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-0)
4101118 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physics Laboratory
1 (0-3-0)
4140205 จุลชีววิทยาสำหรับการเกษตร
 Microbiology for Agriculture
3 (2-2-5)
4140206 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับการเกษตร
 Fundamental Mathematics for Agriculture
3 (3-0-6)
4140204 สถิติเบื้องต้นสำหรับการเกษตร
 Introduction to Statistics for Agriculture
3 (3-0-6)
4103193 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
 Fundamental Biology Laboratory
1 (0-3-0)
4101117 ฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physics
3 (3-0-6)
4102101 เคมีทั่วไป 1
 General Chemistry 1
3 (3-0-6)

    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4144148 หลักการผลิตสัตว์
 Principles of Animal Production
3 (2-2-5)
4152101 หลักส่งเสริมการเกษตร
 Principles of Agricultural Extension
3 (2-2-5)
4140415 เทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับการเกษตร
 New Technology for Agriculture
3 (3-0-6)
4140309 ธุรกิจและกฎหมายการเกษตร
 Business and Laws in Agriculture
3 (2-2-5)
4140101 หลักการผลิตพืช
 Principles of Plant Production
3 (2-2-5)
4151201 งานช่างเกษตร
 Agricultural Engineering
3 (1-4-4)

    50 หน่วยกิต
    17 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4140102 ปฏิบัติการเกษตรพื้นฐาน
 Basic Agricultural Practice
1 (0-2-1)
4140312 การเป็นผู้ประกอบการเกษตร
 Entrepreneur in Agriculture
3 (2-2-5)
4143201 การขยายพันธุ์พืช
 Plant Propagation
3 (2-2-5)
4140310 สัมมนาทางการเกษตร
 Seminar in Agriculture
1 (0-2-1)
4140311 การวางแผนการทดลองและสถิติทางการเกษตร
 Experimental Design and Statistics for Agriculture
3 (2-2-5)
4148201 ศัตรูพืชและการจัดการ
 Pests and Pest Management
3 (2-2-5)
4141201 ดินและการจัดการดิน
 Soil and Soil Management
3 (2-2-5)

    33 หน่วยกิต
    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4140103 การเกษตรเพื่องานอดิเรก
 Agriculture as Hobby
3 (1-3-5)
4140314 การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรการ
 Processing and Value Adding of Agricultural Product
3 (2-2-5)
4140313 เกษตรกรรมยั่งยืน
 Sustainable Agriculture
3 (2-2-5)
4140417 อุตุนิยมวิทยาและการชลประทานทางการเกษตร
 Agricultural Meteorology and Irrigation
3 (2-2-5)
4140208 ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตร
 Local Wisdom in Agriculture
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4141304 การจัดการและอนุรักษ์ดินเพื่อการเกษตร
 Soil Management and Conservation for Agriculture
3 (2-2-5)
4141202 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
  Soil Fertility
3 (2-2-5)
4141303 การผลิตและการใช้ปุ๋ย
 Fertilizer Production and Usage
3 (2-2-5)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4142301 การผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ
 Economic Field Crops Production
3 (2-2-5)
4142302 พืชอุตสาหกรรมภาคใต้
 Industrial Plant of Southern Thailand
3 (2-2-5)

    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4143306 การผลิตพรรณไม้น้ำ
 Production of Aquatic Plant
3 (2-2-5)
4143305 การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้เพื่อการค้า
 Orchid Culturefor Commercial
3 (2-2-5)
4143409 การผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ
 Economic Pomology Production
3 (2-2-5)
4143204 เห็ดและการผลิตเห็ด
 Mushroom and Mushroom Production
3 (2-2-5)
4143203 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
 Floriculture and Ornamental Plant Production
3 (2-2-5)
4143202 การผลิตพืชผักเศรษฐกิจ
 Economic Vegetable Crop Production
3 (2-2-5)
4143308 การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
 Soilless Culture
3 (2-2-5)
4143307 การเพาะปลูกพืชเครื่องเทศและสมุนไพร
 Spices and Medicinal PlantProduction
3 (2-2-5)
4143410 การออกแบบและการจัดสวน
 Landscape Design and Gardening
3 (2-2-5)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4144350 การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
 Ruminant Production
3 (2-2-5)
4144351 การผลิตแพะ
 Goat Production
3 (2-2-5)
4144349 การผลิตสัตว์ปีกเศรษฐกิจ
 Economic Poultry Production
3 (2-2-5)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4152305 การเกษตรเพื่อพัฒนาชุมชน
 Agriculture for Community Development
3 (2-2-5)
4152202 สหกรณ์การเกษตร
 Agricultural Cooperatives
3 (3-0-6)
4152304 ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตร
 Information System in Agriculture
3 (3-0-6)
4152303 การจัดการฟาร์ม
 Farm Management
3 (3-0-6)

    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4140207 เตรียมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาเกษตรศาสตร์
 Pre-cooperative Education and Field Experiment in Agriculture
1 (90)
4140416 โครงการพิเศษด้านการเกษตร
 Special Project in Agriculture
3 (1-4-4)
4140418 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาเกษตรศาสตร์
 Field Experience in Agriculture
3 (270)
4140419 สหกิจศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์
 Cooperative Education in Agriculture
6 (600)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002